Ант,Сер,Відр.Педуч.Заочн.Плани практ.зан.

12 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА Факультет філології та журналістики Кафедра світової літератури ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ САМОСТІЙНА РОБОТА дисципліни Історія зарубіжн ої літератури (Античність. Середньовіччя. Відродження) Галузь знань: 0203 Гуманіт арні науки Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література Заочна форма навча ння (На базі педучилища) Група – У-12 Розробник: канд. філол. наук, доц. Тарасова Н.І. Полтава 2014-2015 навчальний рік ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬ НОЇ ДИСЦИПЛІНИ Курс : 1 Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Кіль кість кредитів ECTS: 2 ,5 Загальна кількість годин: 90 Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Тип: обов’ язкова Рік підготовки: 1 -й Семестр: 1 Лекції: 6+6 Практичні заняття: 6 Самостійна робота: 72 Вид контролю: за лік ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТ ТЯ № п/п Тематика і зм іст практичних занять К-ть г од . Література МОДУЛЬ 1. АНТИЧНІСТЬ Практичне заняття №1 Розвиток римської літератури періоду імперії. Творчість Вергілія – творця славетної «Енеїди». 1. Особливості розвитку римського суспільства і культури періоду становлення імперії. 2. 3бірник Вергілія «Буколіки», його зв'язок із творами Феокріта. 3. Поема Вергілія «Георг іки» і творчість Гесіода. 4. Поема «Енеїд໠– літе ратурно-героїчний епос: і дейно-політична основа пое ми, ідея Риму – володаря світу; Е ней – ідеал римської доблесті. 5. Орієнтація на Гомера в поетиці «Енеїди». 6. Своєрідність твору Вергілія порівняно з поемами Гомера. 7. Гомер, Вергілій і Україна. З авдання 1. Дібрати цитат и для характеристики образів Енея, Дідони, Ніза, Евріала. Основна 1. История всемирной лит ературы. – Т. 1. – М, 1983. 2. Кочур Г. Літературна доля Вергілія // Всесвіт. – 1992. – № 12. – С. 161-168. 3. Ошеров С. А. История, судьба и человек в «Энеиде» Вергилия // Античность и современность. – М., 1972. 4. Содомора А. Вергілій – співець сопілки, плуга і меча // Со домора А. Жива античність. – К., 1983. 5. Шервинский С. Вергилий и его произведения // Вергилий «Бу колики», «Георгики», «Энеида». – М., 1971. – С. 5-25. Підручники Додаткова 1. Гальчук О. В. «Мужик із Мантуї...»: Матеріали для вивчення т ворчості Вергілія. 9 клас// Заруб. літер. в навч. закладах. – 1996. – № 8. – С. 13-19. 2. Ганич Н. І. Гомер. «Іліада», «Одіссея», Вергілій. «Енеїд а»: Матеріали до варіатив ного вивчення // Всес в. літер. в серед. навч. закладах України. – 2000. – №6. – С. 16-23. 3. Градовський А. В. «Безсмертна лише чистота серця...»: «Енеї да» Вергілія і однойменна поема І. П. Котляревського. 9 кл. // Заруб. літер. в на вч. закладах. – 1997. – №8. – С. 21-27. 4. Еліот Т. С. Вергілій і християнський світ / Пер. з англ. Г. Гам алія // Всесвіт. – 1992.– №3– 4. – С. 139-143. 5. Зелинский Ф. Ф. Гомер – Вергилий – Данте // Зелинский Ф. Ф. Возрожденцы: Науч.-попул. статьи. – СПб, 1999. – С. 64-87. 5. Маркевич Т. В. Твори Вергілія і Котляревськог о серед духовних надбань людства: Два коменто ваних уроки (бесіда, рольова гра, тематична шахова комбінація тощо) за творчістю Вергілія // Всесв. літер. в се ред. навч. закладах України. – 2000. – № 6. – С. 37-42. 6. Остерман Л. Вергилий // Остерман Л. Римская ист ория в лицах. – М., 1997. – С.413-423. 7. Писаренко Ю. М. Творче наслідування поем Гомера в «Енеїд і» Вергілія: Урок компаративного аналізу за у частю літературно-дослідних груп // Всесв. літ ер. в серед. навч. закладах України. – 2000. – № 6. – С. 26-28, 37. 8. Тарасова Н. І. Вер гілій – найвида тніший давньорим ський поет. «Буколіки» // Заруб. літер. в навч. закладах. – 2000. – № 8. – С. 41-44 . 9. Тарасова Н.І. Котляревський і Вергілій // Рідний край.– 1999. – №1. – С. 83-85. 10. Тарасова Н. І. Творчість Вергілія у світовому контексті // Заруб. літер. в навч. закла дах. – 2002. – № 8. – С. 34-36. МОДУЛЬ 2. СЕРЕДНЬО ВІЧЧЯ Практичне заняття № 2 Д анте – останній поет Середньовіччя і перший поет Нового часу 1 . Італія на межі ХІІІ - Х V ст. 2. Новаторські тенденції "Нового життя" Данте. 3. "Божественна комедія" Данте - філос офсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу. 3.1. Історія написання комедії, її зв'язок з літературою видінь та алегоричною поезією середніх віків. 3.2. Композиційні особливості та назва твору. 3.3. Релігійно-філософські погляди т ворця комедії; реалістичні елементи в творіі. 4. Данте й Україна. 5. Вивчення творчості в школі. Завдання 1 . Скласти розгорнутий план до 4 пункту плану. Вількос Г.С. Що значить бути людиною. Урок за поемою Данте «Божественна ко медія» // Всесв. літер. та культура в навч. закладах України. – 2007. - №4. – С. 41-51. Голенищев -Кутузов И.Н. Биография Данте. – М., 1967. Голенищев -Кутузов И.Н. Творче ство Данте и мировая культура. – М., 1971. Гузь О. У пошуках «правоти пут і». Сенс подорожі героя поеми Данте Аліг’ єрі “ Божественна комедія» до потойбічного світу. 9 к лас // Заруб. літер.: Додаток до газ «Шкільний світ». – 2007. - №45. – С. 3-12. Доброхотов А.Д . Данте Алигьер и. – М., 1990. Лазарев В.Н. Происхождение ит альянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1, 2. Модестов І.О. Данте Аліг'єрі. – К., 1965. Новикова М . Українська "Божес твенна комедія" // Заруб. літер. – 1997. – №39. – С. 2. Петрова Д. Поезія, мистецтво, ч ас: Ілюстрування "Божественної комедії " Данте художниками XX століття // Всесвіт. – №9. – С. 126-131. Петрова О. Данте Аліг’ єрі у XX столітті // Сучасність. – 2006. - №11-12. – С. 84-129. Сутуева Т.О. Данте Алигьери (1265-1321) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С . 23-79. Франко I . Данте Аліг'єрі (життя поета і вибір із йо го поезії). – К., 1965. Угрин О. П. Графічні схеми як за сіб пізнання Дантової моделі Всесвіту: Урок - екскурсія за "Божественною комедіею" Данте // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1997. – №9. – С. 28-33. Хлодовский Р.И . Данте и Вергил ий: Литература раннего итальянского Возрождения и традиции античной классики // Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. – С. 154-159. Ніколенко О.М., Марченко Н.Г. Пр овісник Відродження: Данте. "Божественна комедія". 8 клас // Заруб. літер. в на вч. закладах. – 1999. – №2. – С. 16-23. Ніколенко О. Вивчення поеми Д анте Аліг'єрі "Божественна комедія" в 9 класі: Система уроків // Всесвіт. літе р. в навч. закладах України. – 2001. – №6. – С. 12-25. Переклади " Божественної коме дії" українською мовою // Заруб. літер. – 1999. – №10. – С.8. Українські поети про Данте // В сесвіт. літер. та культ. в навч. Закладах України. – 2001. – №6. – С. 26-27. Жданова Р . Українська дантеан а: бібліографія // Слово і час. – 2002. – №12. – С. 86-90. ПІДРУЧНИКИ МОДУЛЬ 3. ВІДРОДЖЕННЯ Практичне заняття № 3 Шекспір – геніаль ний англійський поет і драматург доби відродження . 1. Сонет як жанр літератури. Ознаки та особливості англійськог о сонету. Цикл сонетів Шекспіра. 2. Заглиблення в л юдську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування к охання і дружби в сонетах Шекспіра. 2. Особливості історичних хронік Шекспіра (трагедійний „Річард III ”, пройнятий духом комедії "Г енріх IV ”). 3. „Гамлет": 3.1.Джерело сюжету. 3.2. Жанрово-комп озиційні особливості твору. 3.3. Проблематика і система образів трагедії: Образ Гамлета, Озрика, Лаерта, Офеліі тощо. 4."Отелло" Шекспір а - трагедія „обманутої довіри”: 4.1.Історія сюже ту, проблематика твору. 4.2. Система образів трагедії. 5. Шекспір і Україна. Завдання 1. Написати міні-т вір на тему «Чи принесло Дездемоні щастя кохання до Отелло?» А никст А .А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., – 1974. Аникст А .А. Трагедия Шекспира " Гамлет". – М., 1986. Ануфрієва Н. Сонети Вільяма Ш експіра у перекладах Івана Франка // Мандрівець. – 2007. - №4. – С. 11-12. – С. 42-47. Аникст А.А. Театр епохи Шекспі ра. – М., 1965. Барг М.А. Шекспир и история. – М., 1976. Гилилов В.И. Шекспиром был не л орд Хандсон// Литер. газета. – 1996. – 20 марта (№12). – С.7. Дзера О. Біблійні мотиви „Гам лета” в українських перекладах // Дзвін. – 2004. – №4. – С.149-153. Жила В. Генріх IV в українському перекладі // Укра їнська шекспіріана на Заході. – Едмонт (Канада), 1987. – С.20-30. Жукова А.Г. Вагання і рішучіст ь принца Датського: Вивчення трагедії Шекспіра "Гамлет" із використанням опорних сигнальних схем (ОСС). 9 клас // Заруб. літер. в навч. закладах. – 1996. – № 8. – С. 19-28. Заяць С. „Шекспірівське питан ня”: Система уроків // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2006. – № 6. – С.3-11. Затонський Д.В. Безсмертна за гадка Шекспіра // Вітчизна. – 1988. – № 6. Кадоб'янська М. Драматичні тв ори Шекспіра // Заруб. літер. – 2001. – №9/березень. – С. 12-16. Комарова В. П. Личность и госуд арство в исторических драмах Шекспира. – Л., 1977. Козинцев Г. Наш современник Ш експир. – М., 1966. Кокарева В. В. «Миллион терзан ий» Чацкого и Гамлета // Русск. словесн. в школах Украины. – 2006. – №3. – С.28-32. Кузнєцова О .В. Шекспір у кіном истецтві, музиці, образотворчому мистецтві // Заруб. літер.— 2004. – №41. – С.10-11. Ленська СВ . В.Шекспір "Гамлет": Матеріали до варіативного вивчення. Образ Гамлета у світовій літератур і: Підсумковий урок-дослідження за методикою особистісно-орієнтованог о навчання // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2000. – № 10. – С.33-35. Маранцман В.Г. Родство гениев ( Сравнительный анализ творчества Шекспира ("Тимон Афинский") и Пушкина ("Ск упой рыцарь") // Відродження. – 1993. – № 1 – С.54-58. Морозов Ю .Г. Личностный смысл действительности и художественно семантический анализ литературного произведения (на примере "Гамлета" У.Шекспира, "І Архімед. і Галілей..." Т.Шевч енко, "Шинели" П.Гоголя) // Відродження. – 1993. – № 3-4. Наливайко Д. Шекспір – украї нською // Літературна панорама. 1987. – К.,1988. Вип.2. – С.187-191. Нікольнікова О.Є. Аналіз літе ратурного твору має бути цілісним: З практики аналізу сонетів і трагедії В.Шекспіра за модульно-розвивальною методикою // Всесв. літер. в навч. закл адах України. – 2006. – №10. – С.53-55. Одарченко П. Леся Українка і У. Шекспір // Відродження. – 1996. – № 2. Пинский Л .Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971. Самарин Р .М. Реализм Шекспира. – М., 1964. Свербілова Т. Дещо з життя при нців. Гамлет та Фортінбрас // Заруб. літер. -1998. - № 24. - С.2. Тархов Т. Меж двух времен. Хрон ики Уильяма Шекспіра // Наука и жизнь. – 2006. – №2.— С.114-119. Урнов М.В ., Урнов Д.М. Шекспир. Дв ижение во времени. – М., 1968. Урнов М.В ., Урнов Д.М. Шекспир. Ег о герой, его время. – М., 1964. Холлидей Ф.Е. Шекспир и его вре мя. – М., 1986. Шаповалова М.С. Шекспір в укра їнській літературі. – Львів, 1976. Шведов Ю. Исторические хроник и Шекспира. – М., 1964. Шведов Ю . Эволюция шекспиров ской трагедии. – М., 1975. Хто є справжнім автором шексп ірівських шедеврів? // Всесвітня література. – 1996. – №5. ПІДРУЧНИКИ САМОСТІЙНА РОБО ТА Зміст самостійної роботи Література МОДУЛЬ 1. АНТИЧНІСТЬ САМОСТІЙНА РОБОТА №1 Езоп – засновник жанру байки Завдання 1. Законспектувати одну із запроп онованих статей (на вибір). 2. Виписати у «Словник літературо знавчих термінів» значення виразу «езопова мова». 1. Гаспаров М. Л. Две традиц ии в легенде об Эзопе // Вестник древней истории. – 1962. – №2. 2. Годованець М. Слов о про байку // Рад. літературознавство. – 1969. – № 1 – С. 58-62. 3. Корж Н. Г., Луцкая Ф. И. Из т айника античной мудрости. – К., 1988. 4. Кочур Г. Езоп українськ ою мовою // Всесвіт. – 1962. – № 5. 5. Тарасова Н. І. Байка як жанр світової літератури та її особливо сті у творчості Езопа // Заруб. л іт е р . в навч. закладах. – 1998. – № 12. – С. 21 - 27. 6. Шедлих X . И. Даруй ему язык: жизнь и смерть баснописца Эзопа // Иностр. литература. - 2001. – № 6. – С. 123-161. 7. Щербина А. О. Жанри сатири і гумору: Нарис. – К., 1977. – С. 43-59 (байка). Підручники САМОСТІЙНА РОБОТА №2 Розвиток римської комедії у творчості Плавта і Теренція. Зав дання 1. Проаналізувати 1 з комедій Плавта: «Скарб», «Хваль ковитий воїн» (на вибір) та 1 з комедій Теренція: «Св екруха», «Брати» (на вибір): визначити тему, ідею, проблематику, конфлікт, г оловних та другорядних героїв, особливості стилю. 1. Античная драма. – М., 1970. – С. – 30-32. 2. Ис тория римской литературы. – Т. 2. – М., 1959. 3. Ал ександра М., інші. Гуманіс-тична спрямованість комедій Плавта (на допомог у вчителю історії, 6 кл.) // Історія в школі. – 2001. – № 7. – С. З0-40. 4. Зелинский Ф. Ф. Плавт и Шекспир («Менехмы» и «Комедия ошиб ок») // Зелинский Ф.Ф. Возрожденцы: Науч.-попул. ст атьи). – СПб, 1999. – С. 88-117. 5. Кац А. А. Социальная нап равленность творчества Плавта // Вестник древней истории. – 1980. – № 1. – С. 72-95. 6. Трухина Н. Н. Герой и ан тигерой Плавта // Вестник древней истории. – 1981. №1. – С. 162-178 . Підручники 1. САМОСТІЙНА РОБОТА №3 Римська літератур а епохи принципата Августа. Завд ання 1. Визначити тематичн і групи „Метаморфоз” Овідія . 2. Скласти хронологічні табл иці життєвого й творчого шляху Овідія та Горація. 1. Ботвинник М. Н., др . Овидий // Ботвинник М. Н., др. Жизнеописания знаменит ы х греков и римлян. – М., 1987. – С.199-205. 2. Гораций // Светоний. Жизнь двенадц ати цезарей. – М., 1991. – С. 316-318. 3. Корж Н. Г. Гора цій в українських перекладах (про переклади В. Щурата, І. Франка) // Вісник Х арків. універ. – 1971. – № 64. – Філологія. – Вип. 6. – С. 84-94. 4. Пащина Л. В. Українські пер еклади Овідових «Метаморфоз» // Іноз. філол. – Львів, 1989. – Вип. 95. – С.127-135. 5. Содомора А. О. Горацій – сп івець Рима і села // Содомора А. О. Жива античнісь. – К., 1983. – С. 155-189. 6. Содомора А. О. Горацій і йог о поетична творчість // Горацій К. Ф. Твори. – К., 1982. – С. 5-13. 7. Содомора А. О. Овідій – о станній поет «золотого віку» римської літератури // Содомора А. О. Жива ант ичність. – К., 1983. – С. 190-228. 8. В улих Н. В. Проблема композиции поэмы Овидия «Метаморфозы» (мифологическа я часть) // Вестн. Ленингр. ун-та. – 1973. – № 14. – Ист., яз., лит. – Вып. 3. – С. 93-102. 9. В улих Н. В. Сказочные мотивы в поэме Овидия «Метаморфозы» // Язык и стиль ант ичных писателей. – Л., 1966. – С. 36-38. 10. Дуров В.С. Гораций: поэт и человек / К вопросу о поэтической лекс ике // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 2. – История, литературоведение. – 1992. – В ып. 4. – С.61-68. 11. Савельева Л. И. Идеал и действительность в творчестве Тибулла и Проперция // Античность и сов ременность. – М., 1972. Підручники МОДУЛЬ 2. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 «Слово о полку іго ревім» - вершинний твір давньоруської літератури Завдання 1. Скласти таблицю : «Слово о полку ігоревім » і «Пісня про Роланда»: спільні та відмінні риси; Андрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литер атуры ХІ-ХІ II веков. – Л ., 1968. Баран X ., Душечкина Е.В. Вокруг «Слова о полку Игор еве»: Из переписки Р.О. Якобсона и А.В.Соловьева // Советское славяноведение. – 2000. – №4. – С. 50-78. Водовозов Н.В . История древнер усской литературы. – М., 1966. – С. 81-97; С. 111-115; С. 120-129; С. 145-160. Головенченко Ф.М . «Слово о полк у Игореве»: Историко-литературный и библиографический очерк. – М., 1955. Костікова І . Слово про ''Слово...": Стан та перспективи сучасного словознавства в Україні: До 200-річчя першод руку "Слова о полку Ігоревім // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліц еях та колегіумах. – 2000. – №4. – С. 24-34. Кусков В. В. История древней ру сской литературы. – М., 1977. – С. 75-95; 109-124. Лихачев Д.С. «Слово о полку Иго реве» и культура его времени. – Л., 1985. Лихачев Д.С . Слово о полку Игор еве – героический пролог русской литературы. – Л., 1977. Рыбаков Б. А . «Слово о полку Иго реве» и его современники. – М., 1971. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972. Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Сл ові о полку Ігоревім'' // Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С. 3-10. «Слово о полку Игореве» и памя тники Куликовского цикла: К вопросу времени написания«Слова... ». – М.-Л., 1966. Яценко Б . Всеслав і його онуки у "Слові о полку Ігоревім" // Історія України. – 2000. – №17 (травень). – С. 11-12. ПІДРУЧНИКИ САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 Рицарська (куртуа зна) література Завдання 1. Порівняти образ и Ізольди Білокурої (за середньовічним «Романом про Трі стана та Ізольду») і Февронії (за давньоруською "Пові стю про Петра та Февронію" (Х V І ст.)). 2. Навести приклади використання зазначених сюжетів у творах мистецтва. Бахтин М .Функции плута, шута, дурака в романе // Бахтин М. Литературно-кри тические статьи. – М., 1986. – С.194-201. Борецький М. Світ поезії ваган тів // Заруб. літер. – 2004. - №27. – С. 15-24. Губенко Г. «Роман про Трістана та Ізольду»: Матеріали до уроків по вивченню твору Ж.Бедьє // Заруб. літер.: Д одаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №40. – С. 14-16. Загальна характеристика "Ром ану про Трістана та Ізольду" // Тема. – 2000. – №23. – С.43-53. Івасюк Н. „Чи не до дна ми випил и наші муки й радощі?” // Заруб. літер. – 2004. – №32. – С. 18-19. Івасюк Н. Уславлення вічної си ли кохання // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №40. – С. 17-19. Коптілов В . "Любов одна, як смер ть одна": середньовічний роман про Трістана та Ізольду // Вікно у світ. – 2000. – №1. Коптілов В. Пригоди Лиса Ренар а // Заруб. літер. – 2000. – № 23. – С.7-8. Костецький І. Трубадури: війна , кохання…Спроба досліду // Кур’ єр Кривбас у. – 2007. - №11-12. – С. 237-238. Латенко Л. Середньовічна євро пейська лірика. Куртуазна література: Урок у 8 кл. // Заруб. літер. – 1998. – №46. – С. 7-8. Лицарський роман як жанр сере дньовічної літератури // Тема. – 2000. – № 3. – С. 38-40. Мейлах М.Б . Язык трубадуров. – М., 1975. Михайлов А.Д . Французский рыца рский роман и вопросы типологии жанров в средневековой литературе. – М ., 1976. « Роман про Трістана та Ізольд у» Ж.Бедьє та поема «Ізольда Білорука» Лесі Українки: компаративний диск урс // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль : ТНПУ; Медобори, 2007. – С. 310-327. Рязанцева Т. Омріяний і недося жний: Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і світ. – 2000. – № 1. – С. 44-48. Чёрная С . Эстетический идеал п оэзии трубадуров // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №46. – С. 10-13. Підручники МОДУЛЬ 3. ВІДРОДЖЕННЯ САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 Епоха раннього Ві дродження в Італії Завдання 1.Скласти таблицю до «Декамерона» Боккаччо за схемо ю № п/п Тема-тика но- вел Номер нове ли і день Основні персо- нажі 2. Укласти ОСС до "Канцоньєре" ("Книги пісень") — справи всього творчого життя Петрарки . Абрамсон М. Франческо Петрарка // Искусство: Приложение к газете "Первое сентября". – 1997. – №45. – С. 2-3. Брагина Л.М . Дж. Боккаччо // Браги на Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV - XV веков. – М., 1977. – С.90-98. Брагина Л.М . Итальянский гуман изм. Этические учения Х IV -Х V веков. – М ., 1977. – С.76-90. Бранка В. Боккаччо средневеко вый / Пер. с итал. – М., 1983. Буряк С. Батько європейської л ірики // Заруб. літер. Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2004. - №2. – С. 7-14. Герцик А .В. Первый поэт ренесса нсной эпохи: Конспект урока по изучению творчества Ф. Петрарки // Всесв. лі тер. в серед. навч. закладах України. – 1996. – №10. – С.21-23. Гнедич П .П. Италия в эпоху Возр ождения // Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1999. – С. 331-398. Мойсеїв І. Три застереження що д о «трикутників кохання» у Петрарк и // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2006. - №8. – С. 29-31. Наливайко Д. Перший гуманіст // Всесвіт. – 1974. – № 8. – С. 148-158. Наливайко Д.С. Петрарка і Бокка ччо в давній українській літературі // Радянське літературознавство. – 1976. – № 12. Орлова О.В. "Любовний лист до Ла ури". 8 клас // Всесв. літер. та культ. в навч. закладах України. – 2000. – №3. – С.32-35. Сутуева Т.О . Франческо Петрарк а (1304-1374) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С.80-119. Томашевский Н. На пути к "Декам ерону" // Томашевский Н. Традиция и новизна. – М., 1981. – С. 157-173. Хлодовский Р. И. Декамерон. Поэт ика и стиль. – М., 1982. Хлодовский Р. И. Франческо Петр арка: Поэзия гуманизма. – М., 1974. Штейн А . Почему читают Декамер он // Штейн А. На вершинах мировой литературы. – М., 1977. – С.5-50. Підручник и САМОСТІЙНА РОБОТА № 7 Французьке Відродження Завдання 1. У словники літер атурознавчих термінів виписати значення термінів "сатира", "гумор", "іроні я", "сарказм", "комічне". 2. Дати відповідь на питання «Які елементи системи навчання і виховання, з апропоновані Рабле в романі «Гаргантюа і Пантагрюель» , наявні і в сучасній школі?» Артамонов С.Д. Франсуа Рабле. – М., 1964. Анисимов И . Живая жизнь класси ки: Очерки и портреты. – М., 1974. – С.27-47. Анисимов И . Французская класс ика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977. – С.5-24. Бахтин М.М . Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса // Бахтин М.М. Литера турно-критические статьи. – М., 1986. – С.291-352. Волощук Е . В одну Телегу впрячь – не можно ль? / из заметок на полях «Гаргантюа и Пантагрюель» // Вікно в св іт. – 2000. – №1. – С.72-86. Гвоздева Е . Спустя четверть ве ка: Новая литература о Ф. Рабле и М. Бахтин // Вопросы литературы. – 1991. – № 9-10. – С.270-279. Евнина Е. М. Франсуа Рабле. – М ., 1948. Затонский Д. «Сказки о ренесан ссном принце, или Карнавальные герои посреди ловушек бытия / Ф.Рабле. Гарг антюа и Пантагрюель // Вікно в світ. – 2000. – №1. – С.51-71 Орлова О. "Сніданок для Пантагр юеля": Словесне малювання натюрморту за романом Ф. Рабле „Гаргантюа і Пан тагрюель". 8 клас // Всесв. літер. та культура в навч. закладах України. – 2000. – №4. – С.46-48. Пинский Л.Е . Смех Рабле // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М ., 1964. – С.87-223.. Рыкунов В.М. Проблема человеческой глупости у Рабле и Флобера // В естник Московского университета. – Сер.7. Филосо-фия. – 1988. – № 6. Смирнов С . Всеосяжний світ Фра нсуа Рабле // Всесвіт. – 1986. – № 9. – С. 148-151. Цатурова С .К. Культура Франции в конце XV - начале XVII в.// История культуры стра н Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник. – М., 1999. – С.253-286. Підручники САМОСТІЙНА РОБОТА № 8 Роман Сервантеса " Дон Кіхот" - трагікомічний епос іспанського життя Завдання 1. Дати тлумачення слову «донк іхотство». 2 .Скласти таблицю «Дон Кіхот і Санчо Панса»: в ідмін ні риси героїв (зокрема, становище, портрет, мета життя, риси характеру тощо), спільні риси (…). Басарчук Т.В. Мигель де Сервантес Сааведра // Країна знань (укр. пошта). – 2008. - №1. – С. 36-40. Вагно В.Е . Дорогами "Дон Кіхота". – М., 1988. Державин К. Н. Сервантес. – М., 1958. Кирилюк З.В. Образи Гамлета і Д он Кіхота в культурологічному аспекті // Заруб. літер. в школах України (Ки їв). – 2007. - №3. – С. 27-29. Мартинюк І.В. Урок за твором М.С ервантеса «Дон Кіхот» // Зарубіжна література в школі. – 2008. - №8. – С. 7-14. Про роман М.Сервантеса «Прему дрий ідальго Дон Кіхот з Ламанчі» // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільни й світ». – 2007. - №11-12. – С. 1-12. Снеткова Н.П. «Дон Кихот» Серва нтеса. – М., 1970. Тимченко Р.М Франко і Серванте с //Іван Франко і історико-літературний процес: Матер. наук. конференції. – К., 1968. – С.56-59. Шалагінов Б.Б. Благородний іда льго продовжує свій шлях // Заруб. літер. в навч. закладах. – 1996. – №2.— С. 15-20. Штейн А.Л. История испанской ли тературы (Средние века и Возрождение). – М.,1976. – С. 117-148. Цюрюпа Э.Я. Бессмертие Дон Кио та. – М., 1977. Ярмолюк Г. Сервантес і Сковорода. Чи можна їх поставити поряд?: Порі вняльна характеристика їхньої творчої уяви, ставлення до навколишньог о світу, до ідеалу // Відродження. – 1996. – №3. – С.75-76. ТЕКСТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ вЂ™ ЯТЬ 1. Строфи з „Іл іади” („Одіссеї”) Гомера (на вибір). 2. Уривки або вірші Тіртея, Архілоха, Сапфо, Анакреонта (на вибір). 3. Монолог Прометея з трагедії Есхіла „Прометей прикутий”. 4. Строфа з „Енеїди” Вергілія (на вибір). 5. Елегія Овідія (на вибір). 6. Поезія вагантів (уривок). 7.Данте. Сонет (на вибір). 8.Петрарка. Сонет (на вибір). 9.Шекспір. Сонет (на вибір). 10.Шекспір. Монолог Гамлета. І Н Д З 1. Написання реферату (розробк а презентації ) на одну із запропонованих тем (на вибі р): МОДУ ЛЬ 1 Античність Еврипід і західноє вропейська література (Україна). Аристофан і західноєвропейська література (Україна). Аристотель і західноєвропейська література (Україна). Плавт і західноєвропейська література (Україна). Овідій і західноєвр опейська літ ература (Україна). Горацій і західноєвропейська література (Україна). МОДУЛЬ 2 Середньовіччя Антиаскетичний та антиклерікальний характер поезії вагантів. Розвиток міської др ами Середньовіччя (містерії, мір аклі, мораліте, фарси, соті). МОДУЛЬ 3 Відродження Проблема передкл асицизму в літературі Відродження. Виникнення маньєризму в добу Відродження. Художня своєрідність народних балад про Робіна Гуда. Художня своєрідність народних балад про Вільгельма Телля. Осміювання недо ліків і вад суспільства, нападки на церкву в "Похвальному слові Глупоті" Е разма Роттердамського. "Листи темних людей" і літературна діяльність Ульріха фон Гуттена. Народні німецькі книги ( “Тіль Ейлен шпігель”, "Історія про доктора Фауста") та народні пісні і балади. Шахрайський роман в Іспанії та його демократична сп рямованість ("Ласарільо з Тормеса"). 2. Написання міні-тво р у на тему «Моє ставлення до вчинку Медеї» (за трагедіїю Еврипіда «Меде я») ; «Чи принесло Дездемоні щастя кохання до Отелло?» (на вибір) за такою схем ою: теза – аргумент – висновки. Контрол ьні питання до курсу „Історія зарубіжної літератури ( Античність. Середньовіччя. Відродження )” АНТИЧНІСТЬ 1. Специфіка античног о суспільства, основні етапи його соціально-економічного та культурног о розвитку. Джерела знань про античну літературу. Періодизація античної літератури. 2. Міфологія як « ґрунт і арсенал» антич ного мистецтва, основні етапи її розвитку. 3. Гомер. «Іліада», «Оді ссея»: фольклорна основа, соціально-історична основа поем, художня своєрідність гомерівсь кого епосу. Характеристика основних образів поем. 4 . Історичні передумови формування античної лірики. Основні види грецької лірики (Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пі ндар). 5 .Особливості байки у творчості Езопа. 6 .Особливості грецької трагедії, її походження, поетика. Есхіл – «батько трагедії» («Прометей закутий»). Новато рство Есхіла. 7 .Витоки, структура та характерні риси давньоаттичної ко медії. Аристофан – «батько комедії». Особливості поетики комедій Аристофана («Вершники », „Мир”,«Жаби» ) . 8 .Розвиток грецької історіографії в період розквіту і кр изи полісів (Геродот ). 9 .Визначні філософи Давньої Греції ( Платон, Аристотель). 10 .Особливості розвитку римського суспільства і літерат ури. Розвиток римського театру. Плавт – комедіограф римськ ого плебсу. Засудження влади золота над людською душею в комедії Плавта «Скарб». 11 .Розвиток римської філософії. Дидактизм поеми Лукреція «Про природу речей». 12 .Розвиток ліричної по езії. Творчість Катулла. 13 .Характеристика доби Октавіана Августа. Розквіт римськ ої літератури. Поема Ве ргілія «Енеїд໠– літературно-героїчний епос, її ідейно-політичне спрямування. Традиці йність і новаторство поеми порівняно з поемами Гомера. 14 . Відображення у творчості Го рація ідейних суперечностей епохи. Ідейно-тема тичне і жанрове багатство його лірики («Сатири», «Оди», « Послання»). 15 . Овідій – найталановитіший римський поет. «Метаморфоз и» Овідія як художнє осмислення історичної р еальності. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 1.Особливості розви тку Західної Європи епохи Середньовіччя. Роль народної творчості, античної спадщини і християнст ва у розвитку середньовічної культури і літератури. Періодизація середньовічно ї літератури. 2.Антиаскетичн ий та антиклерикальний хара ктер поезії вагантів. 3.Епос і його давні корені; еволюція епосу. Особливо сті епосу епохи розвинутого феодалізму ("Пісня про Роланда", "Пісня про мог о Сіда", "Пісня про Нібелунгів"). 4."Слово о полку Ігоровім " як яскравий пам'ятник російської і світової літерату ри. 5.Ідейно-художні особливості рицарської поезії. Лірика трубадурів, труверів, мінезингерів. 6.Особливості куртуазного роману, його цикли. Психологізм і ліризм "Романа про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє. 7.Виникнення міської літератури, її реалістичний х арактер (фабліо, шванки, алегоричний епос ("Роман про Троянду"), тваринний е пос ("Роман про Ренара") . ВІДРОДЖЕННЯ 1. Епоха Відродження як значний прогресивний переворот, переж итий людством. Основні риси гума ністичної культури епохи Відродження. 2.Італія - батькі вщина Відродження. Основні етапи розвитку італійської гуманістичної л ітератури. 3.Творчість Данте («Божественна комедія», «Нове життя»). 4.Творчість Петрарки («Канцоньєре»). 5.Творчість Боккаччо («Декамерон»). 6.Особливості історико-літературного процесу Фра нції в епоху. Відродження. Рабле. “ Гаргантюа і Пантагрюель ” . 7 .Творчість Шекспіра: шекспірівс ьке питання, періодизація творчості, своєрідність і тематика сонетів, ко медії, трагедії («Гамлет», «Ромео і Джульєтта»). 8 . Своєрідність Відродження в Ісп анії. Сервантес - великий реаліст іспанської літератури. "Дон Кіхот" Серва нтеса. ЛІТ ЕРАТУРА ДО КУРСУ ПІДР УЧНИКИ. ПОСІБНИКИ АНТИ ЧНІСТЬ Анпеткова-Шаро ва Г., Чекалова Е. Античная литература. – М., 1980 . Антична літерат ура / За ред. А. А. Тахо-Годі / Пер. з рос. – М., 1976. Лосев А. Ф., др. Анти чная литература. – М., 1986. Пащенко В. І., Пащен ко Н. І. Антична література. – К., 2001, Пащенко В. І., Пащен ко Н. І. Антична література. Греція. – К., 1997. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. – М., 1982. Тарасова Н.І. Історія зарубіжної літератури (античний період): По сібник для студентів I курсу філолог. фак.-Полтава, 2003. Тарасова Н.І . Античний період історії зару біжн ої літератури: Навч.-метод. посібник для студентів I к урсу філологічного факультету. – Полтава, 2007. Тарасова Н .І. , Чередник Л.А.Організаці я самост ійної та індивідуальної роботи з античної літерат ури: Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2008. Тронский И. М. История античной литературы. – М., 1983. Чистяко ва Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. – М., 1971. Античная лит ература . Греция: Антология: В 2 ч. – М., 1989. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с франц. О. В. Волкова: В 3 т. – Ростов-наДону, 1992. Зарубіжна л ітература ранніх епох. Античність. Середні ві ки. Відродження / Ф.1. Прокаєв, ін. – К., 1994. История греческой литературы: В 2 т. / Под ред. С. И. Соболевско го, др. – М., Л., 1946. История греческ ой литератур ы : В 3 т. / Под ред. С. И. Соболевского. – М, 1956– 1960. История римской литературы: В 2 т. / Под ред. С. И. Соболевского . – М, 1959– 1962. Підлісна Г. Н. Антична література. – К., 1992. Під лісна Г. Н. Історія античної літератури. – К., 1987. Сам арин Р. М. Зарубежная литература. – М., 1987. Со домора А . Жива античність. – К., 1983. СЕРЕДНЬ ОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ Андреев В.Д. История болгарской литературы. - М., 1987. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури серед ніх віків та доби Відродження. – К., 2007. Жирмунский В. Очерки по истории классической немецкой литерату ры. - Л., 1972. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение/ М.П.Алексеев, С.С. Мокульский, А.А.См ирнов. - 3-е издание.- М., 1978. История культуры стран Запад ной Европы в эпоху Возрождения: Учебник для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной.- М ., 1999. История немецкой литературы / Под ред. А. Дмитриева.- М., 1985. История русской литератур ы ХІ-Х V ІІІ веков / Под ред. Д.С.Лихачева. - М.,1985. Ковалева Т.В., Лапин И.Л., Таньков Н.А. История зарубежной литературы. Литература средних веков и В озрождения / Под ред. Я. Н. Засурског о. - Минск.1988. Кусков В.В. История древней русской литературы. - М., 1982. Література західноєвропейського середньовіччя: Навч. посібн ик для студ. гуманіст. ф-тів з курсу «Історія зарубіжної літератури» / Київ ський нац. лінгв. унів., Ред. Висоцька Н.О. – Вінниця: Нова Книга, 2003. 464 с. Література Середньовіччя. Героїчний епос різних народів. Рицарська література. «Роман про Трістан а та Ізольду» Ж. Бедьє. Література Київської Русі. Загальна характеристи ка епохи та її культури: Посібник для 9 кл. / Укл. Т.В.Баратова. – Харків: Веста , 2001. – 61 с. Порьяз А. Мировая культура. Возрождение. Эпоха великих географ ических открытий.- М., 2001. Прокаєв Ф.І., ін. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. С ередні віки. Відродження. - К., 1994. Рубанова Г.Л. Історія світо вої літератури: Західноєвропейське Середньовіччя ( III – XIV ст.). – Л.: Паіс, 2004. – 144 с. Тарасова Н.І. , Чередник Л.А.Організаці я самостій ної та індивідуальної роботи з літератури доби Сер едньовіччя та Відродження: Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2009. Шайт анов И.О. История зарубежной литературы. Э поха Возрождения: В 2 т. – М., 2001. Шаповалова М.С . Рубанова Г.Л. Моторний В.А. Історія зарубіжної літе ратури. Середні віки та Відродження. - Львів, 1982. Шейко В.М ., ін. Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродж ення: Підручник. – Харків,2001. Штейн А.Л . История испанской литературы. Средние века и Возрожде ние . – М, 1976. ХРЕС ТОМАТІЇ АНТИ ЧНІСТЬ Антична літера тура: Хрестоматія / Уп о р. О. І. Білецький. – К., 1968. Антична література: Хрестоматія. 5 – 9 кл. / Укл. М. Борецький. – Львів, 1995.ї Антична література : Хрестоматія: Навч. посібник для студ. I курсу стаціонару: У 5 ч. / Укладач Н.І.Тарасова. – Полтав а, 2007. (Ч.1. – 108 с. ,Ч.2. – 144 с.,Ч.3. – 116с.,Ч.4. – 108 с., Ч.5. – 108с.). Веприняк Д. М . Зарубіжна літ ература: Проб. навч. посібник-хрестоматія для 5– 8 класів. – К., 1994. Від античності до класицизму: Хрестоматія із зарубіжної літ ератури / Упор. Ю.І.Ковбасенко, Л. В.Ковбасенко, Л. І. Кулікович. – К., 2001. Давня римська п оезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укл. В. Маслюк. – Львів, 2000. Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литера туре: В 2 т. – Т. 1 Греческая литература. – Т. 2. Рим ская литература. – М., 1965. Федорова Н. А., Мирошенкова В. И. Античная лит ерату ра. Рим: Хресто матия. – М., 1 981. СЕРЕДНЬ ОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ Античное наследие в культуре Возрождения.- М.,1984. Від античності до класицизму: Хрестоматія із зарубіжної літерату ри / Упор. Ю.І.Ковбасенко, ін. – К., 2001. Древнеанглий ская поэзия / Изд. подгот. О. А. Смирницкая, В.Г. Тихомир ов. - М., 1962. Зарубежная литература сре дних веков: В 2 т. / Сост. Б.И. Пуришев. - М., 1974-1975. Зарубежная литература средних веков. Латин., кельт., скандин., пр ованс., франц. Литературы / Сос т. В.И. Пуришев.- М. , 1975. Зарубежная литература сре дних веков. Нем., исп., англ., чеш., польск., серб., болг. Литературы / Сост. Б.И. Пуришев. - М., 1975 Зарубежная литература эпохи Возрождения: Хрестоматія / Сост. Б.И.Пуришев. -М., 1976. Культура Средневековья и В озрождения: Хрестоматия.- Харьков, 1998. Світанок. Із європейської п оезії Відродження: Збірка. - К., 1978. Седорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе.-М.,1985. Средневековые латинские н овеллы XIII в / Изд. подготов. С.В. Полякова. - Л., 1980. Хрестоматия по древней рус ской литературе / Под ред. Н.К. Гудзия. - М., 1973. Хрестоматия по западноевр опейской литературе. Эпоха Возрождения/ Сост. Б.И.Пуришев.- 1962. Хрестоматия по литературе средневековья: В 2т. – СПб, 2003. ДОВІ ДКОВА ЛІТЕРАТУРА АНТИ ЧНІСТЬ Антична літе ратура : Довідник / За ред. С.В. Семчинського. – К ., 1993. Античные писа тели: Словарь. – СПб, 1999. Знаменитые греки и римляне. – СПб, 1993. Корж Н. Г ., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988. Корот кий тематичний літературознавчий словник. Ч . 1: Література. Твір. Тропи. – Ч. 2: Генезис та гене рика літератури (кишенькове видання) / Укл. Г.Білик, О. Орлова,Н. Хоменко. – Полтава , 2001; Полтава, 2002. Кто ес ть кто в античном мире: Справочник. – М., 1993. Ліс овий І. Античний світ у термінах, іменах, назва х. – Львів, 1988. Слов ник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, ін. – К„ 1989. Тахо - Тоди А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб, 1999. Щеглов Г.В. Словарь античности. – М., 2006. СЕРЕДНЬ ОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ Горбунов А. Панорама веков: Популярная библиографическая энцикло педия: Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ в.- М., 1991. Краткий систематический с ловарь всемирнной литературы / Под ред. В.В.Битнера. Ч.1.- СПб, 1906.- 100с.; Ч.2.- СПб, 1906.- 168с. ОБОВ'ЯЗКОВІ ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ МОДУЛЬ 1. АНТИЧНІСТЬ ГРЕЦ ЬКА ЛІТЕРАТУРА Анакреонт. «Сиви на вкриває скроні...», «Кобилице фракіянко...», інші. Аристоте ль. «Поетика». Аристоф ан. «Вершники», «Оси», «Жаби», «Мир». Геродот . «Історія». Гомер. «Іліада», «Одіссея». Еврипід. « Медея». Есхіл. « Прометей закутий». . Сапфо. «В ідповідь Алкею», «Про доньку», «До Афродіти», «Епіталами». РИ МСЬКА ЛІТЕРАТУРА Вергілій. „Енеіда ”, „Буколіки”, „Георгіки”. Горацій. „Оди”, „Сатири”, „Еподи”. Катулл. „Плач, Венеро!”, „Поет про себе”, „Про своє кохання”, „Про Лесбію”. Лукрецій. „Про природу речей”. Овідій. „Любовні елегії”, „Метаморфози”, „Сум ні елегії”. Плавт. „Скарб”. МОДУЛЬ 2. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Поезія вагантів: Орден вагантів, ін. Лірика трубадурів: Альба (ано німна).Балада (анонімна). Бертран де Борн. Плач. Героїчний епос: Пісня про Роланда. Пісня про мого С іда. Пісня про Нібелунгів. Куртуазна література: Жозеф Бедьє. Роман про Трістана та Ізольду.. Данте: Нове життя. Божественна комедія (частина 1 "Пе кло"). Російська література: Слово о полку Ігоревім. МОДУЛЬ 3. ВІДРОДЖЕННЯ Ф.Петрарка: “Книга пісень”: "Благословенні місяць, день і рік..."; "Як не любов, то що ж то б ути може...". Д.Боккаччо: Декамерон (частина 1,2). Ф. Рабле: Гаргантюа і Пантагрюель. Шекспір: Сонети. Хроніки. Трагедії. Комедії. Сервантес : Дон Кіхот.

Приложенные файлы

  • rtf 23645653
    Размер файла: 427 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий