сестра медична палатна

Міністерство охорони здоров’я України
Мелітопольська центральна районна лікарня

ЗАТВЕРДЖЕНО: Головний лікар _____________С.О. Селевич «_02_»__01__ 2009 р
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ ПАЛАТНОЇ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сестра медична палатна виконує догляд за хворими і усі призначення лікарів безпосередньо у хірургічному відділенні.
1.2. Сестра медична палатна призначається головним лікарем лікарні (наказом по лікарні) за поданням завідуючого відділенням.
1.3. Атестація сестри медичної палатної проводиться 1 раз у 5 років
1.4. Сестра медична палатна керується у своїй роботі положенням про відділення, положенням про сестру медичну палатну, наказами та інструкціями відділу охорони здоров я, розпорядженнями і вказівками керуючих організацій і посадових осіб, діючими законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та затвердженою посадовою інструкцією.
II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Сестра медична палатна вищої категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки „Медицина" спеціальністю „Сестринська справа" „Лікувальна справа" „Акушерська справа". Спеціалізація за фахом „Хірургія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Сестра медична палатна першої кваліфікаційній категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки „Медицина" спеціальністю „Сестринська справа" „Лікувальна справа" „Акушерська справа". Спеціалізація за фахом „Хірургія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Сестра медична палатна другої категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки „Медицина" спеціальністю „Сестринська справа" „Лікувальна справа" „Акушерська справа". Спеціалізація за фахом „Хірургія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Сестра медична палатна: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки „Медицина" спеціальністю „Сестринська справа" „Лікувальна справа" „Акушерська справа". Спеціалізація за фахом „Хірургія". Без вимог до стажу роботи.
III. ФУНКЦІЇ
Бере участь у лікувально - діагностичному процесі.
Виконує лікарські призначення.
Проводить маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи.
Готує хворих до інструментальних обстеження.
Виконує забір, зберігання, доставку матеріалів для лабораторних досліджень.
Забезпечує медичний догляд за хворими.
3.7.Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
Веде медичну документацію.
Бере активну участь в поширенні медичних знань щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.
Дотримується принципів медичної деонтології.
Постійно удосконалює свій професійний урівень.

IV. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
В коло обов’язків сестри медичної палатної входить наступне:
4.1. Приймати і розміщувати хворих, що поступають у відділення, контролювати якість їх санітарної обробки в приймальному відділенні і доповідати про них лікарю ординатору.
4.2. Ознайомлювати вступаючих хворих з правилами внутрішнього розпорядку у відділенні.
4.2.Точно та своєчасно виконувати лікарські призначення, вказану методику лікування.
Спостерігати за станом здоров’я хворого, за їх фізіологічними відправленнями, сном, у разі його погіршення припинити проведення лікування, надати можливу медичну допомогу, викликати лікаря, терміново виконувати зроблені призначення, занотувати зроблені маніпуляції в листі призначень.
Сестра медична палатна зобов’язана вміти і має право за призначенням лікаря, а у випадках, загрожуючи життю пацієнта, самостійно виконувати такі медичні маніпуляції та процедури:
- нагляд за станом пацієнта та його адекватна оцінка;
– накладання асептичних пов’язок на рани;
- зупинка зовнішньої кровотечі;
- визначення групи крові;
- в/м, п/ш, в/в ін’єкції;
- трансфузію, переливання крові та кровозамінників;
- штучне дихання;
- непрямий масаж серця;
- виконання всіх видів клізм;
- катетеризація сечового міхура катетером;
- вимірювання артеріального тиску;
- проведення діагностичних проб і профілактичних щеплень;
4.5 Забезпечує своєчасне відправлення з відділення біологічних матеріалів.
4.6. Готує хворих до діагностичних досліджень.
4.7. Готує стерильні інструменти та перев’язочний матеріал, допомагає лікарю по виконанню ним лікарських маніпуляцій.
4.8. Здавати чергування по палатах біля ліжка хворого. Приймати чергування, оглядати стан освітлення, водопостачання, опалення, наявність медичного обладнання і інструментарію, медикаментів. При виявленні недоліків, повідомити про це старшій медсестри.
4.9. Контролювати виконання хворими та їх рідними режиму дня у відділенні.
4.10. При необхідності надавати долікарську допомогу і викликати лікаря до хворого.
4.11. Допомагати лікарю при наданні термінової медичної допомоги.
4.12. Дотримуватись правил асептики, антисептики та принципів медичної деонтології.
4.13.Брати участь в обході хворих з лікарем, яких лікує хворого або з черговим лікарем,повідомляти їм про стан хворих.
4.14.Проводити виписку, збереження, розподіл ліків, згідно правилами, підготовляти інструмент.
4.15.Володіти методикою узяття біологічного матеріалу для аналізів та проведення деяких видів обстеження.
4.16.Вміти подавати елементарну реанімаційну допомогу при невідкладному стані (закритий масаж серця, дихання з рота в рот, венепункція і початок інфузійної терапії).
4.17.Доглядати за хворими, знайомити їх з правилами внутрішнього розпорядку і режиму, умивати і годувати тяжкохворих (проводити санітарно - гігієнічну обробку органів зору, полості рота, вух та ін.), наглядати за прийомом гігієнічних процедур у ванні та зміною білизни.
4.18. Ізолювати хворих в агональному стані, викликати лікаря для констатації смерті, відправити в морг.
4.19. Підготовляти та супроводжувати хворих на різні обстеження у рентген - кабінет проводити різні маніпуляції (ін'єкції, інфузії, стерилізувати матеріал, інструменти та ін.).
4. 20. Зберігати лікарську таємницю.
4.21. Проводити санітарно - освітню роботу з хворими.
4.22.Знати, практично виконувати правила з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Слідкування та зберіганням і станом медичного обладнання, господарського інвентарю відділення.
4.24.Систематично підвищувати свою професійну майстерність, проходити удосконалення з спеціальності не рідше одного разу в п’ять років, брати активну участь у роботі сестринських конференцій, семінарів, засідань, вивчати спеціальну літературу.
4.25.Навчати молодший персонал відділення правилами техніці безпеки, основам дотримання санітарно - гігієнічного режиму, деонтології.
4.26. Проводить виготування дезінфікуючих засобів, згідно інструкцій до препаратів.
4.27. Проводить дезінфекцію усіх поверхонь мед. апаратури, мед.інструментаря дез. засобами, згідно санітарних норм та правил.
4.28.Вести обліково - звітну документацію, своєчасно подавати відомості про проведену роботу.
4.29. Вносити результати досліджень в історії хвороби.
4.30.Здійснювати контроль за санітарно - гігієнічним станом відділення та проведення молодшим персоналом усіх необхідних протиепідемічних заходів.
4.31..Регулярно проходити профогляд.
4.32.Інформувати старшу медсестру або завідуючого відділення про усі надзвичайні випадки у відділенні під час чергування, недоліки, вносити пропозиції щодо покращення роботи відділення.
4.33. Дотримуватися етики та деонтології у відношенні до колег, хворих.
4.34.Оволодівати суміжними спеціальностями. Сестра медична палатна повинна сумлінно виконувати свої обов’язки. Вона зобов’язана бути завжди зібраною, спокійною і врівноваженою, не допускати нервозності і метушні в роботі.
V. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАВА
Сестра медична палатна має право:
Періодично, в установленому порядку проходити атестацію з правом отримання відповідальної категорії.
Отримувати від старшої медсестри і завідуючого відділення потрібну для роботи інформацію.
VI. СИСТЕМА ПІДПОРЯДКУВАННЯ І ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ
6.1.Сестра медична палатна підпорядковується старшій медичній сестрі, завідуючому відділенням, черговому лікарю.
6.2. Зв’язки за посадою з старшою, завідуючим відділенням, лікарями, якими сестра звітується та від яких отримує інформацію про порядок роботи.


VII. PIBEHb ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ
7.1. Сестра медична палатна несе відповідальність за неякісну роботу та помилкові дії, а також за без дії і прийняття рішень, які входять у сферу її обов’язків та компетенції, види персональної відповідальності визначаються згідно з діючим законодавством.
7.2.Роботу сестри медичної палатної оцінює старша сестра та завідуючий відділенням за наступними критеріями:
7.2.1.Виконання функціональних обов'язків:
виконання призначень лікаря
санітарно - освітня робота
санітарно - гігієнічний режим у відділенні
якість передачи зміни
контроль за лікувальним харчуванням
контроль за середнім та молодшим персоналом
виконання правил техніки безпеки та протипожежної

7.2.2.Якість ведення медичної документації
7.2.3.Рівень підвищення кваліфікації:
- відвідування занять у відділенні
відвідування сестринських конференцій
7.2.4. Культура обслуговування хворих:
зовнішній вигляд медичної сестри
організація робочого часу 7.2.5.Дотримання норм медичної деонтології 7.2.6. Стан трудової дисципліни:
зауваження, порушення графіку виходу на роботу
догана, скарги
YIII. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ, МАТЕРІАЛИ І УСТАТКУВАННЯ
8.1.Робоче місце сестри медичної палатної знаходиться у відділенні.
8.2.Устаткування робочого місця:
- письмовий стіл
- телефон
- стіл для інструментаря і медикаментів
- медична шафа
- кушетка
- набір медичного інструментаря для виконання призначень лікаря
- бактерицидна лампа
- стільці та настільна лампа

Інструкцію склав: зав.ОВХП Гахарія М.А.З інструкцією ознайомлен:
15

Приложенные файлы

  • doc 23639531
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий