Жерасты гидромех 5


Жерасты гидромеханикасының анықтамасы Кеуекті және жарықшақты тау жынысында сүйықтардың,газдардың және олардың косындыларының жылжуы туралы ғылым Газ және мұнай қоймаларын игеру мен қойма пішіндерін зерттейтін ғылым Дренаждық құрылыстармен жасанды қоймаларға сүйықтардың ағысын есептеуге арналған ғылым Жер астында растворлардын жылжуымен араласуы туралы ғылым Кеуектік ортадағы сұйықтармен газдардың бір бірін ығыстыруы турулы ғылым
Гидромеханиканың негізін кім және қашан қалады ? А.Дарси,1856 ж А.Дарси 1801 ж Рейнольдс 1856 ж Рейнольдс 1801 ж Лейбензон 1895 ж
Жинап сақтайтын және игеру кезінде көмірсітектерді бере алатын тау жынысы не? Коллектор Кеуектік орта Санылаулық Шарықшақты орта Ұңғыма
Сүзбелену деп нені айтады ? Сұйықтармен газдардың кеукті жарықшақты орта арқылы жылжуын Флюидтердің аз өткізгіштігі бар тау жынысынан жылжуын Тау жынысы денесінен газдармен сұйықтарды өткізу қабіліті Кеуекті ортадағы сұйықтармен газдардың бір бірін ығыстыруы Табиғаттық процестер мен адамдардың өсері арқылы сұйықтармен газдардың жылжуы
Кеуектік ортаның маңызды сипаттамалары не? Кеуктік пен санылаулық Кеуектік пен шарықшақтық Кеуектік пен өткізгіштік Толық және эффективті кеуектік Активті және жарықшақты кеуектік
Сүзбелену жылдамдығы деген не? Сүйықтар көлемдік мөлшерінің пласт беті көлденен қимасының ауданына қатынасы Сұзбелену ағысының кинематикалық сыйпаттамасы Көлемдік шығынның санылаулық ауданына қатынасы Фильтрациялық шығынның ұзындықтың бір дәрежесіне қатынасы Флюидтердін активтік кеуектердің жиынтық ауданынан ағысы
Жинауыштың түйіршік аралық кеуектері көлемінің сол жинаушты құрайтын тау жынысының көріністік көлеміне қатынасы не деп аталады ? Кеуектілік коэффициенті Саңылаулық коэффициенті Сұзбелену коэффициенті Дарси коэффициенті өнімділік коэффициенті
Саңылау ауданының кесіндідегі барлық ауданға қатынасы Саңылаулық коэффициенті Кеуектілік коэффициенті Сұзбелену коэффициенті Дарси коэффициенті Өнімділік коэффициенті
Кеуектік каналдары жіңішке параллель орналаскан цилиндрлік құбырлардан тұратын кеуектік орта моделі не деп аталады ? Идеал топырақ Фиктивтік топырақ Активтік топырак Реактивті топырак Кеуектек орта
А. Дарсидін сүзбелену заңының формуласы қандай ? Q = W/ Q = Q = Q =/M
Фиктивті топырақтың негізгі элементі не болып табылады ? Ромбоэдр Тетраэдр Куб Пирамида Алтыбұрыш
Көмірсутектердің ерігіштік коэффициенті қандай көрсеткішке байланысты болады мұнай құрамы ұңғыма контуры сүзбелену Юнг модулі беріктілік
Ромбоэдр бұрышы қандай шамада өзгереді ? 60о-90о 45о-60о 0о-90о 60о-120о 90о-120о
Фиктивті топырақтың кеуектілігі кімнің формуласымен анықталады ? Слихтер Дарси Рейнольдс Павловский Лейбензон
Мұнай, газ және олардың қоспаларының фильтрациясын зерттегенде қандай формула қолданылады ? Q=K0 Q= V= V=
Сүзбелену мен өткізгіштік коэффициенттері қандай формуламен байланысты ? К0= Кф = К0 =
Мұнай және газ пласттарындағы қолданылатын өткізгіштіктін өлшем бірлігі не ? Дарси Беккерей Пуаз Моль Дисоуль
Дарси заңының жоғарғы қолдану шегі неге байланысты ? Үлкен жылдамдықтағы инерциалық күштердін білінуіне Коллекторлардың үлкен жарықшактығына Агыс режимімен жылдамдықтын өзгеруіне Сұйықтардың ньютондық емес реологиялық қасиеттерінің білінуімен Сұйықпен порода арасындагы қатынастың өзгеруіне
Рейнольдс санының шекті мәні формуласы Re = wd / ν Re = Re = R= R=
Рейнольдс санын есептеуге арналған Н.Н. Павловскийдың формуласын көрсет Re = Re = R= R=
Фильтрацияның екімүшелі заңы (Форхгеймер заңы)
Фильтрацияның қандай заңы келесі формуламен анықталады фильтрацияның екімүшелі заңы (Форхгеймер заңы) фильтрацияның төртмүшелі заңы (Пуазейль заңы) фильтрацияның заңы (Дарси заңы) фильтрацияның екімүшелі заңы (Ньютон заңы) фильтрацияның екітарапты заңы (Паскаль заңы)
Дарси заңы бұзылуының төменгі шегі неге байланысты ? Сұйықтардың реологиялық ньютондық емес қасиеттерінің білінуімен, олардың кеуектік орта скелетіен байланысуымен Үлкен жылдамдықтағы инерциалық күштердін білінуіне Коллекторлардың үлкен жарықшактығына Агыс режимімен жылдамдықтын өзгеруіне Сұйықтардың ньютондық емес реологиялық қасиеттерінің білінуімен
Н.Н. Павловскийдың келесі формуласы не үшін арналған Рейнольдс санын есептеуге арналған Дарси санын есептеуге арналған Паскаль санын есептеуге арналған Форхгеймер санын есептеуге арналған Шелкачев санын есептеуге арналған
Берілген анықтаманың қайсысы пласттың потенциалдық энергиясы түріне жатпайды Ауа бөлшектерінің потенциалдық қысу энергиясы Шеткі сулардың арын энергиясы Пласт породасының және сұйықтың серпінді өзгеріс потенциялдық энергиясы Бос және судан шыққан газ қысымының потенциялдық энергиясы Пласт сұйықтарының салмағымен берілген энергия
Келесі формула қандай коэффициенттер арасында байланысты анықтайды Сүзбелену мен өткізгіштік Сүзбелену мен кеуектілік Өткізгіштік пен көлемдік Дарси мен өткізгіштік Паскаль мен өткізгіштік
Мұнай өндіру ұңғымаларға шеткі және табандағы су арынының әсерімен ығыстырылса режим қалай аталады ? Су арынды режим Газ арынды режим Еріген газ режимі Серпінді режим Гравитациялық режим
Мұнай жинағының қысымы мұнайды газбенен қанықтыру қысымынан аз болып кеңіген газ мұнайды ұңғымаға итерсе режим қалай аталады ? Еріген газ режимі Су арынды режим Газ арынды режим Серпінді режим Гравитациялық режим
Су және мұнай ұңғымадан қысылған газ арынымен ығыстырылса режим қалай аталады ? Газ арынды режим Су арынды режим Еріген газ режимі Серпінді режим Гравитациялық режим
Мұнай ұңғымаларға сұйықтардың серпінді қасиеттері арқылы жылжыса режим қалай аталады ? Серпінді режим Газ арынды режим Су арынды режим Еріген газ режимі Гравитациялық режим
Мұнай мен судың салмағы арқылы мұнай мен су қабылданса режим қалай аталады ? Гравитациялық режим Серпінді режим Газ арынды режим Су арынды режим Еріген газ режимі
Кеуектік орта элементінің осы фазамен қаныққандығын қандай формуламен анықтауға болады ?
Әр фазаға арналған Дарси заңының формуласын көрсетіңіз , i=1,2
Үш бірікпейтін флюидтердің (мұнай, газ, су) бірігіп аққандағы фазалық өткізгіштері ненің функциясы болып табылады ? Екі тәуелсіз өткізгіштердің және Екі тәуелсіз өткізгіштердің және Бір суландырғыш фазаның (суканыққандық) Газканыққандық Құрғақ түйіршектердің әр дәрежелі суландырғыш фазасына
Мұнай және газ пласттарына өтетін процестер уақытқа тәуелді болса қалай аталады ? Тұрақталмаған Тұрақталған Біртекті Біртекті емес Кеуекті
Өзгермейтін кеуектік ортадағы сығылмайтын сұйықты зерттегенде қандай функцияларды тексереді ? Р, wx, wy, wz Р, wx, m, t M, t, ρ α, β, γ wx, wy, wz
Кеуектік ортаның элементарлық көлеміндегі салмақтеңдігі теңдеуі басқаша қалай айтылады ? Фильтрациялық ағыстың бөлінбеулік теңдеуі Фильтрациялық ағыстың жылжуының дифференциалдық теңдеуі Фильтрациялық ағыстың ішкі шекара жағдайы Фильтрациялық ағыстың сыртқы шекара жағдайы Кеуектік ортаның жағдайы
Өзгермеулі кеуектік ортадағы бір текті сығылмалы флюидтің фильтрациялық ағысының дивергенциямен берілген бөлінбеулік теңдеуін көрсет
Кеуектік ортадағы фльюидтер фильтрациясының дифференциалдық тендеуін көрсет
Өткізгіштік коэффициенті бағытқа байланысты кеуектік орта калай аталады ? Анизотроптық Изотроптық Біртекті Біртекті емес Реологиялық
Сұйықты серпінді деп есептеп қысылу заңын көрсетіңіз
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі қондырғылар тез істен шығады тұтқырлық өседі Ньютондық емес сұйықтар пайда болады қалыпты газдар пайда болады қалыпсыз (тұрақсыз) газдар пайда болады
Серпінділік модулі неге тең ?
Идеал газ жағдайының теңдеуі – Клапейрон-Менделеев теңдеуі
Шынайы табиғи газ жағдайының теңдеуі
Дюпюи формуласындағы келесі қатынас нені білдіреді қабатқа әсер ететін депрессия қабатқа әсер ететін тау қысымы қабатқа әсер эффективті қысым қабатқа әсер эффективті температура қабатқа әсер ұңғыма көлемі
Табиғи газдың изотермиялық фильтрациясындағы тығыздықтың қысыммен байланысы
Қысымның шағын өзгеруіндегі тұтқырлықтың қысыммен байланысы μ=μ0 [1-αμ(p0-p)]
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі пайдалану бағаны деформацияға ұшырайды қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар түзілмейді шайыр мен парфин жуылып кетеді қалыпсыз (тұрақсыз) газдар пайда болады
Келесі формула қандай параметрді сипаттайды ? серпінділік модулі кеуектілік модулі тығыздық модулі өткізгіштік модулі қанығу модулі
Кеуектіліктің қысыммен байланысы m=m0+βc(p–p0) m= m= m= m=
Өткізгіштіктің қысыммен байланысы k = k0[1–ak(p0-p)] K= K=
Сыртқы шекарадағы тұрақты қысымды көрсет p(Г, t) = pк = const p(rc, t) = pc = const Q = const p(rc, t) = fs(t)
Келесі формула m=m0+βc(p–p0) қандай байланысты сипаттайды кеуектіліктің қысыммен кеуектіліктің сүзбеленумен сүзбеленудің қысыммен жылдамдықтың қысыммен тұтқырлықтың қысыммен
Сыртқы шекарадағы шекті шартты көрсет ∂p/∂n = 0 p(rc, t) = pc = const Q = const p(rc, t) = f2(t)
Шекті шарттар ішіндегі шекара арқылы тұрақты ағыс теңдеуін көрсет ∂p/∂n = 0 p(rc, t) = pc = const Q = const p(rc, t) = f2(t)
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі мұнайдың құрамынан бөлінген газ қондырғылардың жұмысын қиындатады қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар түзілмейді пайдалану бағаны қолданылмайды қабатта шайыр мен парфин жуылып кетеді
Ішкі шекарадағы тұрақты дебит теңдеуін көрсет Q = const ∂p/∂n = 0 p(rc, t) = pc = const p(rc, t) = f2(t)
Ішкі шекарадағы өзгермелі дебит теңдеуін көрсет Q = const ∂p/∂n = 0 p(rc, t) = pc = const p(rc, t) = f2(t)
Ішкі шекараның шекті теңдеуін көрсет p(rc, t) = pc = const p(Г, t) = pK = const ∂p/∂n = 0 дp/дn = const дp/дn = f1(t)
Сығылмайтын сұйықтың тұрақталған фильтрациясының дифференциалдық теңдеуі- Лаплас теңдеуі
Кеуектік ортадағы тұрақталған бірөлшемді ағыстарды көрсетініз Сызықты-параллельді, жазықты-радиалды, радиалды-сфералық Сызықты-радиалды, жазықты-радиалды, сфералық Біртекті, бірөлшемді, бірқабатты Зоналық біртекті емес, қабатты біртекті емес Сызықты-параллельды,радиалды,сфералық
Планда тікбұрышты формамен берілген тұрақты қалындығы бар пласттағы үнғыма батареясына сұйықтың ағысы қандай түрге жатады ? Сызықты-параллельді Жазықтық радиалды Радиалды-сфералық Біртекті Бірөлшемді
Тұрақты қалындықтағы пластта жетілген бір ұнғыма жұмыс жасаса сұйықтардың фильтрациясы қандай түрге жатады ? Жазықты-радиалды Сызықты-параллельді Радиалды-сфералық Біртекті Бірөлшемді
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі құбырлар мен қондырғылар абразивті әсерге ұшырайды қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар жойылады пайдалану бағаны қолданылмайды бос газ мұнайда ериді
Біртекті ортадағы сұйықтың сызықты-параллельді ағысындағы Лапластың дифференциалдық теңдеуін көрсетіңіз ∂p/∂n = 0 ∂p/∂n= const
Біртекті ортадағы сұйықтың сызықты-параллельді ағысындағы пласт қысымының бөліну заңын көрсетіңіз
Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының жылжу теңдеуін көрсетіңіз
Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының фильтрация жылдамдығын көрсетіңіз
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі гидраттар пайда болады қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар жойылады пайдалану бағаны қолданылмайды бос газ мұнайда ериді
Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының көлемдік шығынын көрсетіңіз Q = const
Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының х бағытында дебиті қалай өзгереді ? Тұрақты Сызықты заңымен Парабола заңымен Експонента занымен Логарифм занымен
Изобара дегеніміз не ? Қысымы бірдей сызықтар Жылдамдығы бірдей сызықтар Дебиті бірдей сызықтар Қасымы бірдейемес сызықтар Жылдамдығы бірдей емес сызықтар
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт қысымының бөліну заңын көрсетіңіз
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі коллекторларды механикалық тұйіршіктер бітеп тастайды қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар жойылады коллекторлар механикалық тұйіршіктерден тазарады бос газ мұнайда ериді
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы сұйық түйіршіктердің жылжу заңын көрсетіңіз
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт қысымының орташа мәнін көрсетіңіз
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы қысым градиентін көрсетініз дp/дn = 0 дp/дn = const
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы ұнғыманың өнімділік коэффициенті неге тең ?
Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған жазықтық радиалды ағысының көлемдік шығынын көрсетіңіз Q = const
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі коллекторларды тұздар бітеп тастайды қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар жойылады коллекторлар механикалық тұйіршіктерден тазарады бос газ мұнайда ериді
Фильтрация жылдамдығының потенциалы неге тең ?
Ағыс бағытындағы фильтрация жылдамдығымен арыны бір координатаның функциясы болып табылатын ағыс қалай аталады Бірөлшемді Біртекті Біркабатты Изотропты Анизотропты
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы ұнғыманың өнімділік коэффициентінің өлшем бірлігі қандай ?
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы қысым градиентінің және фильтрация жылдамдығының координатадан байланыс графигі қандай қыйсықпен беріледі ? Қабырғасы тен гипербола Ұнғыма өсіне симметриалық шеңберлер Қабырғасы тен парабола Қабырғасы тенемес парабола Тұзу сызық
Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтык радиалды ағысындағы изобаралар қандай сызықтардан тұрады Ұнғыма өсіне симметриалық шеңберлер Ұнғыма өсіне асимметриалық шеңберлер Қабырғасы тен гипербола Қабырғасы тенемес парабола Тұзу сызық
Біртекті ортадағы сұйықтың радиалды-сфералық тұрақталған ағысындағы келтірілген қысымның бөлінуі
Біртекті ортадағы сұйықтың радиалды-сфералық тұрақталған ағысындағы келтірілген қысым градиентін көрсет
Біртекті ортадағы сұйықтың радиалды-сфералық тұрақталған ағысындағы дебиттің формуласын көрсет
Біртекті ортадағы сұйықтың радиалды-сфералық тұрақталған ағысындағы сүзбелену жылдамдығының формуласын көрсет
Біртекті ортадағы сұйықтың радиалды-сфералық тұрақталған ағысындағы түйіршектердің ағу формуласын көрсет
Бір қабаттағы кеуектілігі мен өткізгіштігі әр түрлі болса кеуектік орта қалай аталады ? Біртекті емес Бір текті Изотропиалық Анизотропиалық Бірөлшемді
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының кысымының формуласын көрсетіңіз
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың сызықты-параллельді ағысының қысымы өткізгіштікке тәуелді ме ? Иә Жоқ Жылдамдыққа тәуелді Уақытқа тәуелді Кеуектілікке тәуелді
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының қысым градиентін көрсетіңіз ∂p/∂n = 0 ∂p/∂n = const
Бірнеше қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының дебитін неге тең
Көмірсутектердің ерігіштік коэффициенті қандай көрсеткішке байланысты болады газ құрамы ұңғыма контуры сүзбелену Юнг модулі беріктілік
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының дебитін көрсетіңіз
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының орташа өткізгіштік коэффициентін көрсетіңіз
Газдың қандай қасиеті оның молекулаларының ұшу арақашықтығы мен жылдамдығының орташа мәніне байланысты динамикалық тұтқырлығы мольдік салмағы температуралық кеңеюі динамикалық тығыздығы динамикалық іріленуі
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының дебитін көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының қысымының өзгеру заңын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының қысымы әр зонада калай өзгереді ? Сызықты Параболалық Гиперболалық Логарифмалық Експоненциалды
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының қысым градиенті әр зонада қалай өзгереді ? Тұрақты Параболалық Гиперболалық Логарифмалық Експоненциалдық
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының қысым градиентінің формуласын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың сызықты-параллельді ағысының дебитінің формуласын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың сызықты-параллельді ағысының өткізгіштік коэффициентінің орташа мәні формуласын көрсетіңіз kср = k0[1–ak(p0-p)]
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының дебитін көрсетіңіз
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының қысымының өзгеру заңын көрсетіңіз
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының қысым градиентінің өзгеру заңын көрсетіңіз
Қабатты біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының фильтрация жылдамдығын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының қысымының өзгеру заңын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының қысым градиентінің өзгеру заңын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының дебитін көрсетіңіз
Жамен эффектісі дегеніміз не? Құрамында газ көпіршіктері бар сұйықтардың капиллярлар арқылы ағуына әсер ететін қосымша кедергілер Құрамында су көпіршіктері бар газдардың капиллярлар арқылы ағуына әсер ететін қосымша кедергілер Құрамында бу көпіршіктері бар газдардың капиллярлар арқылы ағуына әсер ететін қосымша кедергілер Құрамында газ көпіршіктері бар газдардың капиллярлар арқылы ағуына әсер ететін қосымша кедергілер Джоуль-Томпсон коэффициенті
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сұйықтың жазықтық радиалды ағысының фильтрация жылдамдығын көрсетіңіз
Зоналық біртекті емес ортадағы сығылмайтын сүйықтың жазықтық радиалды ағысының өткізгіштіктің орташа мәнің көрсетіңіз kср = k0[1–ak(p0-p)] Kср=
Ұңғымалардың қосылуы мен айырылуы әсерінен басқа ұңғымалардың дебитінің өзгеруі қалай аталады ? Интерференция Суперпозиция Стационалдық жағдай Нүктелі ағыс Интерполяция
Сұйықты жұтатын жазықтықтағы нүкте қалай аталады ? Нүктелі ағыс Нүктелі бұлақ Ұнғыма Қоректендіру көзі Қоректендіру қоры
Пласттағы макробіртектіеместіктің түрлерін көрсет Қабатты, зоналық, өткізгіштігі координаталардың функциясы Қабатты, зоналық, кеуектілігі координаталардың функциясы Қабатты, зоналық, жылдамдығы координаталардың функциясы Қабатты, зоналық, координаталардың функциясы Қабатты, зоналық, координатасы координаталардың функциясы
Жазықтықтағы нүктелі ағыстың потенциалы неге тен ?
Кеністегі нүктелі ағыстың потенциалы неге тен ?
Суперпозиция әдісінің гидродинамикалық маңызы неде ? Нүкте потенциалдары бір біріне алгебралық қосылады Нүкте потенциалдары бір бірінен алгебралық алынады Нүкте потенциалдары бір біріне геометриалық қосылады Нүкте потенциалдары бір бірінен геометриалық алынады Потенциалдар бір біріне көбейтіледі
Суперпозиция әдісінде фильтрация жылдамдығы қалай табылады ? Бір біріне геометриалық қосылады Бір бірінен геометриалық алынады Бір біріне алгебралық қосылады Бір біріне алгебралық алынады Потенциалдар бір біріне көбейтіледі
Төмендегі ненің формуласы Фк - Фсп = 1/2п *(∑qilnRк/ri) Қоректендіру контуры алыста орналасқан бір топ ұнғыма тұбының потенциалы формуласы Тұзу сызықты қоректендіру контуры бар бір топ ұнғыма тұбының потенциалы формуласы Шеңберлі пласта эксцентрикалық орналасқан бір ұнғыма тұбының потенциалы формуласы Тұзу сызықты өткізбейтін шекара қасында орналасқан бір топ ұнғыма тұбының потенциалы формуласы бір топ ұнғыма батареясы тұбының потенциалы формуласы
Қоректендіру контуры алыста орналасқан бір топ ұңғымаға сұйықтың ағу жылдамдығы формуласы қандай ? , i=1,2
Тұзу сызықты қоректендіру контуры бар пластағы ұңғыма дебитінің формуласы қандай ?
Тұзу сызықты өткізбейтін шекара қасында орналасқан ұңғыма дебитінің формуласы қандай ?
Ұңғыма тиімді пласт қалындығын толық ашып ұңғыма тұбы ашық болса қалай аталады ? Гидродинамиқалық жетілген Гидродинамикалық жетілмеген Ашу дәрежесіне тәуелді жетілмеген Ашу түріне тәуелді жетілмеген Біртекті
Ашық тұбы бар үңғыма пластты жартылай ашса қалай аталады ? Ашу дәрежесіне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген Гидродинамиқалық жетілген Гидродинамиқалық жетілмеген Ашу түріне тәуелді жетілмеген Біртекті
Ұңғыма пласты толық ашып бірақ тұбпен қатынас арнайы фильтрлермен болса қалай аталады ? Ашу түріне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген Ашу дәрежесіне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген Гидродинамиқалық жетілген Ашу түріне тәуелді жетілмеген Біртекті
Гидродинамикалық жетілмеген ұңғымаға ағыстарды жазықтық радиалды деп санауға болама ? Болмайды Болады Тек біртекті пластарда Тек зоналық біртекті емес пластарда өзгермелі қабатты пластарда
Пластты жартылай өткен ұңғыма дебитінің Н.К.Гиринский формуласын көрсетіңіз
Ашу дәрежесіне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген ұңғыма дебитінің М.Маскет формуласы қандай ? Q = W/
Ашу дәрежесіне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген ұнғыма дебитінің келесі формуласын қай зерттуші ғалым ұсынған ? И. Козени М. Маскет И. Гиринский Дюпюи Эйлер
Ашу дәрежесіне тәуелді гидродинамикалық жетілмеген ұңғыма дебитінің гидродинамикалық әдісімен есептеу формуласы қандай ? Q = W/ Q =
Пьезометрлік деңгей үстіңгі қысымы тұрақты сүзбеленетін сұйықтың бос бетімен тең келсе сұйықтың жылжуы қалай аталады Арынсыз Арынды Біртекті Бірөлшемді Жетілмеген
Көпірден өткен ағыстын шығыны неге тең ?
Көпірден өтетін арынсыз ағыстың депрессиалық деңгейінің формуласы қандай ?
Көпірден өтетін арынсыз ағыстын депрессиалық денгейінің қисығы қандай формада ? Парабола Гипербола Експонента Тұзу сызық Логарифмалық
Жетілген ұңғымаға сұйықтың тұрақталған арынсыз ағысының дебиті формуласы қандай ?
Жетілген ұңғымаға сұйықтың тұрақталған арынсыз ағысының депрессиалық қисығы формуласын көрсет
Пластағы сұйықтың жылжуы фильтрацияның сызықты емес заңына сай келсе көпірден өткен дебиттің формуласын көрсетіңіз
Пластағы сұйықтың жылжуы фильтрацияның сызықты емес заңына сай келсе жетілген ұңғымаға өткен дебиттің формуласын көрсетіңіз
Кеуектік ортадағы серпінді сұйықпен газдың тұрақталған жылжуының Лейбензон функциясын көрсетіңіз
Біртекті кеуектік ортадағы біртекті флюидтердің тұрақталмаған жылжуының дифференциалды теңдеуін көрсетіңіз
Біртекті кеуектік ортадағы біртекті флюидтердің тұрақталған жылжуының дифференциалды теңдеуін көрсетіңіз
Сығылатын сұйықтын тұрақталған фильтрациясын сығылмайтын сұйықтын фильтрациясымен теңестіргенде қысымның орнына нені алады ? Лейбензон функциясын Салмақты шығынды Салмақты жылдамдықты Дарси функциясын Қысым градиентін
Серпінді сұйықтың тұрақталған фильтрациясының Лейбензон функциясы неге тен ?
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының Лейбензон функциясы
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының қысымының бөлінуі
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының қысымы қандай заңға сәйкес өзгереді ? Параболалық Гиперболалық Сызықты Експоненциалдық Логарифмалық
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының қысым градиентінің өзгеруі
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының атмосфералық қысымға келтірілген көлемдік шығыны неге тең ? Q = W/ Q = Q =
Идеал газдың сызықты-параллельді фильтрациясының салмақтық жылдамдығы неге тең ?
Газбен толтырылған кеуектік ортадағы орташасалмақты пласт қысымы
Идеал газдың жазықтық радиалды фильтрациялық ағысындағы пласт қысымының бөлінуі
Идеал газдың жазықтық радиалды фильтрациялық ағысындағы пласт қысымы градиентінің өзгеруі
Идеал газдың жазықтық радиалды фильтрациялық ағысындағы газ ұңғымасының дебиті
Идеал газдың жазықтық радиалды фильтрациялық ағысындағы орташа пласт қысымы
Төмендегі формуламен ненің дебитін есептеуге болады ? Атмосфералық қысымға келтірілген шын табигат газдың Атмосфералық қысымға келтірілген идеал газдың Атмосфералық қысымға келтірілген сұіықтың Атмосфералық қысымға келтірілмеген сұіықтың Идеал газдың
Жетілмеген ұңғымаға шын газдың фильтрациялық ағысын есептегенде неше ауданға бөледі 3 2 4 5 1
Пласт қысымы азайғанда сығылған сұйықтын көлемі қалай өзгереді ? Ұлғаяды Азаяды Тұрақталады өзгермейді Кемейді
Пласт қысымы азайғанда кеуектік орта көлемі қалай өзгереді ? Азаяды Ұлғаяды Тұрақталады өзгермейді Кемейді
Сұйықтың ұнғымаға келуі коректендіру ауданынан келетін су арынымен болса пласт режимі қалай аталады ? Серпінді-суарынды Серпінді-суарынсыз Серпінді-арынды Серпінді-арынсыз Арынды
Кеуектік ортадағы серпінді сұйықтың тұрақталмаған процестері өткізгіштік коэффициенті үлкейген сайын қалай өзгереді ? Жылдамдайды Жаллайды Азаяды Тұрақталады өзгермейді
Кеуектік ортадағы серпінді сұйықтың тұрақталмаған процестері сұйықтың тұтқырлығы үлкейген сайын қалай өзгереді ? Жайлайды Жылдамдайды Ұлғаяды Тұрақталады өзгермейді
Кеуектік ортадағы серпінді сұйықтың тұрақталмаған процестері сұйықтың көлемдік серпінділік коэффициенті үлкейген сайын калай өзгереді ? Жайлайды Жылдамдайды Ұлғаяды Тұрақталады өзгермейді
Кеуектік ортадағы серпінді сұйықтың тұрақталмаған процестері пласттың көлемдік серпінділік коэффициенті үлкейген сайын қалай өзгереді ? Жайлайды Жылдамдайды Ұлғаяды Тұрақталады өзгермейді
Пласт қысымының азайғандағы пласттың және оны толықтыратын сұйықтың көлемділік серпінділігі арқылы алынатын сұйықтың көлемі қалай аталады ? Сұйықтың пласттағы серпінді қоры Пласттың көлемдік серпінділіқ көэффициенті Сұйықтын көлемділік серпінділік коэффициенті Пласттың кеңестік көлемі Сұйықтын серпінділіксыйымды коэффициенті
Сұйықтың пласттағы серпінді қорының өзгеруі қандай формуламен есептеледі ?
Тұйық-серпінді режимдегі мұнай қоймасының азайюының дифференциалдық теңдеуін көрсетініз Q = const
Серпінді сұйықтың тұрақталмаған фильтрациасының дифференциалды теңдеуін көрсетініз
Пьезоөткізгіштік теңдеуін көрсетініз
Серпінді кеуектік ортадағы серпінді сұйықтың тұрақталмаған фильтрациясындағы пласт қысымының өзгеру жылдамдығын сипаттайтын коэффициент қалай аталады ? Пьезоөткізгіштік коэффициенті Серпіндісыйымдылық коэффициенті Температураөткізгіштік коэффициенті Кеуектілік коэффициенті Санылаулык коэффициенті
Пьезоөткізгіштік коэффициентінің өлшем бірлігін көрсетініз м2/сек м3/сек м/сек м/сек2 м сек2
Серпінді сұйықтың тұрақталмаған сызықты-параллельді фильтрациялық ағысының қысымының өзгеру заңын көрсетініз
Серпінді сұйықтың тұрақталмаған сызықты-параллельді фильтрациялық ағысының галерея дебитін көрсетініз
Серпінді сұйықтың тұрақталмаған сызықты-параллельді фильтрациялық ағысының өндіру көлемінің формуласын көрсетініз
Серпінді режим теориясы есептерінің шамамен шешу әдісін көрсетініз Стационар жағдайын кезекпен ауыстыру әдісі Стационар көлемін кезекупен ауыстыру әдісі Щелкачев әдісі Интерференция әдісі Дифференциал әдісі
Серпінді режим теориясында қолданылатын шамамен шешу әдісін көрсетініз Интегралдық қатынас әдісі Стационар көлемін кезекупен ауыстыру әдісі Щелкачев әдісі Интерференция әдісі Дифференциал әдісі
Серпінді режим теориясы есептерінің шамамен шешу әдістерінің бірін көрсетініз Орташа дәрежеге келтіру әдісі Стационар көлемін кезекупен ауыстыру әдісі Щелкачев әдісі Интерференция әдісі Дифференциал әдісі
Қандай аномалиялар жарықшақты ортаның бар екендігін білдіреді ? Жыныстың кішкентай өткізгіштігіне қарамастан ұлкен дебиттің болғандығы Жыныстың үлкен өткізгіштігіне қарамастан ұлкен дебиттің болғандығы Жыныстың кішкентай өткізгіштігіне қарамастан кішкентай дебиттің болғандығы Жыныстың үлкен өткізгіштігіне қарамастан кішкентай дебиттің болғандығы Кеуектік ортаның болғандығы
Жарықшақты жыныстар қандай түрлерге бөлінеді ? Таза жарықшақты және жарықшақты-кеуекті Жарықшақты Кеукті Жарықшақты-кеуекті Макрожарықшақты және микрожарықшақты
Макрожарықшалардың орташа көлемі неге тең ? 1 мм0,1 мм0,5 мм2 мм5 ммТаза жарақшақты жыныстарға не жатады ? Сланец Песчаниктер Известняктар Алевролиттер Доломиттер
Жарықшақты-кеуекті ортадағы жарықшақты коэффициентімен кеуектілік коэффициентінің карам-қатынасы қандай ? Жарықшақтық коэффициенті үлкен Кеуктілік коэффициенті үлкен Бір біріне тең Әр түрлі Білмеймін
Жарықшалар көлемінің жалпы жыныс көлеміне қатынасы қалай аталады ? Жарықшақтық коэффициенті Кеуектілік коэффициенті Пьезоөткізгіштік коэффициенті Санылаулық коэффициенті Серпіндісыйымдылық коэффициенті
Жарықшақтық коэффициентінің формуласын көрсетіңіз m=m0+βc(p–p0) m= m= m=
Жарықшақты құрайтын деңгейлерге нормальдың ұзындығына жарықшалар санының қатынасы қалай аталады ? Жарықшақтың тығыздығы Жарықшақтық коэффициенті Кеуектілік коэффициенті Пьезоөткізгіштік коэффициенті Санылаулық коэффициенті
Жарықшақтын тығыздығы қандай формуламен есептеледі ?
Жарықшалардағы сұйықтын орташа жылдамдығын есептейтін Буссинеска формуласын көрсетініз
Жарықшалардағы сұйықтың фильтрация жылдамдығының формуласын көрсетініз
Жарықшалардың ашылуының қысыммен байланысын көрсетініз
Жарықшақты жыныстың өткізгіштік коэффициентінің қысыммен байланысын көрсетініз k = k0[1–ak(p0-p)] K=
Жарықшақты және жарықшақты –кеуекті ортадағы сұйықпен газдың тұрақталған бірөлшемді фильтрациясының Лейбензон функциясы неге тең ?
Мұнайдың физикалық қасиеттері тығыздығы, тұтқырлығы және т.б. мұнаймен қанығуы, өткізгіштігі, кеуектілігі қосылу, орын басу, алмасу жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, температура өткізгіштік қаттылық, серпімділік, беріктік және температура өткізгіштік
Мұнайдың тығыздығы қандай болады 760-980 кг/м3 905-915 кг/м3 1002-1100 кг/м3 706-750 кг/м3 980-1200 кг/м3
Геотермиялық градиенттің шамасы қанша 3оС 100 оС 1 оС 1,3 оС 5,3 оС
Геотермиялық сатының шамасы қанша 33 метр1 метр100метр 3 метр15 метр1 м3 газдың құрамында 60 – 70 г газды бензин болғандағы газдың атауы майлы газ таза газ конденсатты газ гидрат құрғақ газ
1 м3 газдың құрамында 60 г-нан төмен газды бензин болғандағы газдың атауы құрғақ газ конденсатты газ таза газ гидрат майлы газ
Мұнайдың негізгі химиялық құрамы көміртегі және сутегі көміртегі және күкірт оттегі және күкірт оттегі мен сутегі сутегі және күкірт
Тау жыныстарының қаттылығы жынысты бұзушы құралға кедергі көрсету мүмкіндігі жыныстың өзімен әсер ететін бұзу құралын тоздыру қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін қалдық дефомацияны сақтап қалу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертуі
Тау жыныстарының абразивтілігі жыныстың өзімен әсер ететін бұзу құралын тоздыру қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін қалдық дефомацияны сақтап қалу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертуі жынысты бұзушы құралға кедергі көрсету мүмкіндігі күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті
Тау жыныстарының иілгіш касиеті дегеніміз... күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін қалдық дефомацияны сақтап қалу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертуі күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті жынысты бұзушы құралға кедергі көрсету мүмкіндігі жыныстың өзімен әсер ететін бұзу құралын тоздыру қабілеті
Мұнай және газ қабаты физикасының міндеті тау жынысының сүзбелену және коллекторлық қасиетін, қабат өнімінің физикалық және физикалы–химиялық қасиеттерін зерттеу тау жыныстарының күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілетін зерттеу тау жыныстарыныңжынысты бұзушы құралға кедергі көрсету мүмкіндігін зерттеу та жыныстарыныңкүш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертуін зерттеу мұнай мен газ ұңғымаларын бұрғылау
Мұнай, газ және сумен қаныққан және қысым өзгерісі кезінде бере алатын қабілеті бар тау жыныстары қалай аталады коллекторлар қоймалар резервуарлар шоғырлар кен орны
Құмды – алевролитті кеуекті ортадан тұратын коллекторлар қалай аталады түйіршікті аралас құрылысты жарықшақты қойма шоғыр
Кеуекті, кеңістігі жарықшақтар жүйесінен тұратын тактатастар, карбонатты жыныстар қандай коллектор түріне жатады жарықшықты түйіршікті қойма аралас құрылысты шоғыр
Дарси заңында сұйықтың қандай қасиеті ескеріледі динамикалық тұтқырлық динамикалық тығыздық газға қанықандылық статикалық қысым депрессиялық тұтқырлық
Кеуекті орта жарықшақтар жүйесінен және қуыстардан тұратын коллекторлар қалай аталады аралас құрылысты қойма түйіршікті жарықшақты шоғыр
Түрлі геологиялық процестер әсерінен пайда болатын табиғи минералдар жиынтығы тау жыныстары мұнай газ конденсат түйіршіктер
Қабаттың жоғары жағынан оқшаулап тұратын беті желегі үсті газды төбесі табаны шоғыр
Қабаттың төменгі жағынан оқшаулап тұратын беті табаны үсті газды төбесі шоғыр желегі
Жыныстың жоғары капиллярлы қуысының мөлшері 0,5 мм-ден жоғары 0,002 мм-ден төмен 0,5 – 0,002 мм0,002 мм05 мм-ден төмен
Жыныстың капиллярлы қуысының мөлшері 0,5 – 0,002 мм0,002 мм-ден төмен 0,002 мм05 мм-ден төмен 0,5 мм-ден жоғары
Жыныстың жоғары субкапиллярлы қуысының мөлшері 0,002 мм-ден төмен 05 мм-ден төмен 0,5 мм-ден жоғары 0,002 мм0,5 – 0,002 ммЖыныстардың кеуектілігінің өзгеруі 25,5 – 47,6 % 79,5 – 87,5 % 0,002 - 4% 0,5 – 0,002 % 0,5 %
Мұнайда көміртегі қандай мөлшерде кездесуі мүмкін 79,5 – 87,5 % 0,5 – 0,002 % 0,5 % 25,5 – 47,6 % 0,002%
Метан, этан, пропан немесе алкандар қандай топқа жатады парафинді көмірсутектер нафтенді көмірсутектер псефитті көмірсутектер псаммитті көмірсутектер алевритті көмірсутектер
Ұңғыманың жоғарғы жағы қалай аталады сағасы оқпаны түбі ұзындығы тереңдігі
Ұңғыманың төменгі жағы қалай аталады түбі ұзындығы тереңдігі оқпаны сағасы
Коллектор-жыныстардың абсолютті көпшілігі қандай тау жыныстарына жатады шөгінді метаморфты магмалық псефитті псаммитті
Жыныстардың құрылымдық мөлшеріне қарай бөлінуі псефитті, псаммитті, алевритті және пелитті жоғары күкіртті, күкіртті, аз күкіртті алкандар, циклоалкандар, ароматты көмірсутектер құрғақ газ, таза газ, майлы газ жоғары парафинді, парафинді, аз парафинді
Псефитті құрылымды жыныстардың өлшемі қандай 2 мм-ден жоғары 0,002 мм05 мм-ден төмен 0,5 мм-ден жоғары 0,002 мм-ден төмен
Псаммитті құрылымды жыныстардың өлшемі 0,1 – 2 мм0,002 мм05 мм-ден төмен 0,5 мм-ден жоғары 0,002 мм-ден төмен
Алевритті құрылымды жыныстардың өлшемі 0,01 мм-ден кіші 05 мм0,5 мм-ден жоғары 0,02мм 0,01 мм-ден жоғары
Құмның кеуектілігі 6 – 40 % 3,5 – 29 % 20 – 23 % 3 – 20 % 2 – 3 %
Құмтастың кеуектілігі 3,5 – 29 % 6 – 40 % 20 – 23 % 3 – 20 % 2 – 3 %
Әктастың кеуектілігі 20 – 23 % 3,5 – 29 % 3 – 20 % 2 – 3 % 6 – 40 %
Тау жыныстарының арасындағы барлық қуыстардың аумағы қалай аталады теориялық немесе ақиқатты кеуектілік ашық кеуектілік тұйық кеуектілік жай кеуектілік ашық немесе ақиқатты кеуектілік
Жыныстың түйір өлшемдік құрылысы кеуектілігі, өтімділігі, капиллярлық және механикалық көрсеткіштері қандай қасиеттерін сипаттайды коллекторлық қасиеттерін қабаттағы мұнайдың қорын мұнай және газға қанығуын қабаттағы газдың қорын тау жыныстарының механикалық құрамын
Жоғары дисперсиялы кеуекті дененің құрылымдары мен құрылыстарын зерттейтін әдістерінің бірі эксперименттік парометрия Моос шкаласы Шрейнер әдісі штамп бойынша сызу әдісі бойынша
Өзара бір-бірімен байланысқан қуыстардың көлемі қалай аталады тиімді кеуектілік теориялық кеуектілік тұйық кеуектілік ақиқатты кеуектілік жай кеуектілік
Тау жынысының беріктігі жыныстың деформация процесіне бұзылмай төтеп беруі күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін қалдық дефомацияны сақтап қалу қабілеті күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертуі жынысты бұзушы құралға кедергі көрсету мүмкіндігі
Газ, мұнай және газконденсат кен орнынан өндірілген табиғи газдар құрамы метан гомологтық қатарының көмірсутектері және азот, көмірқышқыл газы, күкіртсутек, меркаптандар, инертті газдар және т.б. ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар сұйық газ көміртегі, құрғақ газ ілеспе газ
Метан, этилен және этан компоненттері қоспасының атауы құрғақ газ сұйық газ бензин таза газ майлы газ
Пропан, пропилен, изобутан, бутан және бутилен компоненттері қоспасының атауы сұйық газ ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар таза газ майлы газ бензин
Изопентан, пентан, амилен және гексан компоненттері қоспасының атауы бензин құрғақ газ таза газ майлы газ сұйық газ
Табиғи газдар неше топқа бөлінеді 3 4 2 6 12
Таза газ кен орнынан өндірілген газдар, олар... ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар майлы газ сұйық газ таза газ бензин
Мұнаймен бірге өндірілген газдар, олар... құрғақ газдың пропанды-бутан фракцияларының және газды бензиннің физикалық қоспасы ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар таза газ газды бензин сұйық газ
Газконденсат кен орнынан алынған газдар, олар... сұйық көмірсутек конденсаты мен құрғақ газ қоспасы құрғақ газдың пропанды-бутан фракцияларының және газды бензиннің физикалық қоспасы таза газ газды бензин ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар
Қазақстанда неше мұнай, газ кен орны бар 200-ден астам 1000-нан астам 28 150 69
Авагардо заңы бойынша 1 кмоль идеалды газдың көлемі 22,41м3 2,241м3 0,2241м3 2241м3 224,1м3
Газ қандай фракциялардан тұрады пропанды, бутанды және газды бензин ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар құрғақ газдың пропанды-бутан фракцияларының және газды бензиннің физикалық қоспасы таза газ 1/3 бутан + 1/2 пентан
Газды бензин = 1/3 бутан + 1/2 пентан ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдар құрғақ газдың пропанды-бутан фракцияларының және газды бензиннің физикалық қоспасы таза газ пропан + бутан
Газдың ауыр көмірсутекті құрамын анықтау формуласы
Сұйық қоспа немен сипатталады компоненттердің массалық және мольдік концентрациясымен пропанмен ауыр көмірсутектерсіз құрғақ газдармен құрғақ газдың пропанды-бутан фракцияларының және газды бензиннің физикалық қоспасымен таза газбен
Жыныс – коллекторда флюидтің (газ, мұнай, су) орналасуы неге байланысты тығыздығына тұтқырлығына көлеміне барлық мұнай қорына температураға
Шоғыр астындағы және айналасындағы коллектор кеуектерін толтырған суларды қалай атайды табан және шеткі сулар таза сулар қалдық сулар жоғарғы сулар аралық сулар
Мұнайлы қабаттың өзінде орын алған сулы қабатшаларға жататын суларды қалай атайды аралық сулар таза сулар қалдық сулар жоғарғы сулар табан және шеткі сулар
Егер қабаттағы қалдық су жұқа пленка түрінде кеуекті каналдардың бетін жауып тұрса, онда қатты фаза беті қандай болады гидрофильді хемогенді органогенді гидрофобты гидратты
Егер қабатта су пленкасы, мұнай қатты фаза бетімен жанасып, беттік әрекеттік заттарының адсорбциялануы әсерінен мұнайлы қабат беті қандай болады гидрофобты хемогенді органогенді гидрофильді гидратты
Конденсацияланған будың бірінші тамшысының түсу температурасы Фракция қайнауының басталуы Фракция қайнауының аяқталуы Фракция қайнауы Фракция қайнауы шегі Фракция қайнауының тоқтатылуы
Фракцияның булануы тоқтаған температура Фракция қайнауының аяқталуы Фракция қайнауы Фракция қайнауы шегі Фракция қайнауының тоқтатылуы Фракция қайнауының басталуы
Молекулалар құрамына оттегі, азот, күкірт, метелдар немесе метал емес заттар кіретін көмірсутектер Гетероатомды қосылыстар Бензол, толуол және оның гомологтары Мазут Керосин Битум
Оттекті құрамды қосылыстар фенолдар, эфирлер, нафтенді қышқылдар, майлы қышқылдар Гетероатомды қосылыстар Бензол, толуол және оның гомологтары Битум меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер
Күкірт құрамды қосылыстар меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер фенолдар, эфирлер, нафтенді қышқылдар, майлы қышқылдар Гетероатомды қосылыстар Бензол, толуол және оның гомологтары Битум
Азот құрамды қосылыстар аминдер, пиридин, хинолин, пирролдар, және олардың қосылыстары меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер фенолдар, эфирлер, нафтенді қышқылдар, майлы қышқылдар Гетероатомды қосылыстар Бензол, толуол және оның гомологтары
шайырлар және асфальтендер Екі және одан көп гетереоатомы бар жоғары молекулалы қосылыстар Мазут Керосин Битум Бензол, толуол және оның гомологтары
Коллектор дегеніміз не мұнай мен газға қойма бола алатын және қысым өзгерісі кезінде өзінен мұнай, газ және суды өткізе алатын тау жынысы тау жыныстарындағы мұнайдың және газдың көлемі тау жыныстарындағы қалдық судың көлемі жыныс құрамындағы бөлшектердің дисперсиялық дәрежесі ұңғыма сағасынан түбіне дейінгі оқпан бойының ара қашықтығы
Қысымның әсерінен жыныстың өзінен сұйық пен газды өткізу қабілетін қалай атайды өткізгіштік кеуектілік меншікті бет ауданы қуыстылық қаттылық
Өткізкіштік нені сипаттайды сұйық пен газдың кеуектік саңылауын бойлап, жылжу қабілетін жыныстың меншікті бет ауданын тау жыныстарының серпімділігін жыныс құрамындағы бөлшектердің дисперсиялық дәрежесін тау жыныстарындағы мұнайдың және газдың көлемін
6 Минералдардың қаттылығын сызу арқылы анықтау әдісі Моос шкаласы Пуазейль әдісі Шрейнер әдісі Крекинг Дарси
Өткізгіштік коэффициенті
Өткізгіштіктің өлшем бірлігі Дарси Паскаль Ньютон % мм
Жыныста газ немесе сұйықтың бар болуы және көп фазалық жүйедегі бір-бірімен байланысты кеуектегі қозғалысы қалай аталады тиімді өткізгіштік жыныстың меншікті бет ауданы абсолютті өткізгіштік салыстырмалы өткізгіштік тау жыныстарының екуектілігі
Үлгінің бірлік көлеміне келетін бөлшектер мен қуыс канал беттерінің қосындысы қалай аталады жыныстың меншікті бет ауданы салыстырмалы өткізгіштік тау жыныстарының кеуектілігі тиімді өткізгіштік абсолютті өткізгіштік
Жыныстың меншікті бет ауданының шамасы неге тәуелді жыныс құрамындағы бөлшектердің дисперсиялық дәрежесіне тәуелді тау жыныстарындағы мұнайдың көлеміне тау жыныстарының газдың көлеміне тау жыныстарының тұзды құрамына тау жыныстарының жылу сыйымдылығына
Меншікті бет ауданының өлшем бірлігі м3/м3 Паскаль Ньютон % мм
Тау жыныстарының жылу сыйымдылығы жыныстың бірлік массасын 1 градусқа қыздыруға кететін жылу мөлшері 1-ге тең температура градиентінде бірлік уақытта жыныстың бірлік ауданынан өткен жылу мөлшері күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті бұл алынған 1 м3 сұйықтағы газ көлемі жыныстың жылыну жылдамдығы
Көмірсутектердің негізгі үш класы алкандар, циклоалкандар, ароматты көмірсутектер жоғары күкіртті, күкіртті, аз күкіртті жоғары парафинді, парафинді, аз парафинді құрғақ газ, таза газ, майлы газ жоғары шайырлы, шайырлы, аз шайырлы
Тау жыныстарының жылулық қасиеттері жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, температура өткізгіштік қаттылық, серпімділік, беріктік және иілгіш қосылу, орын басу, алмасу беріктік, серпімділік, қаттылық, абразивтілік қаттылық, серпімділік, беріктік және температура өткізгіштік
Тау жыныстарының серпімді қасиеті дегеніміз... күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті алынған 1 м3 сұйықтағы газ көлемі 1-ге тең температура градиентінде бірлік уақытта жыныстың бірлік ауданынан өткен жылу мөлшері жыныстың бірлік массасын 1 градусқа қыздыруға кететін жылу мөлшері жыныстың жылыну жылдамдығы
Орналасу шарттары мен сандық қатынасына байланысты шоғырлардың түрлері таза газ, газконденсат, газ мұнай, мұнай жоғары күкіртті, күкіртті, аз күкіртті жоғары парафинді, парафинді, аз парафинді құрғақ газ, таза газ, майлы газ жоғары шайырлы, шайырлы, аз шайырлы
Тау жыныстарының жылу өткізгіштік коэффициентінің сипаты 1-ге тең температура градиентінде бірлік уақытта жыныстың бірлік ауданынан өткен жылу мөлшері күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті жыныстың бірлік массасын 1 градусқа қыздыруға кететін жылу мөлшері жыныстың жылыну жылдамдығы алынған 1 м3 сұйықтағы газ көлемі
Газ факторы дегеніміз... бұл алынған 1 м3 сұйықтағы газ көлемі жыныстың бірлік массасын 1 градусқа қыздыруға кететін жылу мөлшері жыныстың жылыну жылдамдығы күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті 1-ге тең температура градиентінде бірлік уақытта жыныстың бірлік ауданынан өткен жылу мөлшері
Газ факторының өлшем бірлігі м3/м3 мм Паскаль Ньютон %
Тау жыныстарының температура өткізгіштік коэффициенті жыныстың жылыну жылдамдығы жыныстың бірлік массасын 1 градусқа қыздыруға кететін жылу мөлшері күш әсерінен көлемі мен пішінін өзгертетін және күш әсері жойылғаннан кейін толықтай қалпына келу қабілеті 1-ге тең температура градиентінде бірлік уақытта жыныстың бірлік ауданынан өткен жылу мөлшері бұл алынған 1 м3 сұйықтағы газ көлемі
Асфальтенді-шайырлы заттардың мұнайдағы құрамы 40%-ке дейін 15 % 1% 1-10% 65%-тен жоғары
Сазды карбонатты цементпен шегенделген құмдар мен алевролиттердің σэф=16 МПа, h=650-1000 м кезіндегі сығылу коэффициенті β, ГПа-1 1,5 5 0,002 2,45 15
Өте тығыз орналасқан аргиллиттің σэф=8 МПа, h=300-500 м кезіндегі сығылу коэффициенті β, ГПа-1 2,45 5 0,002 1,5 15
Жер қыртысында арнайы бұрғылау аспаптарының көмегімен қазылатын диаметрі тереңдігінен бірнеше есе кіші цилиндр пішінді тау – кен құрылыс орны ұңғыма резервуар қойма шурф шахта
Аз күкіртті мұнайдағы күкірт құрамы 0,5 %-ке дейін 1,5% 5% 1,2% 15%
Тау жыныстарының басты физика-механикалық қасиеттері қаттылық, серпімділік, беріктік және иілгіш қасиеттері қосылу, орын басу, алмасу жылу сыйымдылық, жылу өткізгіштік, температура өткізгіштік қаттылық, серпімділік, беріктік және температура өткізгіштік мұнаймен қанығуы, өткізгіштігі, кеуектілігі
Ұңғыманың өнімділік коэффициенті Ұңғыма дебітінің депрессияға тәуелділігі Ұңғыма дебітінің түб қысымына тәуелділігі Ұңғыма дебітінің саға қысымына тәуелділігі Ұңғыма дебітінің қабат қысымына тәуелділігі Ұңғыма температурасының депрессияға тәуелділігі
Индикаторлық сызық қандай тәуелділікті көрсетеді Ұңғыма дебітінің депрессияға байланысын Ұңғыма дебітінің түб қысымына байланысын Ұңғыма дебітінің саға қысымына байланысын Ұңғыма дебітінің қабат қысымына байланысын Ұңғыма температурасының депрессияға байланысын
Ұңғыма дебітінің депрессияға тәуелділігі қандай параметрді анықтайды Ұңғыманың өнімділік коэффициенті Ұңғыманың қысымдылық параметрі Ұңғыманың саға қысымы Ұңғыма қабат қысымы Ұңғыма температуралық коэффициенті
Ұңғыма дебітінің депрессияға байланысы қалай аталады Индикаторлық сызық Ұңғыма дебітінің сызығы Индикаторлық дебітінің саға қысымына байланысы Ұңғыма сызығының қабат қысымына байланысын Ұңғыманың депрессияға байланысын
Ұңғымалардың интерференциясы дегеніміз? Жұмыс істеп тұрған ұңғымалардың бір-біріне әсері Ұңғыма дебітінің сызығы Индикаторлық дебітінің ұңғымаларға әсері Ұңғыма сызығының қабатқа әсері Ұңғыманың депрессияға әсері
Ұңғымалардың бір-біріне әсер етуі қалай аталады Ұңғымалардың интерференциясы Ұңғымалардың жалпы дебиті Индикаторлық жалпы дебітінің ұңғымаларға әсері Ұңғыма сызығының қабатқа әсері Ұңғыманың депрессияға әсері
Температура мен қысымға байланысты газдың тұтқырлығы қалай өзгереді Төмен қысым жағдайында температура өскен кезде газдың тұтқырлығы өседі Төмен қысым жағдайында температура өскен кезде газдың тұтқырлығы кемиді Газдың тұтқырлығы температураға тәуелді емес Газдың тұтқырлығы қысымға тәуелді емес Депрессия азаяды
Қысымға байланысты мұнайдың тұтқырлығы қалай өзгереді газға қанығу қысымынан төмен қысымда төмендейді, одан жоғары қысымда өседі Төмен қысым жағдайында температура өскен кезде мұнайдың тұтқырлығы өседі Мұнайдың тұтқырлығы температураға тәуелді емес Мұнайдың тұтқырлығы қысымға тәуелді емес Депрессия азаяды
Қабат қысымы төмендеген кезде тау жыныстарының түйіршіктеріне әсер ететін қысым қалай өзгереді өседі қысым төмендеп температура өседі тау жыныстарының тұтқырлығы өседі төмендейді өзгермейді
Қабат қысымы төмендеген кезде кеуектер көлемі не себептен азаяды Тау жыныстары түйіршіктері көлемінің серпімді өсуі Тау жыныстары түйіршіктері көлемінің серпімді төмендеуі тау жыныстарының тұтқырлығы өседі қысым төмендеп температура өседі тау жыныстарының тұтқырлығы өседі
Қабат жағдайындағы су көлемінің қалыпты (атмосфералық) жағдайға келтірілген көлеміне қатынасы көлемдік коэффициент қысымдық коэффициент ағымдық коэффициент өлшемдік коэффициент өлшеусіз коэффициент
Криконденбар дегеніміз не Сұйық пен газдың қатар бола алатын ең жоғары қысым Табиғи газдың шеткі қысымы мұнайдың шеткі қысымы Сұйық пен газдың қатар бола алатын орташа қысым тау жыныстарына әсер ететін қысым
Эффективті қысым өскен сайын қабат өтімділігі не себептен экспонентті түрде төмендейді тау жыныстары түйіршіктері серпімді түрде көлемін үлкейтеді тау жыныстары түйіршіктері қарқынды түрде көлемін азайтады тау жыныстары түйіршіктері температура әсерінен көлемін азайтады тау жыныстары арасындағы құыстар тұтқырлық әсерінен көлемін көбейтеді арифметикалық прогрессия түрінде төмендейді
Көмірсутектердің ерігіштік коэффициенті қандай көрсеткішке байланысты болады температура ұңғыма контуры сүзбелену Юнг модулі беріктілік
Крикондентерм дегеніміз не Сұйық пен газдың қатар бола алатын ең жоғары температура Табиғи газдың шеткі температурасы мұнайдың шеткі температурасы Сұйық пен газдың қатар бола алатын орташа температура тау жыныстарына әсер ететін температура
Қандай кен орындарында ретроградты конденсация құбылысы байқалады газконденсатты өте терең орналасқан жеңіл мұнайы бар кен орындарында газ кен орындарында ауыр мұнайы бар кен орындарында
Қабаттың сумен қаныққандығы өскен кезде мұнайдың сүзбелену коэффициенті қалай өзгереді кемиді өседі өзгермейді қабаттың сумен қанығуы мүмкін емес ауыр мұнайы бар кен орындарында көбейеді
Қабаттың сумен қаныққандығы төмендеген кезде мұнайдың сүзбелену коэффициенті қалай өзгереді өседі кемиді өзгермейді қабаттың сумен қанығуы мүмкін емес ауыр мұнайы бар кен орындарында көбейеді
Қабат тау жыныстарының ұнтақтылығы (дисперсность) өскен кезде оның өтімділігі қалай өзгереді төмендейді өседі өзгермейді қабат ұнтақтылығ болуы мүмкін емес ауыр мұнайы бар кен орындарында азаяды
Қабат тау жыныстарының ұнтақтылығы (дисперсность) өскен кезде оның өтімділігі қалай өзгереді төмендейді өседі өзгермейді қабат ұнтақтылығы болуы мүмкін емес ауыр мұнайы бар кен орындарында азаяды
Қабат тау жыныстарының ұнтақтылығы (дисперсность) төмендеген кезде оның өтімділігі қалай өзгереді өседі төмендейді өзгермейді қабат ұнтақтылығы болуы мүмкін емес ауыр мұнайы бар кен орындарында азаяды
Құрамында қандай таужыныстарының болуына балынысты қабаттың ұнтақтылығы (дисперсность) өсуі мүмкін саз әктас кварц қабат ұнтақтылығы болуы мүмкін емес гранит
Дюпюи формуласында қандай көрсеткіштердің логарифмі бар Қоректену контурының мен ұңғыма радиусына қатынасы Қоректену контуры радиусының депрессияға қатынасы Ұңғыма контурының депрессияға қатынасы Ұңғыма контурының НКТ радиусына қатынасы Қоректену контурының НКТ радиусына қатынасы
Қабат жағдайындағы мұнай көлемінің қалыпты (атмосфералық) жағдайға келтірілген көлеміне қатынасы көлемдік коэффициент қысымдық коэффициент ағымдық коэффициент өлшемдік коэффициент өлшеусіз коэффициент
Беткі тартылыс күші қандай сұйықтарда азырақ болады полярлы емес сұйықтарда полярлы сұйықтарда Ньютон сұйықтарында изометриялық сұйықтарда арифметикалық сұйықтарда
Көмірсутектердің ерігіштік коэффициенті қандай көрсеткішке байланысты емес көлемдік коэффициент температура қысым газ құрамы мұнай құрамы
Көмірсутектердің ерігіштік коэффициенті қандай көрсеткішке байланысты болады қысым ұңғыма контуры сүзбелену Юнг модулі беріктілік
Мұнайда ерігіштігі ең төмен болатын газды көрсетіңіз азот метан көмірқышқыл газы пентан бутан
Стокс заңында сұйықтың қандай қасиеті ескеріледі динамикалық тұтқырлық динамикалық тығыздық газға қанықандылық статикалық қысым депрессиялық тұтқырлық
Термодинамикалық тепе-теңдік жағдайында изотермиялық кеңеюі кезінде мұнайдан газ бөліне басталатын ең жоғары қысымды қалай атайды қанығу қысымы шашылу қысымы қысымның бөлінуі статикалық қысым депрессиялық қысым
Дарси заңына кіретін депрессия көрсеткіші қандай өлшем бірлікпен өлшенеді Паскаль Пуаз Дарси Стокс Ньютон
Дарси заңына кіретін F көрсеткіші қандай өлшем бірлікпен өлшенеді м2 Ст2 Д/м2 Стокс Н/м
Эффективті қысым өскен сайын қабат өтімділігі қалай өзгереді экспонентті түрде төмендейді экспонентті түрде өседі сызықты түрде өседі геометриялық прогрессия түрінде төмендейді арифметикалық прогрессия түрінде төмендейді
Беткі тартылыс күші қандай сұйықтарда көбірек болады полярлы сұйықтарда полярлы емес сұйықтарда Ньютон сұйықтарында изометриялық сұйықтарда арифметикалық сұйықтарда
Беткі тартылыс күші температура өсуіне байланысты қалай өзгереді төмендейді өседі экспонентті түрде өседі өзгермейді тербелмелі түрде өзгереді
Сұйықтардың жылжу кезінде қабат энергиясы қандай кері әсері бар күштерді жеңуге жұмсалады капиллярлы, беткі тартылыс күші, гидравликалық кедергі тұтқырлық, қысым температура өтімділік, тұтқырлық, тығыздық, қысым капиллырлы, тұтқырлық, тығыздық, қысым тербелмелі, эффективті қысым, депрессия
Эффективті қысым өскен сайын қандай тау жыныстарынан құралған қабаттардың өтімділігі тезірек азаяды сазды тау жыныстары кристалды ірі түйіршікті құмтастар гранитті алевролиттер базальтті аргилиттер метаморфты тау жыныстарында
Ұңғыма түп аймағындағы қысым азайған сайын тангенциальды қысымдар қалай өзгереді тау қысымының 2 еселік мәніне жетуге тырысады тау қысымының 4 еселік мәніне жетуге тырысады тау қысымының 1 еселік мәніне жетуге тырысады тау қысымының 0,5 еселік мәніне жетуге тырысады тау қысымының 0,1 еселік мәніне жетуге тырысады
Критикалық температура дегеніміз не қысым қандай болмаса да осы температурадан жоғары жағдайда газ сұйық күйге ауыспайды қысым қандай болмаса да осы температурадан төмен жағдайда газ сұйық күйге ауыспайды температура қандай болмаса да осы қысымнан жоғары жағдайда газ сұйық күйге ауыспайды температура қандай болмаса да осы қысымнан жоғары жағдайда сұйық газ күйіне ауыспайды қысым қаншалықты жоғары болса да сұйық газ күйіне ауыспайды
Тау жыныстарының серпімділігі дегеніміз не тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерінен көлемі мен пішініңің өзгеруіне қарсы кедергі көрсететін қасиеті тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерінен көлемі мен пішініңің өзгеруіне бірлесіп қосылатын қасиеті тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерінен қысымы мен температурасының өзгеруіне бірлесіп қосылатын қасиеті тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерінен тұтқырлығы мен қысымының өзгеруіне қарсы кедергі көрсететін қасиеті тау жыныстарының сыртқы күштердің әсерінен тұтқырлығы мен температурасының өзгеруіне қарсы кедергі көрсететін қасиеті
Пластикалық деформацияға бейім тау жыныстарын атаңыз саз гранит базальт конгломерат құмтас
Пластикалық деформацияға бейім тау жыныстарын атаңыз тұз гранит базальт конгломерат құмтас
Беткі тартылыс күші температура төмендеуіне байланысты қалай өзгереді өседі төмендейді экспонентті түрде өседі өзгермейді тербелмелі түрде өзгереді
Тереңдік өскен сайын қабат өтімділігі қалай өзгереді азаяды көбейеді экспонентті түрде өседі өзгермейді тербелмелі түрде өзгереді
Табиғи газдар деп қандай газдарды айтады Қалыпты жағдайда (20°, 1 атм) газ күйінде болатын Қалыпты жағдайда (20°, 1 атм) сұйық күйінде болатын Қалыпты жағдайда (20°, 1 атм) кристалл күйінде болатын Қалыпты жағдайда (20°, 1 атм) суда еріген күйінде болатын Қалыпты жағдайда (20°, 1 атм) гидрат күйінде болатын
Қабаттағы бүкіл газ мұнайда еріген күйінде болатын қысым деңгейі қалай аталады қанығу қысымы булану қысымы экспонентті қысым тұрақты қысым тербелмелі қысым
Бір тонна мұнайда еріген газ көлемі қалай аталады газ факторы газ ерітіндісі газ-мұнай ерітіндісі мұнай факторы конденсатты фактор
Газ кен орындарының үлесі 90 пайыздан астын компонентті атаңыз метан пентан парафин азот оттегі
Менделеев-Клайперон теңдеуіндегі Z аса жоғары қысылу коэффициентін қолданысқа кім енгізді Ван-дер-Ваальс Ньютон Менделев Клайперон Зейтон
Газдардың динамикалық тұтқырлығы неге байланысты газ молекулаларының ұшу арақашықтығы мен жылдамдығының орташа мәні газ кристаллитерінің арақашықтығы орташа мәні газ молекулаларының арақашықтығы мен қысымының шеткі мәні газ молекулаларының ұшу арақашықтығы мен жылдамдығының шеткі жоғары мәні газ қысымының ұшу арақашықтығы орташа мәні
Газдың қандай қасиеті оның молекулаларының ұшу арақашықтығы мен жылдамдығының орташа мәніне байланысты динамикалық тұтқырлығы мольдік салмағы температуралық кеңеюі динамикалық тығыздығы динамикалық іріленуі
Мұнайдың бірлік көлемінен қысым бір өлшембірлікке төмендегенде бөлініп шығатын газ көлемі: газсыздану коэффициенті газдану коэффициенті газсыздану қысымы газдану факторы газсыздану шегі
Қабат кеуектерінің жіңішкерген каппилярлардан өткен кезде газ қысымының тез төмендеуі қалай аталады дроссельді эффект дроссельді коэффициент газсыздану дросселі дроссельді фактор өзгерісі дроссельдену шегі
Дроссельді эффект кезінде температураның өзгеру деңгейін қандай көрсеткіш анықтайды Джоуль-Томпсон коэффициенті дроссельді коэффициент Клайперон коэффициенті Ван-дер-Ваальс факторының өзгерісі дроссельдену шегі
Құрамында газ көпіршіктері бар сұйықтардың капиллярлар арқылы ағуына әсер ететін қосымша кедергілер қалай аталады Жамен эффектісі Клайперон эффектісі Ван-дер-Ваальс факторы көпіршіктену шегі Джоуль-Томпсон коэффициенті
Қабат қысымы төмендегенде газдан бөлініп шыққан сұйық фаза қалай аталады конденсат мұнай су парафин шайыр
Қабат қысымы төмендегенде газдан бөлініп шыққан сұйық фаза қалай аталады конденсат мұнай су парафин шайыр
Мінсіз газ деп қандай газды айтады молекулаларының көлемі жоқ және олар бір-бірімен әсерлеспейді молекулаларының көлемі үлкен және олар бір-бірімен әсерлеспейді молекулаларының көлемі орташа және олар бір-бірімен әсерлеседі молекулаларының көлемі орташа және олар бір-бірімен қатты әсерлеседі молекулаларының көлемі үлкен және олар бір-бірімен қатты әсерлеседі
Молекулаларының көлемі жоқ және олар бір-бірімен әсерлеспейтін гады қалай атайды мінсіз тұтқырлы Ньютондық емес қалыпты қалыпсыз (тұрақсыз)
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі қабатта шайыр мен парфин шөгеді қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар түзілмейді пайдалану бағаны қолданылмайды бос газ мұнайда ериді
Дебит мөлшерін шамадан тыс жоғарылату қандай кері нәтижеге әкеледі ұңғымаға судың өтіп кету қаупі жоғарылайды қондырғылар жұмысы жақсарады гидраттар түзілмейді пайдалану бағаны қолданылмайды бос газ мұнайда ериді
Келесі теңдеу қандай кен орындарын игерген кезде негізгі теңдеу болып табылады газ және газконденсатты мұнайгазды гидратты өте терең ауыр мұнайы бар кен орындарында
формуласындағы А және В коэффициенттерін қалай анықтайды газ ұңғымаларын тұрақталған режимдерінде зерттеу негізінде анықтайды мұнай ұңғымаларын тұрақталған режимдерінде зерттеу негізінде анықтайды гидратты ұңғымаларын тұрақталмаған режимдерінде зерттеу негізінде анықтайды өте терең мұнай ұңғымаларын тұрақталмаған режимдерінде зерттеу негізінде анықтайды ауыр мұнайы бар кен орындарында
Қабат суларының тығыздығы қандай көрсеткішке байланысты судың минерализациялану шамасы мұнайдың минерализациялану шамасы газдың минерализациялану шамасы мұнайдың гидраттану шамасы газдың гидраттану шамасы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың сызықты-параллельді ағысындағы пласт қысымының бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың сызықты-перпендикулярлы ағысындағы пласт қысымының бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысындағы пласт қысымының бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы Бірқалыпты ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының жылжу теңдеуі Гетерогенді ортадағы сұйықтың сызықты-перпендикулярлы ағысындағы жылжу теңдеуі Біртекті ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысындағы жылжу теңдеуі Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы Бірқалыпты ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының фильтрация жылдамдығы Гетерогенді ортадағы сұйықтың сызықты-перпендикулярлы ағысындағы фильтрация жылдамдығы Біртекті ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы фильтрация жылдамдығы Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы фильтрация жылдамдығы Бірқалыпты ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы фильтрация жылдамдығы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының көлемдік шығын Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы фильтрация көлемдік шығын Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы Бірқалыпты ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы фильтрация жылдамдығы Бірқалыпты ортадағы сұйықтың параллельді-перпендикулярлы ағысының жылжу заңы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт қысымының бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-радиалды ағысындағы пласт бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың радиалды ағысындағы пласт қысымының бөліну заңы Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының көлемдік шығын Біртекті ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді ағысының фильтрация жылдамдығы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды-ағысындағы сұйық түйіршіктердің жылжу заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың параллельді-радиалды ағысындағы пласт бөліну заңы Гетерогенді ортадағы сұйықтың радиалды ағысындағы сұйық түйіршіктердің жылжу заңы Біртұтас ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді жылжу заңы Біртұтас ортадағы сұйықтың тұрақталған сызықты-параллельді сұйық жылжу заңы
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт қысымының орташа мәні Біртұтас ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт қысымының жоғары мәні Біртұтас ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы температураның төменгі мәні Гетерогенді ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт мәні Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт мәні
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы қысым градиенті Біртұтас ортадағы газдың жазықтық радиалды ағысындағы қысым градиенті Біртұтас ортадағы судың жазықтық радиалды ағысындағы қысым шамасы Гетерогенді ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт мәні Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы пласт мәні
Келесі формула қандай заңдылықты көрсетеді Біртекті ортадағы сұйықтың жазықтық радиалды ағысындағы ұнғыманың өнімділік коэффициенті Гетерогенді ортадағы сұйықтың өнімділік коэффициенті Әртекті ортадағы сұйықтың ұнғыманың өнімділік коэффициенті Гетерогенді ортадағы сұйықтың өнімділік қысымы Әртекті ортадағы сұйықтың өнімділік температурасы

Приложенные файлы

  • docx 23654508
    Размер файла: 280 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий