компьютерно-ориентированные УРОКИ

КВНЗ «Донецький педагогічний коледж»Лекційний матеріал
з предмету «Методика викладання інформатики»
до теми:
«Особливості конструювання уроку початкової
школи з використанням комп’ютерних технологій»
(спеціальність 5.010102 «Початкове навчання»)


Лекція з теми :

Особливості конструювання уроку початкової школи з використанням комп’ютерних технологій

План

Навчально-методичне забезпечення комп’ютерно орієнтованих уроків.
Структура комп'ютерно орієнтованих уроків
Урок засвоєння нових знань.
Комбінований урок.
Урок узагальнення й систематизації знань.
Відмінності комп’ютерно-орієнтованих уроків від традиційного уроку

ЛІТЕРАТУРА
Вильямс Р., Маклин К. Компьютеры в школе. ( М., 1998.
Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. ( М., 1987.
Ершов А.П. Человек и машина. ( М., 1985. – 306 с.
Катышева И.А. Вопросы компьютеризации образования // Вопросы психологии. (1986. ( №5. (С. 73.
Красильникова В.А. Информатизация образования: понятийный аппарат //Информатика и образование. (2003. ( №4. ( С. 22.
Матюшкин А.М. Актуальные вопросы компьютеризации в обучении // Вопросы психологии. ( 1986. ( №5. (С.65-67.
Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы, перспективы. ( М.: Знание, 1986. – 88 с.
Стариченко Б.Е. Компьютерные технологии в образовании: инструментальные системы педагогического назначения: Учебное пособие ( Екатеринбург, 1997. – 108 с.Урок це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду і ерудиції. В.Сухомлинський
Вступ
Сьогодні перед учителями стоїть завдання не просто навчити учнів опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Щоб стати професіоналом у питаннях економіки, інформатики та багатьох інших напрямків, потрібно щодня перечитувати журнали і газети, дивитися телепередачі, ознайомлюватися з ресурсами Інтернету, відвідувати бібліотеки. Останнім часом швидкість «приходу» інформації до людини збільшилася в тисячі разів.
Тому на рівні зі знаннями необхідні й уміння і навички збирання, обробки і систематизації, аналізу інформаційного простору з використанням комп'ютерних технологій у навчальному процесі.

Навчально-методичне забезпечення комп’ютерно орієнтованих уроків
Одним із основних напрямів інформатизації є навчально-методичне забезпечення комп'ютерне орієнтованих технологій навчання.
Особливим аргументом необхідності використання комп'ютерної підтримки на уроках за предметами став великий інтерес учнів до уроків інформатики.
Методика використання персональних комп'ютерів обов'язково враховує санітарні вимоги, віковий ценз учнів.
Проводячи комп'ютерно-орієнтований урок, учитель має максимальну можливість використовувати диференційований підхід до кожного учня.
Заняття з використанням комп'ютерної підтримки можуть проводитися тільки в тих класах, де учні вивчають інформатику паралельно з предметними курсами (потрібно провести хоча б 5 ознайомлювальних уроків у комп'ютерному класі.)
На початку комп'ютерних уроків учні повинні знати:
правила ТН при роботі з комп'ютером;
поняття «інформація», «комп'ютер», «програма», «меню», «робочий стіл», «значок», «графічний редактор»;
пристрої введення інформаціїклавіатура і маніпулятор «миша»;
основні інструменти текстового редактора;
основні інструменти графічного редактора.
Учні повинні вміти:
користатися буквеним і цифровим блоками клавіатури;
використовувати маніпулятор «миша»;
працювати з командами «відкрити / закрити», меню «файл»;
створювати і редагувати прості графічні і текстові зображення з використанням інструментального меню
Можна пропонувати до застосування наступні програмні засоби: «Россь-1» генератор диктантів, що допомагає проводити уроки мови і математики, «Позначка», «Усний рахунок» тренажери усного рахунку, що дозволяють в ігровій формі відпрацьовувати навички раціонального рахунку, ПМК «Подорож до країни "Буквария"», що призначений для використання на уроках у період навчання грамоти, й інші.
Уроки з використанням комп'ютера проводяться одночасно зі звичайними заняттями, де можливе й доцільне використання комп'ютерів для рішення приватних задач уроку, щоб дитина глибше зрозуміла, відчула тему уроку, творчо виявила себе. Кожний комп'ютерний урок є в принципі інтегрованим на ньому, крім предметних, вирішуються задачі курсу інформатики».

Структура комп'ютерно орієнтованих уроків
Розглянемо структуру комп'ютерно орієнтованих уроків різних типів.
Урок засвоєння нових знань
Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на три групи. Урок має таку структуру:
1. Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряються за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-7 хвилин).
2. Пізнання учнями матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.).
3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання самостійно за підручником; слабші учні працюють з учителем; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15хв.).
4. Підсумок уроку і домашнє завдання.
Комбінований урок
Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп'ютерів дає можливість використовувати їх на будь-якому етапі.

1.Учням оголошується.тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для її вивчення необхідно перевірити засвоєння попереднього матеріалу. Частина учнів працює на комп'ютері над завданнями, інші - з учителем, причому форми роботи можуть бути різними (фронтальна бесіда, самостійна робота, диктант, перфокарти тощо).

2. Учитель переходить до наступного етапу уроку -пояснення нового матеріалу. Певна група учнів вивчає новий матеріал самостійно за комп'ютером, а решта працюють з учителем.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до закріплення вивченого. Одна з груп учнів виконує диференційовані завдання, що складені за новим, щойно вивченим матеріалом, працюючи самостійно на комп'ютері, інші учні класу працюють з учителем або самостійно.
У кінці уроку підводиться підсумок, визначається домашнє завдання.
Для ефективного проведення комбінованого уроку в комп'ютерному класі потрібно поділити учнів на три групи, які будуть по черзі працювати на комп'ютерах. Поділ класу на групи проводиться диференційовано.

Урок узагальнення й систематизації знань
Виділяються такі складові:
1. Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв.
2. Відтворення та корекція опорних знань - 6 хв.
3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ -6хв.
Узагальнення та систематизація понять, засвоєння системи знань та їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань - 20 хв.
Клас ділиться на групи:
а) перша група працює на комп'ютерах 5-7 хв.;
б) друга група дітей самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються.місцями;
в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.
Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або отримує індивідуальне завдання.
Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.
5. Підведення підсумку уроку - 10 хв.
Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них, дає домашнє завдання і пояснює його. Використання розроблених навчальних або тестових програм дає можливість зберегти час у процесі узагальнення та повторення.

Відмінності комп’ютерно-орієнтованих уроків від традиційного уроку
Проведення комп'ютерно-орієнтованих уроків у навчальному процесі суттєво відрізняється від традиційних.
По-перше, значно ускладнюється діяльність учителя з підготовки до проведення уроку в комп'ютерному класі. Від педагога вимагається наявність спеціальних навичок, прийомів педагогічної діяльності.
По-друге, особливістю сучасного комп'ютерне орієнтованого уроку є те, що центр уваги поступово переноситься на учня, який активно будує свій навчальний процес, самостійно вибираючи певну траєкторію отримання знань.
Важливим завданням учителя є підтримка учня в його пізнавальній діяльності, сприяння успішному руху в інформаційний простір, допомога у вирішенні проблем освоєння різної інформації.
По-третє, проведення комп'ютерне орієнтованих уроків більш активно посилює взаємодію між учителем та учнем, що вимагає від педагога додаткових зусиль. Учитель виступає координатором творчої діяльності учнів
Висновки
Підсумовуючи подане, можна зробити висновок, що основні зміни в педагогічній діяльності вчителя під час проведення комп'ютерно орієнтованих уроків у порівнянні з традиційними уроками наступні:
1. Наявність спеціальних навичок та прийомів по створенню комп'ютерних навчальних програм.
2. Створення та впровадження методики різних типів комп'ютерне орієнтованих уроків.
3. Посилення функції підтримки учня, допомога йому в організації індивідуального учбового процесу.
4. Наявність нового зворотного зв'язку між учителем і кожним учнем.

Контрольні питання:

Яке навчально-методичне забезпечення комп’ютерно орієнтованих уроків ?
Охарактеризуйте структуру комп'ютерно орієнтованого уроку з засвоєння нових знань.
Охарактеризуйте структуру комп'ютерно орієнтованого комбінованого уроку.
Охарактеризуйте структуру комп'ютерно орієнтованого уроку узагальнення й систематизації знань.
Які відмінності комп’ютерно-орієнтованих уроків від традиційного уроку ви знаєте?13PAGE 15


13PAGE 14215
15

Приложенные файлы

  • doc 23636292
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий