Порівн пед 16 Практич

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана ХмельницькогоКафедра соціальної педагогіки та дошкільної освітиІнструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни
порівняльна педагогіка

Для студентів 5 курсу спеціальності 7.01010101 Дошкільна освіта
Склав: к. пед. н., доцент Волкова В.А.


Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри
соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Протокол № ____ від «___»_____2014 р.


Завідувач кафедри д. пед. н., професор Москальова Л.Ю.
____________________________
Підпис


Практичне заняття № 1
Тема: Порівняльна педагогіка як наука
Мета вивчення: сформувати чітке уявлення про основні теоретичні аспекти порівняльної педагогіки як науки
Література:
Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1999. – 208 с.
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
Про освіту: Закон України. - К., 1996.
СбруєваА. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми

Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
1. Об'єкт, предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки.
2. Внутрішньо педагогічні та міжгалузеві зв'язки порівняльної педагогіки
3. Методи порівняльно-педагогічних досліджень.

1. Обґрунтуйте місце порівняльної дошкільної педагогіки у системі антропологічних наук.
2. У чому полягають особливості предмета і завдань порівняльної дошкільної педагогіки?
3. Яку роль відіграє філософія у розвитку дошкільної педагогіки?

Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, пошуковий (евристичний), дослідницький, методи контролю і самоконтролю
Завдання:
1. За допомогою схеми зобразіть систему педагогічних дисциплін і їх зв'язок з іншими науками.
2. Охарактеризуйте традиційні дескриптивні методи порівняння, використовуючи матеріал лекції і додаткові джерела.
3. Дайте характеристику методології «інформаційної компаративістики».
4. Визначите, які протиріччя традиційної методології порівняльної педагогіки дозволяє здолати сучасна компаративістика, як загальна методологія порівняльних досліджень соціальних процесів і явищ.

Практичне заняття № 2
Тема: Історичний розвиток порівняльної педагогіки
Мета вивчення: залучити до аналітичної діяльності, сформувати чітке уявлення про послідовність розвитку порівняльної педагогіки як науки
Література:
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215 с.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. - 177 с.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб.-Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999.-300 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Основні історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки.
Перший період – класичний.
Другий період – період запозичень: Дослідники порівняльної педагогіки в зарубіжних країнах. Українські та російські дослідники закордонної освіти.
Третій період: Створення організацій, які займаються порівняльно-педагогічними дослідженнями. Розроблення методологічних і теоретичних проблем порівняльної педагогіки. Розвиток порівняльної педагогіки в Росії та Україні (з початку XX ст. до другої світової війни).
Четвертий період – період активізації розвитку методології науки.
П’ятий період – період теоретичних змагань.
Розвиток освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи.

1. Який внесок у розвиток порівняльної педагогіки зробив відомий український учений, поет, громадський та культурний діяч Відродження Юрій Котермак? На якому етапі?
2. Що стало підсумком першого періоду розвитку порівняльної педагогіки?
3. У який період розвитку порівняльної педагогіки получили свій резонанс белл-ланкастерська система, педагогіка Песталоцці; «вільне виховання» Ж.-Ж. Руссо?
4. Що розумів М.-А. Жульєн Паризький під порівняльною педагогікою?
5. Хто став першим «педагогічним мандрівником» у Франції на другому етапі розвитку порівняльної педагогіки і чим він відзначився?
6. Хто у Німеччині в XIX ст. був найпопулярнішим дослідником зарубіжної педагогічної проблематики?
7. Хто з українських і російських педагогів став дослідником закордонної освіти? Назвіть його основні праці.
8. В які роки в різних країнах світу було створено низку міжнародних і національних наукових та інформаційних організацій і установ? Які саме?
10. Які три найважливіші групи чинників впливають на розвиток освіти вважав Н. Хенс?
11. Яка школа викликала найбільший інтерес у СРСР в 20-х роках XX ст.? Чому?
12. Який внесок у розвиток порівняльної педагогіки С. Ф. Русової?
13. Чому Четвертий період визначався періодом активізації розвитку методології науки?
14. Яку назву має п’ятий період розвитку порівняльної педагогіки. Чому?
Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, пошуковий (евристичний), дослідницький, методи контролю і самоконтролю
Завдання:
1. Обґрунтуйте взаємозв'язок провідних чинників розвитку особистості. У чому полягає зв'язок виховання й активності дитини?
2. Уявіть ситуацію, запропоновану французьким психологом А. П'єроном: “Якби нашу планету спіткала катастрофа, в результаті якої залишилися живими лише діти”. Що відбудеться? Обґрунтуйте роль виховання і розвитку дитини у суспільстві.
3. Чим відрізняються обдаровані діти від своїх однолітків? Запропонуйте умови успішного виховання обдарованих дітей.
Практичне заняття № 3
Тема: Розвиток освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи
Мета вивчення: поглибити уявлення про основні проблеми, перспективи розвитку та сучасний стан освіти в світі
Література:
Вулъфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1999. – 208 с.
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. - 177 с.
Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. - К., 2004.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Загальна характеристика соціального попиту на освіту.
Політичні чинники розвитку освіти.
Інтеграція в галузі освіти. Орієнтація на неперервну освіту.
Проблема демократизації освіти.

Як вирішуються мовні проблеми в західноєвропейському співтоваристві?
Які соціальні і педагогічні функції виконують приватні школи на Заході?
Визначите чинники, що зумовили розвиток міжнародної освітньої інтеграції.
Які історичні системи управління освітою ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
Чому в багатьох країнах велика увага приділяється ранньому виявленню і навчанню обдарованих дітей?
Які соціальні і педагогічні функції приватних шкіл на Заході?
Як виробляється і реалізується освітня стратегія Ради Європи і Європейського Союзу?
Як вирішуються мовні проблеми в західноєвропейському співтоваристві?
Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, евристичний, методи контролю і самоконтролю
Завдання:
Визначите чинники, що зумовили розвиток міжнародної освітньої інтеграції.
Визначите тенденції розвитку освіти у сучасному світі.
Розкрийте сутність сучасного поняття «безперервна освіта» (life - long education).
Обґрунтуйте доцільність розширення мережі приватних шкіл в Україні.
Чи розділяєте ви думку, що дистанційне навчання з часом витіснить традиційне? Обґрунтуйте свою точку зору.
Охарактеризуйте успіхи і труднощі процесу формування «європейської свідомості» молоді, що вчиться.
Вивчите матеріали дискусій на сторінках педагогічних журналів і Інтернет-ресурсів про основні завдання і проблеми реалізації Болонської угоди; представте результати дослідження у вигляді презентації «Болонский процес: pro & contra».
Практичне заняття № 4
Тема: Розвиток дошкільної освіти в країнах світу.
Мета вивчення: систематизувати та поглибити знання з основних теоретичних аспектів розвитку дошкільної освіти в різних країнах
Література:
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. - 177 с.
Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.
Вулъфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1999. – 208 с.
Державна національна програма “Освіта. Україна XXI століття” // Освіта. -1993.-№ 44-46.
Конвенція ООН про права дитини.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
СбруєваА. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.
Обладнання: таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Розвиток теорії дошкільного виховання у працях зарубіжних і вітчизняних учених.
Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти.

Охарактеризуйте особливості розвитку вітчизняної системи суспільної дошкільної освіти. Якими є проблеми її розвитку на сучасному етапі?
Які складові частини систем суспільної дошкільної освіти інших країн світу ви залучили б до вітчизняної системи дошкільного виховання? Чому? Які для цього необхідні умови?
Назвіть представників експериментальної педагогіки. Яка мета експериментальної педагогіки?
Хто створив біологічну теорію дитячої гри?
Кого з вчених вважають автором «функціональної педагогіки»?
Як формулював основну мету виховання французький педагог С. Френе?
Які основні ідеї покладено у практичному методі М. Монтессорі?
Назвіть основні праці В. Зеньківського.
У чому полягає основна ідея концепції «екологічного втручання» Урі Бронфенбреннера?
Назвіть види дитячих установ у зарубіжжі.
Які існують міжнародні організації з дошкільної освіти?
Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, методи контролю і самоконтролю
Завдання:
Обґрунтуйте, чому Програму Р. Штейнера називають педагогікою зростання, терапії дитини, гуманістичною або антропософічною.
Схарактеризуйте основний принцип вальдорфської педагогіки.
Схарактеризуйте психолого-педагогічну систему індивідуального виховання дітей дошкільного віку М. Монтессорі.
Які складові частини систем суспільної дошкільної освіти інших країн світу ви залучили б до вітчизняної системи дошкільного виховання? Чому? Які для цього необхідні умови?
З досвідом дошкільного виховання якої країни ви хотіли б познайомитися? Вибір свій обґрунтуйте.
Практичне заняття № 5
Тема: Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах
Мета вивчення: систематизувати та поглибити знання з основних систем дошкільної освіти в різних країнах світу
Література:
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Детский сад в Японии: Опыт развития детей в группе. - М., 1987.
Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.
Концепція безперервної системи національного виховання. - К., 1994.
Проскура О. С. С. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1991. - № 10.
Сорокова М. Г. Современное дошкольное образование: США, Германия, Япония. - М., 1998.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
Обладнання: таблиці, схеми

Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Загальна характеристика дошкільних систем.
Дошкільні системи провідних країн світу: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Росія, Україна.

Які спільні з іншими країнами ознаки характерні для системи державного дошкільного виховання Болгарії?
Як розглядає дитину головна концепція англійського дошкільного виховання?
Як фінансується дошкільна освіта у Німеччині?
На якій концепції дошкільного виховання ґрунтується відкритий дитячий садок у Німеччині?
Яким чином реалізується програма «Хед Старт» у США?
Який найпоширеніший тип дошкільних закладів у США?
У чому полягає загальна концепція дошкільного виховання у США?
Що є характерною особливістю державного дошкільного виховання у Фінляндії?
Якою є визначальна риса японської традиційної системи виховання?
На яких принципах ґрунтується система дошкільного виховання в Туреччині?
Які умови визначені для забезпечення рівного доступу українських дітей до здобуття дошкільної освіти?
Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий дослідницький, методи контролю і самоконтролю
Завдання:
Охарактеризуйте найпоширеніший тип дошкільних закладів Великобританії, об'єднаних в Асоціацію – ігрові групи.
Складіть схему (таблицю) типів дошкільних закладів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Росії, України

Практичне заняття № 6
Тема: Шляхи модернізації освіти на сучасному етапі
Мета вивчення: систематизувати знання про основні тенденції розвитку шкільної освіти в різних країнах
Література:
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. - 177 с.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
СбруєваА. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Проблема оновлення освіти.
Диференціація освіти.
Стандартизація освіти.
Традиційні й нові навчальні дисципліни.
Типи навчальних програм та їх розвиток у провідних країнах світу.

Якими чинниками обумовлюється оновлення шкільної освіти?
Як відбувається врахування національних традицій у розвитку освіти в різних країнах?
Назвіть наукові центри, що виконують координаторські функції.
Що представляє собою «Біла книга освіти» (1995)? Яка головна ідея запропонованої програми реформ?
Які проекти шкільної освіти покликані ліквідувати мовні кордони?
Що саме приймають за основні показники результативності навчання?
Дайте характеристику основних дидактичних концепцій світової педагогіки. В чому полягають недосконалість або позитивні сторони цих концепцій?
Що означає поняття медіанний рівень освіти населення? Які його показники у США і Японії?
У чому бачать педагоги світу шляхи підвищення рівня освіти?
Які завдання передбачає документ «Америка-2000: стратегія в освіті»?
Які рекомендації надає Національна комісія з освіти Великої Британії щодо покращення освіти?
Чому міжпредметні зв'язки називають шляхом до побудови цілісної системи навчання в загальноосвітній школі?
За якими принципами здійснюється диференціація навчання у старших класах середніх шкіл багатьох країн?
У якому вигляді існують національні стандарти освіти у централізованих системах?
Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, методи самоконтролю
Завдання:
Складіть схему наукових центрів, які займаються розробленням теорії шкільної освіти
Підготуйте доповідь про програми «Еразмус» і «Лінгва».
Складіть таблицю «Основні дидактичні концепції»

Практичне заняття № 7
Тема: Розвиток шкільної освіти у провідних країнах світу
Мета вивчення: залучити до аналітичної діяльності щодо основних тенденцій розвитку шкільної освіти в різних країнах
Література:
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.
Вулъфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1999. – 208 с.
Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2006. – 215с.
Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1992. - 177 с.
Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки: Навч. посіб. - К.: Абрис, 2004. - С. 448.
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. - Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. - 300 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
1. Загальна характеристика шкільних систем
2. Загальна характеристика початкової школи у провідних країнах світу
3. Зближення початкової школи з дошкільними установами
4. Особливості розвитку початкової школи

На яких принципах ґрунтується державна політика щодо приватних шкіл у різних країнах?
У яких відносинах знаходяться держава і церква у галузі освіти в різних країнах?
Як відбувається реформування управління школою у США, Франції?
Як здійснюється управління освітою та її фінансування в різних країнах світу?
Які функції мають місцеві органи освіти у Великобританії в організації роботи бюджетних шкіл?
Яким чином здійснюється управління освітою в Україні?

Хід практичної роботи:
Письмове тестування, презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, методи самоконтролю
Завдання:
Підготувати доповіді на теми:
Включення релігії в освітній процес у Франції, Великій Британії та Німеччині: порівняльний аналіз.
Управління освітою у Сполучених Штатах Америки (Великій Британії, Німеччині, Франції)
Управління освітою у Росії та в Україні: порівняльний аналіз
Практичне заняття №8
Тема 8. Шкільні системи провідних країн світу.
Мета: систематизувати знання студентів про особливості шкільних систем провідних країн світу.
Література:
Вульфсон Б. Л., Малькова 3. А. Сравнительная педагогика. – Москва; Воронеж: НПО «МОДЗК», 1996. – 256 с.
Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М.: УРАО, 1999. – 208 с.
Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: Теорія та історія. – К.: Вища шк., 1995. – 237 с.
Галус О.М., Шапошникова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2006. – С. 79-89.
Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.
Обладнання: дошка, таблиці, схеми
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу
Початкова та середня школа США.
Обов’язкова освіта, початкова та середня школа у Великій Британії.
Загальна характеристика навчальних закладів та оцінювання знань у Німеччині.
Освіта та оцінювання знань у Франції.
Шкільна реформа Японії.
Особливості загальної освіти в Росії
Загальна освіта в Україні.

Які показники використовують для оцінювання якості середньої освіти у США?
Назвіть 6 стратегічних цілей у сфері освіти США.
Назвіть обов'язкові курси, що доповнюють традиційні академічні предмети у США.
Назвіть чотири «ключові стадії» обов'язкової освіти у Великобританії.
Як розподіляється за часом вивчення предметів у початковій школі Великобританії?
Яку структуру має середня освіта у Великобританії?
Які рівні досягнень школяра виокремлюють відповідно до стандартів у Великобританії?
З якого віку починають діти навчатися у школі й яку структуру має система освіти вище початкової у Німеччині?
Яку освіту і права надає у Німеччині основна школа? Реальне училище? Гімназія?
За якою шкалою оцінюються знання учнів у середніх навчальних закладах Німеччини?
Скільки ступенів загальної освіти у Росії? Назвіть їх.
Яка система оцінювання діє у школах Росії?
Назвіть характерні ознаки освітньої політики сучасної школи в Україні.
Яка система освіти діє в Україні?
Яка головна мета освіти в Україні?
Хід практичної роботи:
Презентація творчих завдань, індивідуальні доповіді, реферування пропонованої літератури, опитування,
Методи і засоби: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, методи самоконтролю
Завдання:
Складіть порівняльну таблицю «Оцінювання знань у США, Великобританії, Франції, Німеччині.
Складіть порівняльну таблицю «Система початкової освіти у США і Великобританії, Франції та Німеччині.
Зробіть порівняльний аналіз системи освіти в Україні та Росії.

Приложенные файлы

  • doc 23681669
    Размер файла: 140 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий