13 І половина 19 галичина

1. Розташуйте в хронологічній послідовності події:
А третій поділ Польщі;
Б заснування Задунайської Січі;
В утворення у Львові першої української політичної організації – Головної Руської ради;
Г утворення Південного товариства декабристів.

2. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок
А селянського руху під проводом Л. Кобилиці.
Б реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ.
В селянських «холерних бунтів».
Г революції 1848 – 1849 рр.

3. У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»?
А 1837 р.
Б 1848 р.
В 1863 р.
Г 1875 р.

4. У якому регіоні відбулися описані нижче події? «Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».
А Закарпаття
Б Галичина
В Поділля
Г Волинь

5. Укажіть місто, в якому відбувалася описана подія: «Під впливом революційних подій в імперії 2 травня 1848 року створюється перша українська політична організація Головна руська рада для захисту прав українського населення».
А Станіслав;
Б Тернопіль;
В Стрий;
Г Львів.

6. Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”:
А Буковина;
Б Галичина;
В Закарпаття;
Г Поділля.

7. Яке прізвище є зайвим у цьому логічному ланцюжку: М. Шашкевич, Я. Головацький, М. Драгоманов, І. Вагилевич?
А М. Шашкевич
Б Я. Головацький
В М. Драгоманов
Г І. Вагилевич

8. Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?
1) заснування Кирило-Мефодіївського братства;
2) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;
3) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;
4) спорудження залізниці від Балти до Одеси;
5) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
6) скасування панщини на західноукраїнських землях;
7) упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.
А 1, 2, 4, 5 Б 2, 4, 6, 7 В 1, 3, 5, 6 Г 2, 4, 5, 7

9. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
А У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій.
Б Демократизація суспільного життя імперії під час революції 1848–1849 рр. сприяла виданню Я. Головацьким альманаху «Русалка Дністровая».
В Унаслідок утисків влади, в парламенті імперії, скликаному в липні 1848 р., українці не мали жодного депутата, це спричинило Львівське збройне повстання.
Г Під проводом Л. Кобилиці «холерні бунти» селян Закарпаття впродовж 1848–1849 рр. набули організованого характеру; учасниками було висунуто чіткі економічні вимоги.

10. Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії
А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.
Б Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край Королівство Галіції і Лодомерії.
В українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.
Г посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.

11. Яка організація в ході революції 18481849 рр. в Австрії домагалася поділу Галичини на східну та західну?
А Головна руська рада
Б Руська трійця
В Руський собор
Г Центральна рада народова

12. Що з указаного нижче характеризує становище зхд.-укр. земель у складі Австріи
·ськоі
· імперіі
· напр. XVIII у І пол. ХІХ ст.?
1. Посилення впливу німецькоі
· мови та культури.
2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперськоі
· влади.
3. Привілеи
·оване положення украі
·нського населення в містах.
4. Домінування поляків і німців в органах влади.
5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицькоі
· церкви.
6. Перебування украі
·нських селян і міщан у кріпосніи
· залежності.
А 2, 3, 6 Б 1, 2, 4 В 3, 5, 6 Г 1, 4, 5

13. Унаслідок освітніх реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ (17701780-ті рр.) в Австрійській імперії
А ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій.
Б закрито Львівський університет і «Руський інститут».
В підпорядковано всі приватні гімназії римсько-католицькій церкві.
Г запроваджено систему початкових шкіл із рідною мовою навчання.

14. Вагомим прикладом активної діяльності Головної руської ради (ГРР) під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії є
А створення «Руської трійці», видання «Русалки Дністрової».
Б видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.
В організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Слов'янського з'їзду в Празі.
Г заснування Руського інституту при Львівському університеті, товариства «Просвіта».

15. Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в
А пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік.
Б піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку.
В розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки.
Г наданні галицьким українцям права обіймати державні посади.

16. Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про
А початок національного відродження на західноукраїнських землях.
Б політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.
В розгортання національного руху під релігійними гаслами.
Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

17. Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?
А реформи Марії-Терезії та Йосипа II
Б польське повстання 1830 р.
В європейська революція 1848–1849 рр.
Г повстання під проводом Л. Кобилиці

18. У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?
А 1805 р.
Б 1816 р.
В 1837 р.
Г 1848 р.

19. «У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними». В уривку йдеться про
А реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770–1780-х рр.
Б Польське повстання 1830–1831 рр.
В революцію 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.
Г Польське національно-визвольне повстання 1863–1864 рр.

20. Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж
А 1830–1831 рр.
Б 1833–1837 рр.
В 1846–1847 рр.
Г 1863–1864 рр.

21. Яка організація в І пол. XIX ст. звернулася до українського народу з відозвою: «...як по зимі весна наступає, так і стан той смутний нині змінився через Конституцію. Браття! ...єсть то сонце, котре як всім, так і нам засвітило і до нового життя пробудило. Вставайте ж, Браття, бо вже час! ...але не до звади і незгоди, а щоб забезпечити дані нам свободи. Будьмо народом!»?
А «Руська трійця»
Б Кирило-Мефодіївське братство
В Південне товариство декабристів
Г Головна руська рада

22. Які зміни в становищі західноукраїнських селян відбулися внаслідок проведення аграрних реформ Марії Терезії та Йосипа II?
А обмеження селянських повинностей
Б дозвіл на викуп землі протягом 49 років
В переведення всіх селян у ранг державних
Г ліквідація сервітутів

23. «Президент рейхстагу повідомив міністра внутрішніх справ, що рейхстаг ухвалив рішення: “Вважати депутата Л. Кобилицю, з округи Вижниця на Буковині, виключеним зі складу рейхстагу”...». Таке рішення щодо Л. Кобилиці ухвалено, оскільки він
А підбурював селян до повстання.
Б висловлював москвофільські погляди.
В належав до Русько-української радикальної партії.
Г був членом «Руської трійці».

24. Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.
1 Кирило-Мефодіївське братство
2 «Руська трійця»
3 Головна руська рада
4 «Південне товариство декабристів»
А установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави
Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
В піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу
Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
Д розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції Західну (польську) та Східну (українську)

25. Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства на рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII  на початку XIX ст.?
А збереження священиками етнічної ідентичності
Б наявність власної впливової політичної організації
В тісна співпраця з Російською православною церквою
Г зосередження у власності церкви більшості орних земель

26. Вагомим прикладом активної громадянсько-політичної діяльності Головної руської ради в 18451851 рр. є
А заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священників, видання «Русалки Дністрової».
Б видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.
В проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах.
Г створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

27. Лук’ян Кобилиця в 40-х роках ХІХ ст. був лідером селянського руху на
А Східній Галичині.
Б Закарпатті.
В Буковині.
Г Поділлі.

28. Яка організація звернулася з відозвою, уривок із якої наведено: «2. Розвивати нашу національність у всіх напрямах: досконаленням нашої мови, упровадженням її у школах вищих і нижчих, видаванням часописів.., поширенням добрих та корисних книжок українською мовою та прагненням завести нашу мову в усіх публічних установах... 3. Будемо берегти наші конституційні права, пізнавати проблеми нашого народу й шукати способів покращення його життя конституційним шляхом...»?
А «Руська трійця»
Б Південне товариство декабристів
В Головна руська рада
Г Кирило-Мефодіївське братство

29. У 1837 р. в місті Буді «Руська трійця» видала альманах
А «Історія русів».
Б «Зоря Галицька».
В «Русалка Дністровая».
Г «Історія України-Руси».

30. «Будителем» українців Закарпаття називали
А Л. Кобилицю.
Б О. Духновича.
В М. Шашкевича.
Г М. Максимовича.

31. У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?
А Слобожанщині
Б Західній Волині
В Східній Галичині
Г Запорожжі

32. Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в ХІХ ст.?
А православного
Б римо-католицького
В протестантського
Г греко-католицького

33. «управління ревізії книг доручило мені... прорецензувати анонімну книжечку, написану руською і надруковану в Угорщині в Буді в 1837 р. під назвою “Русалка Дністровая”. Творик цей, що містить різні сумнівні місця і видає автора як прихильника нововведень, скоро буде заборонений цензурою» В уривку оцінено діяльність
А «Руської трійці».
Б Кирило-Мефодіївського братства.
В Головної руської ради.
Г товариства «Просвіта».

34. Осередком українського національного руху під час подій «весни народів» було місто
А Київ.
Б Львів.
В Харків.
Г Чернівці.

Приложенные файлы

  • doc 23658408
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий