математ. №8-10

Практичне заняття № 8
Тема. Функціювання прикметників та числівників у фаховому мовленні
Прикметники у професійному мовленні:
ступені порівняння якісних прикметників (проста і складена форми й специфіка їх застосування в різних стилях, суплетивізм та інші зміни в основі, перелік прикметників, які не ступенюються, особливості синтаксичної сполучуваності форм вищого і найвищого ступенів);
відмінювання прикметників.
2. Числівник у професійному мовленні:
типи словозміни числівників;
особливості поєднання числівників з іменниками;
творення складних порядкових числівників та відчислівникових слів.

Завдання для самостійної роботи
Групи прикметників за значенням.
Правопис і відмінювання прізвищ прикметникового походження.
Порушення нормативності творення присвійних прикметників.

Практичні завдання
Випишіть з фахової літератури по 5 прикладів терміносполук, компонентами яких є якісні та відносні прикметники.
Напишіть зразок доручення.

Література
Антисуржик / за ред О. Сербенської. – Львів, 2011.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови / Галина Волкотруб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 255 с.
Капелюшний А. Практична стилістика української мови / Анатолій Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2007. – 359 с.
Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2011. – 273 с.
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. - Київ, 2010. – 278 с.
Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова / Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ, 2010. – 336 с.

Практичне заняття №9-10
Тема: Особливості вживання займенників, дієслів та службових частин мови у професійному мовленні

Займенник у мові професійного спілкування:
особливості функціювання особових займенників (пошанна множина, усунення помилок при вживанні займенників ІІІ-ої особи, що співвідносяться за формою з кількома іменниками);
уживання означальних,вказівних, неозначених, відносно-питальних займенників;
варіантні відмінкові закінчення і їх стилістичне забарвлення.
Дієслово у мові професійного спілкування:
а) категорія часу:
- варіативність і значення форм теперішнього часу;
- варіантні форми минулого часу дієслів з суфіксом –ну-;
- використання форм давноминулого часу;
- прості і складені форми майбутнього часу, їх значення і стилістичні особливості.
б) категорія стану (пасивні конструкції з особовими дієсловами та способи їх заміни);
в) категорія способу:
- особливості формотворення у наказовому способі;
- альтернативні засоби вираження імперативності у професійному і розмовному мовленні;
г) творення дієприкметникових форм та їх функціювання у фахових текстах (способи заміни активних дієприкметників теперішнього часу);
ґ) використання безособових форм на –но, -то.
3. Прийменник у мові професійного спілкування.
4. Сполучник у професійному мовленні.

Завдання для самостійної роботи
Прислівник у професійному мовленні.
Синонімія прийменникових конструкцій.
Уживання часток у професійному мовленні.
Практичні завдання
Опрацюйте за книгою Антисуржик (за ред. О. А. Сербенської. Львів, 2011) коментарі, що стосуються займенників (76, 77, 78, 86). Прочитайте словосполучення, прокоментуйте наголошування займенників. Чи змінилося значення слів?
Викликали мене, звернулись до мене, бережи себе, надійся на себе, бачу тебе, йду до тебе, нікого немає, нікого попросити, нічого немає, нічого дати, нічим не цікавиться, нічим зайнятися, декількох, декількома, декількох.
Випишіть із Фразеологічного словника української мови кілька прикладів стійких словосполучень із використанням займенників сам, самий.
Розкрийте дужки і запишіть правильно займенники. До яких розрядів вони належать:
Де (що), хтозна (скільки), де (котрий), хтозна (кого), будь (що), ні (скільки), що (небудь), казна (хто), аби (хто), будь (який), казна (чий), ні (хто), з (ким) (не) (будь), де (кілька), аби (чия), хто (зна) (з) (кого), хто (зна) (хто), який (сь) (то).

Запишіть речення і поставте в них займенники у відповідному відмінку. Поясніть їх правопис.
Ввічлива людина повинна відповідати на запитання чи розмовляти (та) мовою, якою до (вона) звертаються. У ході розмови треба повсякчас пам’ятати про необхідність контролю за (свої) жестами, позою, інтонацією. За (вона) особливо слід стежити (весь) час, оскільки завдяки (вона) збагачується зміст сказаного, надається (він) певного відтінку. У (вона) скоро ювілей. Думаю, краще піти назустріч (вона). З (вони) я почуваю себе впевненіше.

5. З’ясуйте які займенники не можна вживати у науковому та офіційно-діловому стилях: такий, цей, той, тамтой, такесенький, самісінький, ніхто, нічий, нікогісінько, абиякий, сей, цей, цього, абихто, казна-хто, отакий, хтозна-який, хтось, ніхто, на моїм, на моєму, у кожнім, свого, свойого, воно, абичим, тая, та.

6. Відредагуйте.
Прошу Вас надати мені грошову допомогу в зв'язку з моїм скрутним матеріальним становищем. Я особисто сам перевірив усі їх зошити. Мною запроваджено такі нововведення. Значна кількість учених взяла активну участь у секційних засіданнях. Їх виявилося багато. Лаборант Горобець В. О. внесла пропозицію. Головуючий з нею не погодився. Він своїми руками відремонтував свою машину. Директор попросив присутніх прокоментувати свої пропозиції. Комісія запропонувала адміністрації взяти на себе функції щодо розслідування НП. Цими гіллями закрили канаву. Усією групою пішли на заняття. Виконано за однією моєю умовою.

Поясніть помилки у вживанні займенників:
Коли Омельченко познайомився із Кульчицьким, він уже був начальником відділу.
Ми дуже вдячні за можливість ознайомитися з рекламою продукції вашої фірми. Вона справила на нас приємне враження.
Математик Григоренко закінчив роботу над проектом, він наполягає на якнайшвидшому його обговоренні.
У мене на дні народження зібралося цікаве товариство. Майже всіх їх я знаю ще зі школи.
Мені доручили зустріти делегацію і допомогти їм влаштуватися в готелі.
Викладач запропонував студентові вичитати свою доповідь.
У кожної людини є своя заповітна мрія.
До мого сусіда прийшов співробітник. Я знаю, що він його дуже поважає.
Сьогодні наша команда грає із сильним суперником. Усі вони сподіваються на перемогу.
У мойого брата розпочалися канікули.
Це, на їх думку, єдиний вихід із цього становища.
У нас можете придбати любий подарунок.

Замість крапок вставте займенники всякий, кожний, будь-який. Визначте можливість їхньої синонімічної заміни:
Думаю, що можу відповісти на .. запитання викладача. дитина потребує уваги і тепла. Хіба це відпочинок? .. дня йшов дощ! Мене влаштує .. квиток; У .. справі треба бути фахівцем; .. музичний інструмент має свій неповторний голос; Прошу Вас перевірити .. документ. Без .. зусиль ти підготуєш цю доповідь. .. відмовки придумуєш, аби не прибрати. .. людина, подивившись на свій кулак, може отримати уявлення про розмір свого серця; Я можу виконати .. доручення; Цей мийний засіб можна зберігати при .. температурі; За допомогою цього словника можна перекласти .. текст.

Відредагуйте словосполучення.
В одному і тому ж місці; сам по собі; прийти до себе; бути по-моєму; один і той же; через деякий час; в моєму розпорядженні; в любому випадку; в подібному випадку; подібним образом; і тому подібне; ні під яким видом; другим разом; моя автобіографія; любою ціною; моя власна думка.


10. Визначте, які з поданих граматичних форм займенника є ненормативними і недоречними в діловому мовленні.
Біля їх бази, будь-якими картками, вами запрошено, вимоги до сього персоналу, всьо навкруги, всякі сертифікати, в цей день, до інших екскурсантів, згадували про ню, зі самуго ранку, їхнє виконання, кожен відвідувач, мій власний погляд, невідь-скільки часу, нема всього того, не спитав нівкого, по чім знімаєш кімнату, самий перелік послуг, самі беруть участь, свої бачення, свойому клієнтові, тамті власники, тамтого року, тая нарада, твуї справи, у мене путівка, у моїм розпорядженні, у моєму розпорядженні, у своїх інтересах, усякі готелі, у твойому розпорядженні, один за другим, один і той же, я зовсім одна.Література
Антисуржик / за ред О. Сербенської. – Львів, 2011.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович. – Київ, 1991.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови / Галина Волкотруб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. - 255 с.
Капелюшний А. Практична стилістика української мови / Анатолій Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2007. – 359 с.
Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський. – Київ : Кобза, 1994. – 152 с.
Курило О. Уваги до сучасної української мови / Олена Курило. – Київ : Основи, 2008. – 303 с.
Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ : Либідь, 2011. – 273 с.
Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. - Львів : Українське вид-во, 1941.
Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т української мови. - Київ, 2010. – 278 с.
15

Приложенные файлы

  • doc 23700013
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий