метод вказ до напис к.р. ЕП 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Кафедра економіки підприємств і корпорацій


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
з курсу
„ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”
Затверджено на засіданні
кафедри економіки
підприємств і корпорацій
Протокол № від 201 р.Тернопіль 2013
Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу „Економіка підприємства” для студентів спеціальності „Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


Укладачі: д.е.н., проф. Гринчуцький В.І., к.е.н., доц. Харів П.С., к.е.н., доц. Л. А. Ляхович, к.е.н., ст. викл. Колесніков А.П.Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. В.І. Гринчуцький

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Ефективність функціонування підприємства за ринкових умов господарювання залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого знання ними економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва, законодавчої бази і соціальних аспектів господарювання.
Вивчення курсу „Економіка підприємства” студенти завершують написанням курсової роботи, як форми науково-дослідної роботи.
Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, які набуті студентами у процесі вивчення курсу, закріпити у них навички виконання економічних розрахунків, проведення аналітичної і дослідницької роботи.
Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення таких завдань:
закріплення теоретичних знань з економіки підприємства, отриманих студентами при вивченні курсу;
формування навичок самостійного опрацювання та викладення матеріалу з обраної теми роботи;
засвоєння методів техніко-економічних і планових розрахунків;
виявлення резервів і на цій основі формування навичок економічного обґрунтування рішень щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.
В процесі виконання курсової роботи студент повинен показати вміння вирішувати певні економічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, організації та планування діяльності підприємств різних форм власності.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є самостійним дослідженням, яке дозволяє оцінити якість знань студента з курсу „Економіка підприємства, його вміння застосовувати їх на практиці.
Виконання курсової роботи сприятиме глибшому засвоєнню дисципліни, передбачає ґрунтовне вивчення законодавчих актів з питань економічних відносин, спеціальних наукових видань, у яких розглядаються окремі питання цих відносин за умов ринкової економіки.
В процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та вивчити літературу з обраної теми, узагальнити передовий досвід господарювання, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства, галузі.
Курсова робота включає теоретичну частину, в якій передбачається розкриття обраної з поданих у Додатку А теми, і практичну частину, яка передбачає розрахунок техніко-економічних показників роботи модельованого підприємства або його виробничого підрозділу, наприклад, складального цеху підприємства. У додатках Б-Д подано сорок варіантів завдань для студентів денної та заочної форми навчання. Студент виконує роботу за даними одного з варіантів, номер якого встановлює керівник роботи (за списком групи).

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тему курсової роботи студенти обирають самостійно згідно тематики, поданої в Додатку А. Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів промислових підприємств, де вони працюють, але водночас згідно з вказаною тематикою.
Після вибору теми студент складає план курсової роботи (при необхідності – з допомогою керівника), який затверджується науковим керівником. План повинен відображати зміст всієї теми, основну ідею роботи. Він повинен містити від трьох до п’яти питань. При необхідності окремі питання можна розділити на підпитання. Орієнтовний план курсової роботи подано в Додатку Е.

ЗМІСТ, СТРУКТУРА Й ОБСЯГИ РОБОТИ

Курсова робота складається зі вступу, основної частини (3-5 питань), висновків та спису використаної літератури, яку використав студент при її написанні.
У вступі студент дає загальну характеристику проблеми, обґрунтовує її актуальність, формує мету та визначає коло завдань курсової роботи, вказує об’єкт, суб’єкт та методи дослідження.
У питаннях плану повинна розглядатись теорія проблеми. При цьому студент повинен здійснювати аналіз літературних джерел, давати характеристику точок зору на дану проблеми різних науковців. Доцільно ілюструвати теоретичні положення теми прикладами щодо діяльності підприємств галузей промисловості.
Заключне питання плану повинне містити шляхи та заходи щодо поліпшення економічного становища, пропозиції щодо вирішення питань, які досліджуються.
У висновках до курсової роботи наводяться основні результати дослідження та основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які досліджувались у роботі.
Список використаної літератури містить джерела, з котрих в курсовій роботі використано матеріали, окремі ідеї чи висновки. Список використаної літератури повинен містити 15-20 літературних джерел, його слід формувати в алфавітному порядку з наскрізною нумерацією.
У додатки виносяться допоміжні або додаткові матеріали, які переобтяжують текст основної частини, але необхідні для повноти її розкриття. До додатків можна включити:
проміжні формули і розрахунки;
таблиці допоміжних цифрових даних;
інструкції і методики;
ілюстрації допоміжного характеру.
Обсяг теоретичної частини курсової роботи не повинен перевищувати 30 сторінок комп’ютерного тексту чи 35 сторінок, написаних від руки на аркушах стандартного формату. Зміст кожного питання слід розміщувати приблизно на однаковій кількості сторінок.

ДОБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Після вибору теми, студент самостійно підбирає літературу. Він знайомиться з найновішими літературними джерелами з теми курсової роботи.
На даному етапі роботи студентам слід звернути увагу на нові підручники, навчальні і практичні посібники, монографії, статті в економічній періодиці. Важливо опрацювати і законодавчі акти країни.
Список використаної літератури необхідно розмістити після заключної частини тексту (висновків) курсової роботи. Приклади оформлення бібліографічного опису джерел подані у Додатку Ж.
Після вивчення і опрацювання літератури, узагальнення і аналізу фактичних матеріалів, цифрових та інших даних слід приступити до написання курсової роботи.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна виконуватись літературною українською мовою (науковим стилем) з дотриманням усіх вимог.
При комп’ютерному наборі курсову роботу друкують на білому папері (формат А4) з використанням шрифту Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.
Курсова робота має бути написана чорнилом одного кольору (окрім червоного, зеленого і таке інше), чітким почерком.
Текст курсової роботи друкують (пишуть), залишаючи поля: праве – 1,5 см, ліве – 3 см, верхнє і нижнє – 2,5 см.
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера.
На другій сторінці роботи розміщують план роботи, що підписується науковим керівником. Зміст – перелік питань і підпитань з вказаною нумерацією сторінок, на яких викладено їхній зміст – є третьою сторінкою курсової роботи. Наступні сторінки нумеруються у правому верхньому куті без крапки в кінці. Текст роботи починається з четвертої сторінки.
Заголовки структурних частин курсової роботи (ВСТУП, ВИСНОВКИ) друкуються симетрично до тексту. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Заголовки питань і підпитань друкуються маленькими літерами з абзацного відступу. Питання курсової роботи починають з нової сторінки. Підпитання нумерують у межах кожного питання двома цифрами: перша цифра – номер питання, а друга – порядковий номер підпитання, між якими ставиться крапка. В кінці номера підпитання також ставиться крапка, потім в тому ж рядку друкується назва підпитання. Підпитання не виносяться на окремий листок, а друкуються через два інтервали від попереднього питання чи підпитання.
Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки у тексті слід давати посилання. Ілюстрації позначаються словом „Рис.” і нумеруються в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера питання і порядкового номера ілюстрації, її назву розміщують послідовно під ілюстрацією.
Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є схеми і діаграми. Схема – це зображення, яке передає за допомогою умовних позначень і без збереження масштабу основну ідею явища або процесу, показує взаємозв’язок їх головних елементів. Наприклад:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 1.1. Схема використання статистичних методів контролю якості

Діаграма – це спосіб графічного зображення залежності між величинами. Наприклад:
13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
Рис. 1.2. Індекси промислового виробництва у 2000-2012 рр.

У тому місці, де викладається зміст, пов’язаний з ілюстрацією, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках (див. рис. 1.1) або „... як це показано на рис. 1.1”.
Таблиці нумерують послідовно в межах питання. У правому куті над заголовком таблиці розміщують надпис „Таблиця” із зазначенням номера. Номер таблиці складається з номера питання і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш над нею пишеться „Продовження табл.” і вказується її номер.
Таблицю вміщують після першого згадування про неї в тексті.
На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому пишуть (див. табл. 1.1). Наприклад:
Таблиця 1.1
Порівняння розподілу респондентів за особливостями формування маркетингових стратегій
Тип стратегії
Результати дослідження


Кількість, чол.
Частка, %

Нова стратегія
6
20

Модифікована стратегія
17
55

Повторювана стратегія
7
25


Формули в курсовій роботі розміщують в новому рядку через один інтервал симетрично до тексту, нумерують в межах питання. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питанні, між ними ставлять крапку. Номери пишуть біля правого поля в одному рядку з формулою в круглих дужках. Наприклад:

Еч=Тз/Фпл*Кн,, (2.1)

де Тз – зменшення трудомісткості продукції, нормо-год.;
Фпл – плановий фонд робочого часу одного працівника в розрахунку на рік;
Кн – коефіцієнт виконання норм часу (виробітку).
Формула входить до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставляться відповідно до правил пунктуації.

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Загальними вимогами до цитування є:
Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться дослівно.
Цитування повинне бути повним, без перекручень думок автора. Пропуск слів у цитаті позначається трьома крапками.
Цитата повинна супроводжуватись посиланням на джерело.
При непрямому цитуванні слід бути максимально точним, посилаючись на джерело.
Посилання в тексті курсової роботи роблять згідно їх переліку у квадратних дужках, вказуючи через кому номер сторінки. Наприклад: посилання на тридцяту сторінку першого джерела матиме вигляд [1, 30]. Посилання в тексті роботи на декілька джерел слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним квадратними дужками, наприклад, «у роботах [1 - 7] ».

Правила оформлення додатків

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних сторінках і розміщуються у порядку посилань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки, йому дають назву, надруковану з великої літери симетрично до тексту. Над заголовком посередині рядка з великої літери друкується слово „Додаток” і велика літера, що його позначає.
Додатки позначаються послідовно великими літерами українського алфавіту.

ЗМІСТ
практичної частини курсової роботи
Запропоновані рекомендації встановлюють такий зміст і послідовність виконання розрахунків в роботі:
1. Визначення трудомісткості річної виробничої програми.
2. Розрахунок необхідної кількості робочих місць.
Розрахунок чисельності робітників.
Розрахунок фонду оплати праці.
Розрахунок вартості основних фондів та річної суми амортизаційних відрахувань.
Визначення витрат на основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби.
Складання кошторисів витрат на управління та обслуговування виробничого процесу.
Складання планової калькуляції собівартості і розрахунок гуртової ціни виробу.
Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи цеху.
Висновки.
Методика розрахунку показників роботи цеху
Визначення трудомісткості річної виробничої програми
Трудомісткість річної виробничої програми цеху за видами і розрядами робіт визначають на основі заданого варіанта трудомісткості виробу і обсягу річної програми (додаток Б).
Результати розрахунку заносять у табл. 1.
Таблиця 1
Трудомісткість річної виробничої програми

з/п
Вид і розряд робіт
Трудомісткість виробу, н-год.
Річна
прогр., шт.
Трудомісткість програми по видах і розрядах робіт, н.-год.

1
Складальні роботи – всього
в тому числі по розрядах:
____________розряд
____________розряд
____________розряд

2
Монтажні роботи – всього
в тому числі по розрядах:
___________ розряд
___________ розряд
___________ розряд


3Налагоджувальні і
регулювальні роботи – всього *
___________ розряд
4
Разом усіх видів робіт

* Налагоджувальні і регулювальні роботи: 5-й розряд непарні варіанти і 6-й розряд - парні.


2. Розрахунок необхідної кількості робочих місць
Кількість робочих місць, оснащених спеціальним обладнанням і апаратурою, розраховують за формулою:

13EMBED Unknown1415 (1)
де Срj – розрахункова кількість робочих місць з j-го виду робіт;
Тнj – трудоємність одиниці продукції з j-го виду робіт, нормо-год.,
N – річний обсяг випуску приладів, тис. шт.;
Фд– дійсний річний фонд часу використання обладнання (робочого місця),год.;
К – коефіцієнт виконання норм.
Дійсний річний фонд часу використання обладнання розраховують за формулою:

13EMBED Unknown1415 (2)
де % р - частка простою обладнання (робочого місця) в ремонті в процентах (приймають в межах 3-6% від номінального річного фонду робочого часу).
Номінальний річний фонд робочого часу розраховують за формулою:

13EMBED Unknown1415 (3)
де Фн – номінальний річний фонд робочого часу, год./рік;
Фк – календарний фонд часу, днів/рік;
ВС – вихідні і святкові, днів/рік;
tзм – тривалість зміни, год./зміну;
S – режим роботи підприємства, зміни/день.
Кількість робочих місць визначають по видах робіт і відображають в табл.2.
Таблиця 2
Розрахунок необхідної кількості робочих місць


з/п
П о к а з н и к
Познач.
Вид робіт по розрядах
Всього
Складальні
Монтажні
Налагодж.


1
Нормативна трудоємність,н-год.
Тн

2
Дійсна трудоємність, л.-год.
Тд

3
Номінальний фонд робочого часу, год.
Фн


4
Дійсний фонд робочого часу, год.
Фд


5
Розрахункова кількість робочих місць
Ср

6
Прийнята кількість робочих місць
Спр

7
Коефіцієнт завантаження робочих місць
Кз


Дійсну трудомісткість j-го виду робіт визначають за формулою:

13EMBED Unknown1415 (4)
де Тдj – дійсна трудомісткість j-го виду робіт, людино-год.
Коефіцієнт завантаження робочих місць по j-му виду робіт розраховують за формулою:

13EMBED Unknown1415 (5)
де Срj – розрахункова кількість робочих місць з j-го виду робіт;
Спрj – прийнята кількість робочих місць з j-го виду робіт.
3. Розрахунок чисельності працівників
3.1. Розрахунок чисельності основних робітників
Чисельність основних робітників розраховують за трудомісткістю виробничої програми. Кількість основних робітників-відрядників розраховують, виходячи із трудомісткості річної програми по видах і розрядах робіт:
13EMBED Unknown1415 (6)
де Чв.сп. i.j - спискова чисельність робітників відрядників i-го розряду, j-ї професії, чол.;
m - кількість розрядів по j-му виду робіт;
TijN – трудоємність робіт і-го розряду по j-му виду робіт, н-год/рік;
Фдр – дійсний річний фонд робочого часу працівника, год.
К – коефіцієнт виконання норм.
Розрахунок дійсного річного фонду робочого часу робітника наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Плановий бюджет робочого часу одного спискового робітника на 200__рік*

з/п
Показник
ЗначенняНормальні умови
Шкідливі умови

1
Календарний фонд часу, днів.


2
Вихідні і святкові, днів.


3
Номінальний фонд часу, днів.


4
Неявки на роботу – всього, днів.
в тому числі:- чергові і додаткові відпустки- невиходи в зв’язку з хворобою- невиходи по виконанню державних обов’язків


5
Явочне число днів виходу на роботу, днів.


6
Номінальна тривалість робочої зміни, год.7
Скорочення тривалості робочої зміни, год – всього
В тому числі:
- матерів-годувальниць
- підлітків8
Середня тривалість робочого дня, год.9
Дійсний фонд робочого часу робітника, год./рік*При розрахунку Фнр і Фдр слід враховувати, що тривалість робочої зміни при шкідливих умовах роботи (монтажні роботи) скорочується на одну годину.
3.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників
Розрахунок чисельності допоміжних робітників можна здійснювати як за трудомісткістю робіт, так і за нормами обслуговування.
За трудомісткістю робіт визначають чисельність допоміжних робітників, які працюють на нормованих роботах. Методика розрахунку при цьому аналогічна розрахунку чисельності робітників-відрядників. Розрахунок чисельності допоміжних робітників на основі використання норм обслуговування обладнання або робочих місць основних робітників, здійснюють за формулою:

13EMBED Unknown1415 (7)
де Чд.сп.j – спискова чисельність допоміжних робітників j-тої професії, чол..;
Спр.j – кількість обладнання або робочих місць, які обслуговує допоміжний робітник j-тої професії;
Кн – коефіцієнт, який враховує планові невиходи;
Нj – норма обслуговування допоміжного робітника j-тої професії.
S – режим роботи підприємства, зміни на добу.
Коефіцієнт, який враховує планові невиходи, визначають за формулою:

13EMBED Unknown1415 (8)
де Фнр – номінальний фонд робочого часу робітника, год.
За нормами обслуговування здебільшого розраховують чисельність робітників-погодинників. Цим методом розраховують потрібну чисельність комплектувальників, контролерів якості, чергових слюсарів-ремонтників, електромонтерів, транспортних робітників (водіїв, електрослюсарів) та ін.
При розрахунку слід брати такі норми обслуговування для одного допоміжного робітника складального цеху приладобудівного підприємства: комплектувальника – 20 складально-монтажних робочих місць, контролера якості – 20 робочих місць усіх видів робіт, слюсаря з ремонту обладнання – 50 робочих місць, електрика з ремонту електроустаткування – 50 робочих місць, транспортного робітника – 70 робочих місць.
Кваліфікацію допоміжних робітників визначають за тарифно-кваліфікаційними довідниками. Розряд робітників-контролерів повинен перевищувати на один розряд робітників, яких вони обслуговують. Вказані нормативи можна коригувати за даними підприємств, на яких працюють слухачі заочної або проходять практику студенти (слухачі) денної форми навчання.
Таблиця 4
Зведена відомість складу робітників цеху

з/п
Професія
Чисельність робітників, чол.
Середній тарифний коефіцієнтВсього
В тому числі по розрядах:

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
Шкідливі умови
Нормальні
умови

1
Складальник-


2
Наладчик-регулювальник


3
Монтажник
-

Разом основних робітників
(відрядників)


4
Комплектувальник-


5
Контролер


6
Електрик


7
Водій


8
Слюсар-ремонтник


Разом допоміжних робітників (погодинників)


Всього робітників цеху-
-


Результати розрахунків з визначення необхідної кількості робітників заносять в табл. 4.
Для подальших розрахунків необхідно визначити середній тарифний коефіцієнт, причому для робітників-відрядників, окремо, визначають середній тарифний коефіцієнт для нормальних та шкідливих робіт Кс.в., а для робітників-погодинників – середній тарифний коефіцієнт робітників Кс.п. за формулами:
13EMBED Unknown1415 (9) 13EMBED Unknown1415(10)
де kі – тарифний коефіцієнт і-го розряду;
Тi – трудоємність робіт по і-му розряду;
Чі – чисельність робітників-погодинників і-го розряду;
n – кількість розрядів.
Для визначення середнього тарифного коефіцієнта робіт і робітників, а також для наступних розрахунків використовують тарифну сітку подану в табл. 5.
Таблиця 5
Годинні тарифні ставки робітників приладобудівних підприємств при п’ятиденному робочому тижні *
Умови праці
Категорії робітників
Годинні тарифні ставки, грн./год.І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
VII

Тарифний коефіцієнт
1,0
1,2
1,45
1,7
2,0
2,3
3.0
4,0

Нормальні
Погодинники
3,5
4,2
5,07
5,95
7,0
8,05
10,5
14,0


Відрядники

4,55
5,46
6,59
7,73
9,1
10,46
13,65
18,2

Шкідливі
Погодинники

4,9
5,88
7,1
8,33
9,8
11,27
14,7
19,6


Відрядники
6,37
7,64
9,23
10,82
12,74
14,65
19,11
25,48

* Подана тарифна сітка призначена лише для навчальних цілей.

3.3. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців

Планування чисельності керівників, спеціалістів і службовців ґрунтується на типових схемах керування цехами, на основі яких розробляють штатний розклад, який і встановлює їх чисельність на плановий період.
Орієнтовна чисельність керівників для цехів приладобудівних підприємствстановить 3- 6 % від загальної кількості робітників, спеціалістів - 1 - 2%, а службовців-обліковців (ОКП) - 1 - 3%. Чисельність працівників зайнятих технічним обслуговуванням управління виробництвом (МОП) - (прибиральниці, гардеробники) визначають на основі укрупнених норм обслуговування. Наприклад, чисельність прибиральників визначають за кількістю квадратних метрів виробничої площі, яку вони прибирають, гардеробників – за кількістю обслуговуваних працівників.
Для визначення чисельності МОП можна користуватися такими нормами обслуговування: на одного прибиральника – 200 - 300 м2 площі (залежно від типу підлоги), а на одного гардеробника – 250 – 400 працівників цеху.
Розрахунки чисельності працівників зазначених вище категорій зводяться до табл.6
Таблиця 6
Штатний розклад адміністративно-управлінського персоналу ( ІТП, ОКП, МОП)
№ з/п
Посада
Чисельність, чол.
Посадова ставка*, грн./місяць
Сума,
грн./рік


1

Інженерно-технічні працівники
В тому числі : Керівники:
Начальник цеху
Заст. нач. цеху
Старший майстер
Змінний майстер
Майстер дільниці
Спеціалісти:
Інженер конструктор
Інженер технолог
2

Службовці
В тому числі : ОКП:
Комірник
Обліковець
МОП:
Прибиральники
Гардеробники
В с ь о г о
* Приймається на основі даних по місцю праці, стажування чи практики.


4. Розрахунок фонду оплати праці
Розрахунок заробітної плати включає в себе обчислення фонду оплати праці і середньої зарплати окремо по категоріях працівників підприємства.
До складу фонду оплати праці входять фонди тарифної заробітної плати погодинників і відрядників та доплати по преміальних системах, які в сумі складають фонд основної заробітної плати, а також додаткова заробітна плата, яка включає доплати за: роботу в нічний час, керівництво бригадою, навчання учнів, скорочений робочий день (підлітків і матерів годувальниць), чергові та додаткові (на навчання та декретні) відпустки і виконання державних обов’язків. Крім того до фонду оплати праці включають доплати за роботу в понадурочний час, святкові та вихідні дні, за особливі умови роботи, оплату простоїв та випуск бракованої продукції не з вини робітника, виплати пов’язані з індексацією заробітної плати, надбавки і доплати, не передбачені законодавством і понад розміри, встановлені чинним законодавством, одноразові заохочення, винагороди за підсумками роботи за рік.
Річний тарифний фонд оплати праці робітників-відрядників – Фт.в. визначають за нормативною трудоємністю річної виробничої програми:

13EMBED Unknown1415 (11)
де Ті - сумарна трудоємність робіт відрядників при i-тих умовах праці;
С1i – годинна тарифна ставка робітників-відрядників першого розряду
при i-тих умовах праці, грн.;
Kср..i – середній тарифний коефіцієнт робітників-відрядників при i-тих умовах праці;
n – кількість різних видів умов праці робітників-відрядників (n = 2 нормальні і шкідливі ).
Фонд тарифної оплати праці робітників-погодинників – Фт.п. розраховують на основі встановленої чисельності цих робітників і дійсного фонду робочого часу середньоспискового робітника:
13EMBED Unknown1415 (12)
де Чi – спискова чисельність робітників при i-тих умовах праці , чол.;
Кср.i – середній тарифний коефіцієнт робітників-погодинників при i-тих
умовах праці;
Фд.i – дійсний фонд часу робітника-погодинника при i-тих умовах праці, год.;
n – кількість різних видів умов праці робітників-погодинників (n = 1
нормальні).
Для спрощення розрахунків в роботі фонд додаткової оплати праці визначають укрупнено – в середньому 10% від фонду основної заробітної плати.
Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців на плановий період встановлюють за штатним розкладом і посадовими ставками.
Доплати по преміальних системах основним робітникам планують в розмірі 15%, а допоміжним робітникам 12% від фонду тарифної заробітної плати. Премії для адміністративно-упралінського персоналу планують у розрахунку 25% для керівників, 20% - для спеціалістів, 15% - для ОКП і 10% - для МОП від їх посадових ставок.
Нарахування на заробітну плату визначають у розмірі 39,55% від фонду оплати праці.
Розрахунок річного фонду оплати праці подати у вигляді табл. 7.
Таблиця 7
Розрахунок річного фонду оплати праці

з/п
Группа
Кількість працюючих,
Чол.
Фонд
тарифної зарплати,
тис. грн.
Преміальні доплати,
тис. грн.
Фонд основної зарплати,
тис. грн.
Додаткова
зарплата,
тис. грн.
Фонд оплати праці,
тис. грн.
Середньо-місячна зарплата працюючого, грн./чол.

1
Основні робітники
2
Допоміжні робітники
3
Керівники
4
Спеціалісти
5
ОКП
6
МОП
Всього
Нарахування на заробітну плату працюючих в підрозділі підприємства

-5. Розрахунок вартості основних фондів та річної суми амортизаційних відрахувань
5.1. Розрахунок вартості основних фондів
Після розрахунків по оплаті праці і заробітній платі проводять розрахунок інвестиційних витрат за видами основних фондів (будівлі, споруди, обладнання, виробничий інвентар, апаратура, пристрої тощо) згідно прийнятої класифікації.
Вартість будівлі цеху визначають на основі розрахунку площі, а потім і об’єму необхідних приміщень. У таблиці вихідних даних подано: висоту будівлі, площу одного робочого місця, вартість 1 м3 будівлі. Площу цеху розраховують по зовнішньому периметру з врахуванням площі допоміжних приміщень.
Вартість обладнання обчислюють на основі кількості робочих місць по складанню і монтажу та середньої вартості обладнання одного робочого місця. Аналогічно визначають вартість апаратури і приладів для оснащення робочих місць по налагодженню і регулюванню блоків апаратури, що випускають.
Вартість інструменту і пристроїв беруть укрупнено в розмірі – 10-15% від вартості обладнання і апаратури (60% цієї суми становить інструмент, який належить до основних фондів, а інші 40% умовно відносять до оборотних фондів, як малоцінні і швидкозношувані предмети, вартість яких включають у кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання за статтею "Зношення інструменту").
Вартість виробничого інвентаря визначається сумарно у розмірі 1,0-1,5% вартості обладнання і апаратури, а господарський інвентар – 1500 грн. на одного допоміжного робітника і 3500 грн. на одного керівника, спеціаліста і службовця. При цьому весь виробничий і 60%господарського інвентаря відносяться до основних фондів, а решта до малоцінки.
5.2. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань
Амортизаційний фонд призначений для реновації (повного заміщення) основних фондів після їх вибуття у зв’язку з фізичним зношенням. Суму амортизаційних відрахувань можна визначити на основі норм амортизації відповідних груп основних фондів і їх балансової вартості на початок звітного періоду за формулою:

13EMBED Unknown1415 (13)
де Аі – річна сума амортизаційних відрахувань по і–тій групі основних фондів, грн./рік;
Ni – норма амортизаційних відрахувань відносно балансової вартості
і - тої групи основних фондів, %;
S і – середньорічна вартість і-тої групи основних фондів, грн.
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань завершують складанням зведеної таблиці вартості основних виробничих фондів і розрахунком їх амортизаційних відрахувань (табл. 8).

Таблиця 8
Вартість основних фондів і амортизаційні відрахування

з/п
Найменування
основних фондів
Початкова
вартість, тис.грн.
Річна норма амортизації, %
Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн.1
Будівлі і споруди
2
Обладнання
3
Апаратура і прилади
4
Інструмент і пристрої
5
Виробничий і
господарський інвентар
 В с ь о г о

6. Визначення витрат на основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

Вартість основних матеріалів визначають за їх цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат , які приймають у розмірі 5% вартості матеріалів.
Витрати на допоміжні матеріали (бензин, спирт, мастило, лако-фарбувальні матеріали та ін.) визначають, виходячи з встановлених норм витрат матеріалів на одне робоче місце та їх ціни. При укрупнених розрахунках витрати на цей вид матеріалів для складальних цехів приладобудівних підприємств встановлюють у розмірі 1500-3000 грн. на одне робоче місце (основних і допоміжних робітників) на рік.
До купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів відносять вузли і деталі, які одержують від інших спеціалізованих підприємств. Зокрема, це резистори, конденсатори, електровакуумні та напівпровідникові прилади (діоди, транзистори, мікросхеми), двигуни тощо.
У даній роботі вартість купованих напівфабрикатів задана сумарно в розрахунку на один блок. При цьому транспортно-заготівельні витрати складуть – 5% від повної вартості купованих напівфабрикатів.
Розрахунок витрат на матеріали і напівфабрикати заносять у табл. 9.
Таблиця 9
Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали і куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

Зп
Матеріал
Витрати на одиницю, грн.
Витрати на річну програму, тис.грн.
Транспортно-заготівельні витрати, тис.грн.
Загальна вартість, тис.грн.

1
Основні матеріали

2
Допоміжні матеріали
-
3
Комплектуючі вироби і куповані напівфабрикати

В с ь о г о
-

7. Складання кошторисів витрат на управління і обслуговування виробничого процесу
Усі цехові витрати по обслуговуванню виробництва і управління враховуються у двох кошторисах: "Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання" (табл. 10) і "Кошторис цехових витрат" (табл. 11).
Кошториси складаються на основі здійснених вище розрахунків і заводських нормативів.
У цехах підприємства з крупносерійним типом виробництва, які випускають однорідну продукцію, розподіл витрат по утриманню і експлуатації обладнання та цехових витрат на одиницю продукції може проводитись пропорційно до основної зарплати основних робітників. Відсоток цих витрат визначають за формулами:

13EMBED Unknown1415 (14) 13EMBED Unknown1415(15)
де (1, (2 - відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання та цехових витрат, відповідно, стосовно основної заробітної плати основних робітників (без доплат за преміально-прогресивними системами), %;
Вуео., Взц. - сума витрат на утримання і експлуатацію обладнання та загально цехових витрат, тис. грн.;
Фозп - основна зарплата виробничих робітників, тис. грн.

Таблиця 10
Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання
Елемент витрат
Витрати на рік
Підстава


Сума, грн.
Питома вага, %


Зарплата основна і додаткова допоміжних робітників (слюсарів, ремонтників, електриків)


Розрахунок

Нарахування на заробітну плату


39,55%

Зношення малоцінного інструменту і пристроїв


Розрахунок

Витрати на допоміжні матеріали


Розрахунок

Поточний ремонт:


Розрахунок

а) обладнання і апаратури


5% початкової вартості

б) інструменту і пристроїв


25% початкової вартості

Амортизація:


Розрахунок

а) обладнання робочих місць


За нормами

б) апаратури і приладів


За нормами

в) інструменту і пристроїв


За нормами

Всього витрат по утриманню та експлуатації обладнання

100
Таблиця 11
Кошторис цехових витрат

Елементи витрат
Витрати на рік
Підстава


Сума,
грн.
Питома вага,
%


Утримання цехового персоналу:


розрахунок

а) керівників


розрахунок

б) спеціалістів


розрахунок

в) ОКП


розрахунок

г) МОП


розрахунок

Відрахування на соцстрах, в пенсійний фонд та фонд зайнятості


39.55%

Утримання іншого цехового персоналу (водій, комплектувальник, контролер)


розрахунок

Відрахування на соцстрах, в пенсійний фонд та фонд зайнятості


39.55%

Зношення малоцінного господарського інвентаря


розрахунок

Поточний ремонт:


розрахунок

а) будівель і споруд


2% вартості будівель і споруд

б) виробничо-господарського інвентаря


10% вартості інвентаря

Амортизація:


розрахунок

а) будівель і споруд


5%

б) цінного виробничо-господарського інвентаря


15%

Різні витрати:


розрахунок

а) раціоналізація і винахідництво


100 грн.( на 1 керівника, спеціаліста і робітника)

б) охорона праці і техніка безпеки


2% основної заробітної плати основних робітників

в) інші витрати


3% заробітної плати основних робітників

Всього

1008. Складання планової калькуляції собівартості і розрахунок гуртової ціни виробу
Калькуляцію собівартості здійснюють на підставі попередніх розрахунків, результати яких зводимо в табл. 12.
Таблиця 12
Калькуляція собівартості та визначення оптової ціни блоку

з/п
Стаття витрат
Сума витрат, грн./шт.
Примітка

1
Основні матеріали (плюс транспортно-заготівельні витрати, мінус відходи, що повертаються)

Розрахунок

2
Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби (плюс транспортно-заготівельні витрати)

Розрахунок

3
Основна заробітна плата основних робітників

Розрахунок

4
Додаткова заробітна плата основних робітників

10% від п.3

5
Нарахування на заробітну плату (відрахування на соцстрах, в пенсійний фонд та фонд зайнятості)

39,55% від
п.3 + п.4

6
Витрати по утриманню і експлуатації обладнання


·1% від п.3

7
Цехові витрати


·2% від п.3

8
Всього (цеховаа собівартість)


·пп.1-7

9
Загальнозаводські витрати

80% від п.3

10
Всього (виробнича собівартість)


·пп.8-9

11
Позавиробничі витрати

5% від п.10

12
Разом (повна собівартість)


·пп.10-11

13
Плановий прибуток підприємства

20% від п.12

14
Всього (оптова ціна блоку)


·пп.12-13


9. Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи цеху
У цьому розділі проводять розрахунок найважливіших техніко-економічних показників роботи цеху. Для розрахунку рентабельності цеху необхідно володіти даними про вартість нормованих оборотних засобів.
Суму нормованих оборотних засобів визначають укрупнено за питомою вагою одного з елементів оборотних засобів у їх загальній вартості. За базу беруть питому вагу нормативу матеріалів і комплектуючих виробів. Для приладобудівних заводів вона приймається в межах 35-60 %.
Норматив оборотних засобів – W об розраховують за формулою:

13EMBED Unknown1415 (16)
де Нм – норматив матеріалів і комплектуючих виробів, грн.;
Пм – питома вага матеріалів і комплектуючих виробів у загальній структурі оборотних засобів, %.
Для визначення нормативу по даному елементу оборотних засобів необхідно мати дані про річні витрати матеріалів, комплектуючих виробів і про норму їх запасу в днях. Середня норма запасу в днях для матеріалів і комплектуючих виробів на приладобудівних підприємствах становить 40-45 днів. Тоді:
13EMBED Unknown1415 (17)
де Sм – сума витрат на матеріали і комплектуючі вироби за рік, грн.;
Тоб.м – норма оборотних засобів по даному елементу, днів.
Перелік основних техніко-економічних показників роботи проектованого цеху підприємства наведено в табл. 13.
Таблиця 13
Основні техніко-економічні показники роботи цеху

з/п
Стаття витрат
Одиниця вимірювання
Величина показника
Примітка

1
Виробнича программа
тис.шт.2
Обсяг випуску продукції в оптових цінах підприємства
тис.грн.3
Фонд оплати праці
тис.грн.4
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
тис.грн.5
Загальна площа цеху
м26
Спискова чисельність працівників
чол.7
Спискова чисельність робітників
чол.8
Виробіток одного працівника за рік
грн.9
Фондовіддача
грн.10
Собівартість товарної продукції
тис. грн.11
Витрати на 1 грн. товарної продукції
грн.12
Середньомісячна заробітна плата
одного працівника
грн.13
Сума оборотних засобів
тис.грн.14
Прибуток підприємства
тис.грн.15
Рентабельність виробництва
%
10. Висновки
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Згідно з календарними етапами написання курсової роботи студент повинен подавати її частинами на перегляд науковому керівнику, а в установлений кінцевий термін подати завершену курсову роботу для отримання рецензії. У разі позитивної рецензії наукового керівника курсова робота допускається до захисту, а у разі негативної рецензії – повертається на доопрацювання.
Захист полягає у короткому (5-7 хв.) звіті студента про виконану роботу і у відповідях на питання членів комісії.
Курсова робота заслуговує оцінки „відмінно”, якщо повністю відповідає вимогам, містить елементи самостійного дослідження, а студент при захисті підтвердив розуміння теми, викладає матеріал у логічній послідовності, показав уміння аналізувати і узагальнювати теоретичний матеріал, володіє практичними навичками розрахунку основних техніко-економічних показників роботи цеху (підприємства). Оцінка „добре” ставиться, якщо робота в основному відповідає вимогам, студент викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розрахунках при розв’язанні практичних завдань.
„Задовільно” виконаною вважається робота, в якій на недостатньому рівні висвітлена проблема, що відображена в темі, всі дослідження поверхневі, студент допускається значних помилок у розрахунках при розв’язанні практичних завдань.
Якщо робота не відповідає вимогам, містить значні помилки, або при захисті студент не підтвердив засвоєння теми, ставиться оцінка „незадовільно”.
Студенти, які не представили у встановлений термін курсову роботу, або не захистили її без поважних причин, а також ті, котрі одержали незадовільну оцінку, вважаються тими, що мають академічну заборгованість.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Афанасьєв М.В. Економіка підприємства / М.В.Афанасьєв, А.Б.Гончаров.- Харків: ВД"ІНЖЕК", 2003.- 410 с
Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб./ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич.- 2-ге вид. стер.- Київ: "Знання", 2008.- 263 с.- (Вища освіта ХХІ століття)
Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Боднар. - Київ: Видавництво А,С,К, 2004.- 400 с.
Василенко В.А. Стратегічне управління: Навчальний посібник. / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. - К.: ЦУЛ, 2003.- 396 с.
Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання / В.Н.Гавва, Е.А.Божко.- 70- річчю ХАІ присвячується.- Київ: ЦНЛ, 2004.- 224 с.
Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посіб./ О.О. Гетьман, В.М.Шаповал.- Київ: ЦНЛ, 2006.- 249 с.
Горемыкин В.А. Экономическая стратегия предприятия: Учеб. Пособие / В.А. Горемыкин.- Изд. 3-е испр. и доп.- Москва: Альфа-Пресс, 2007.- 544 с.
Господарський кодекс України. - К.: Парламантське вид-во, 2004. - 192 с.
Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посіб./ І.З.Должанський, Т.О.Загорна.- Київ: ЦУЛ, 2006.- 384 с.
Економіка підприємств: Навч. посібн./ За ред. П.С.Харіва.- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 450 с.
Економіка підприємства: Структурно - логічний навчальний посібник/ За ред. С.Ф.Покропивного.- Київ: КНЕУ, 2001.- 457с.
Економіка підприємства: Навч. посіб. / В.С.Рижиков, В.А.Панков, В.В.Ровенська, Є.О.Підгора.- Київ: Слово, 2004.- 271 с.
Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича.- Львів: "Магнолія 2006", 2008.- 580 с.
Економіка та організація виробництва / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера.- Київ: Знання, 2007.- 678 с.
Економіка: Навч. посіб./ За ред. С.В. Степаненка.- Київ: КНЕУ, 2000.- 292 с.
Економіко - корпоративні основи підприємств: Навч. посібник / В.І.Павлов, І.І.Пилипенко, Н.В.Павліха, І.С.Скороход; За ред. І.І.Пилипенка.- Київ: ІВЦ Держкомстату України, 2005.- 378 с.
Захарченко В.І. Економіка підприємства. Теорія. / Захарченко В.І., Меркулов М.М., Балахонова О.В. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 323 с.
Капіталізація економіки України: Наук. доповідь/ За ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка.- Київ: Ін-т екон. та прогноз., 2007.- 220 с.
Козаченко Г.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: Монография / Г.В.Козаченко, В.П.Пономарёв, О.М.Лященко.- Київ: Лібра, 2003.- 280с.
Манів З.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник / З.0.Манів, І.М.Луцький.- Київ: "Знання", 2004.- 580 с.- (Вища освіта ХХ1 століття)
Мельник Л. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева.- Суми: Університетська книга, 2004.- 412 с.
Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб / А.П. Міщенко. - Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. - 336 с.
Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія / А.П. Наливайко. - К.: КНЕУ, 2001. - 227 с.
Пономаренко В.С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах. Наукове видання / В.С. Пономаренко, та інші; [За заг. ред. докт. екон. наук, професора В.С. Пономаренка, докт. екон. наук, доцента О.М. Ястремської. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. 452 с.
Протопопова В.О. Економіка підприємства: Навч.посіб./ В.О.Протопопова, А.Н.Полонський.- Київ: ЦУЛ, 2002.- 220 с.
Рижиков В.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Практикум/ В.С.Рижиков, В.А.Р.В.В.Панков, Є.О.Підгора.- Київ: Слово, 2004.- 160 с.
Салига С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством: Навчальний посібник / С.Я. Салига, Є.І. Ляшенко, Н.В. Дацій та інш. - К.: Цент навчальної літератури, 2005. - 208 с.
Семенов Г.А. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Г.А.Семенов, М.О.Панкова, А.Г.Семенов.- 2-ге вид.- Київ: ЦУЛ, 2005.- 328 с.
Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник/ О.С.Федонін, І.М.Рєпіна, О.І.Олексюк.- Київ: КНЕУ, 2004.- 315 с.
Харів П.С. Економіка підприємства: збірник задач і тестів. Навч. посіб / П.С. Хпраів. - К.: Знання, 2008.- 357 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
Шаповал В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навчальний посібник/ В.М.Шаповал, Р.Н.Аврамчук, О.В.Ткаченко; За ред. В.А. Ткаченка.- Київ: ЦНЛ, 2003.- 288с.
Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. О.И.Волкова, О.В. Девяткина.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2004.- 601 с.- (Высшее образование)
Экономика фирмы: Учебник/ Под ред. .В.Я. Горфинкеля , В.А. Швандара.- Москва: ЮНИТИ, 2003.- 461с.
ДОДАТКИ
Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Форми об'єднання підприємств та ефективність їх функціонування в ринкових умовах.
Малі підприємства та шляхи підвищення ефективності їх діяльності.
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Спільні підприємства та шляхи підвищення ефективності їх функціонування в сучасних умовах.
Удосконалення управління підприємством в сучасних умовах.
Вдосконалення стратегічного планування на підприємстві.
Вдосконалення планування на підприємстві в умовах ринку.
Вдосконалення бізнес-планування в сучасних умовах господарювання.
Вдосконалення оперативно-виробничого планування на підприємстві.
Розробка виробничої програми підприємства в умовах ринку.
Формування товарної політики підприємства.
Вдосконалення ціноутворення в умовах ринку та його вплив на ефективність роботи підприємства.
Кадрова політика підприємства та напрямки її удосконалення.
Мотивація в системі ринкової моделі управління підприємством
Резерви і шляхи зростання продуктивності праці на підприємстві.
Вдосконалення оплати праці на підприємстві в сучасних умовах.
Формування та використання фонду оплати праці на підприємстві.
Використання та відтворення основних фондів підприємств за сучасних умов господарювання.
Удосконалення амортизаційної політики підприємства.
Підвищення економічної ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємства.
Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність.
Джерела реального інвестування та їхній вплив на фінансовий результат підприємства.
Формування інвестиційної стратегії підприємства.
Формування і регулювання фінансових інвестицій підприємства.
Інноваційна діяльність та її вплив на економічну ефективність функціонування підприємств.
Тенденції організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку підприємства.
Виробнича потужність підприємства та шляхи підвищення ефективності її використання.
Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва на підприємстві.
Організація контролю якості продукції на підприємстві та підвищення його ефективності.
Шляхи підвищення якості продукції підприємства.
Підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність продукції, методи та умови її забезпечення в сучасних умовах.
Підвищення економічної ефективності стандартизації і сертифікації продукції.
Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції промислового підприємства.
Шляхи зниження собівартості продукції підприємства.
Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.
Забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах ринкової економіки.
Забезпечення стабільності фінансового стану підприємства.
Підвищення ефективності управління економічною безпекою підприємства.
Антикризове управління підприємством в умовах невизначеності зовнішнього середовища.
Реструктуризація підприємства як необхідна умова ефективного виробництва.
Банкрутство підприємства та шляхи його запобігання.

Додаток Б
Вихідні дані для розрахунку трудомісткості виробничої програми
Варіант завдання
Річна виробнича
програма,
тис. шт.
Трудоємність робіт по видах і розрядах, н-год/шт.
Cкладальні роботи

Монтажні роботи
Налагод-жувальні і регулю-вальні роботи *

Розряд робіт
I
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
I
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
V - VI

1
42


2,1
2,5
3,0


1,4
2,4
2,0


0,3

2
29
1,4

2,6
3,0
1,5

0,5

0,5

3
28

2,3


1,2


0,5

2,3
2,4

0,3

4
25

0,8


0,9

0,5


1,3

2,5
0,6

5
40

2,6

3,03,0

2,4

2,1
1,0

6
30
0,3


2,12,4

2,5
1,7

0,9

7
37
1,20,6

1,0


3,2
2,1

0,5

8
33


3,1
3,2
0,8
2,6
1,0

0,7

9
37


2,2
2,1
3,1
3,3
1,4

0,4

10
31

3,0


2,1

2,6
2,7


1,7

0,6

11
39
1,2


1,6


2,4


2,9
3,5

0,5

12
25
1,61,0

2,8


3,5
2,7

0,7

13
26

3,0
2,1

1,0
2,6
0,8

0,8

14
29
2,6

1,7
1,2

2,0
0,6

0,4

15
32

3,0

2,50,7
2,4

2,1

0,6

16
271,0

1,3

0,9
0,4
2,4


0,8

17
36


2,9
2,23,1
1,8
2,7

0,7
0,2

18
42


2,5

2,6
2,6

3,5
3,1
2,9

1,3
0,9

19
382,7
3,5

0,6

1,0

20
36


1,3

2,4
2,4
2,01,7

0,4

21
410,81,5
1,5

3,1

0,7

22
34
1,0

2,9
3,0
3,0
2,4


0,6

23
272,81,5
1,5
2,5

0,6
0,3

24
34
1,5


2,5

3,2

3,1
0,7

25
29

0,9

7,7


3,0


2,4


0,6

26
40


2,1

2,9
2,9

1,5
1,5
1,7
3,5

0,5

27
33
0,5


1,9


2,1


0,7


0,7

28
38

0,5


1,2


3,6
3,5
3,1

0,9
0,4

29
28


2,7

1,7
1,7

1,6
1,6

3,2

0,8

30
371,4

1,0
1,0

2,5
2,1


0,4

31
25

0,7


0,9

0,5


1,3

2,5
0,6

32
40
2,5


4,03,0


2,3
2,1
1,0

33
32
0,6


2,2
2,5


2,3

2,5
1,8

0,9

34
35
1,20,6

1,0


3,2
2,1

0,5

35
33


3,1
3,15
0,8
2,6
1,0

0,7

36
37


2,2
2,4
3,1
3,3
1,5

0,4

37
31

3,0


2,1

2,6
2,7


1,6

0,6

38
32
1,01,6

2,4


2,9
3,5

0,5

39
25
1,61,0

2,9


3,5
2,4

0,7

40
26

3,0
2,1

1,0
2,5
0,8

0,8


* Налагоджувальні і регулювальні роботи: 5-й розряд непарні варіанти і 6-й розряд - парні.
Додаток В
Вихідні дані для визначення дійсного фонду робочого часу одного спискового робітника

Варіант
Кількість вихідних і святкових
днів
Режим роботи підприємства (кількість змін за добу)
Тривалість зміни, год.
Коефіцієнт
виконання норм
Невиходи на роботу через,
днів
Скорочення тривалості робочого дня, год


Відпустки
Хвороби
Державні обов’язки
Для матерів-годуваль-ниць
Для підлітків

1
106
2
8
1,05
20
3
2
0,08
0,12

2
110
1
8,2
1,13
21
5,6
1,4
0,05
0,04

3
110
2
8,2
1,04
22
5,4
1,6
0,1
0,03

4
106
1
8
1,12
24
4
3
0,07
0,07

5
108
1
8
1,23
20
5
2
0,03
0,05

6
109
1
8
1,06
22
3,7
2,3
0,02
0,1

7
108
2
8,2
1,05
21
4,87
3,2
0,09
0,11

8
110
2
8
1,04
22
5,3
0,7
0,05
0,15

9
105
1
8,2
1,03
21
3,9
1,1
0,06
0,04

10
111
2
8
1,02
21
3,7
2,3
0,09
0,11

11
111
1
8,2
1,05
21
3,4
2,6
0,07
0,03

12
107
1
8
1,06
20
6
1
0,08
0,12

13
105
2
8,2
1,04
19
3,2
1,8
0,05
0,04

14
107
2
8,2
1,06
25
3
2
0,1
0,03

15
109
2
8,2
1,07
22
3,3
1,1
0,07
0,07

16
110
2
8
1,10
19
3,7
3,7
0,03
0,05

17
112
1
8
1,09
20
5
1,5
0,02
0,1

18
111
2
8,2
1,05
20
4,8
1,3
0,04
0,06

19
105
1
8
1,08
22
4,7
2
0,03
0,07

20
107
2
8,2
1,1
20
3,8
2,2
0,05
0,15

21
107
2
8,2
1,2
21
4
1,3
0,12
0,04

22
108
1
8
1,15
27
4,1
1,2
0,07
0,03

23
112
1
8
1,07
21
4
2
0,12
0,08

24
105
1
8,2
1,09
20
4,1
1,9
0,15
0,05

25
105
2
8,2
1,05
22
4,3
3,7
0,08
0,12

26
108
1
8
1,45
20
5
2
0,13
0,03

27
107
1
8,2
1,06
21
3
3
0,03
0,05

28
102
2
8
1,07
21
2,8
3,2
0,05
0,06

29
106
2
8
1,13
22
3,5
2,5
0,14
0,06

30
110
1
8
1,14
20
4
3
0,15
0,05

31
108
1
8
1,06
21
3,7
1,3
0,05
0,07

32
105
1
8,2
1,08
18
4,5
1,8
0,15
0,02

33
109
1
8,2
1,15
20
5,1
2
0,08
0,10

34
110
2
8,2
1,14
20
2,9
1,3
0,70
0,72

35
111
2
8
1,08
21
6
1,5
0,11
0,03

36
103
2
8
1,15
22
5,2
2,6
0,08
0,06

37
107
1
8,2
1,08
21
4,5
3,1
0,08
0,05

38
105
2
8,2
1,05
20
2,6
1,7
0,15
0,10

39
105
1
8,2
1,23
21
3,2
1,5
0,11
0,11

40
108
1
8
1,09
23
4,1
2,5
0,13
0,08

Додаток Г
Варіант
Середня площа одного робочого
місця,
м2
Висота
будівлі,
м
Вартість
одного м3 будівлі,
грн.
Середня вартість обладнання на одному робочому місці по складанню і монтажу блоків,
тис.грн.
Середня вартість апаратури та приладів на робочому місці по налагодженню і регулю-
ванню блоків, тис.грн.

1
4,4
4,1
1200
15,2
127,5

2
4,5
3,8
1180
16,1
37,1

3
5,2
5,0
1200
17,5
126,2

4
4,6
4,8
1160
14,3
37,3

5
4,5
4
1150
14,5
47,2

6
5,7
3,9
1180
14,5
127,5

7
4,5
5,1
1190
16,1
37,4

8
5,1
4,2
1180
17,5
45,1

9
4,6
4,9
1200
16,7
125,5

10
4,6
5,2
1170
16,3
36,7

11
4,2
4,3
1160
17,2
47,2

12
5,5
5,1
1170
15,4
126,5

13
4,5
3,5
1140
15,5
36,3

14
4,2
5,3
1380
15,8
44,4

15
4,3
4,4
1190
16,3
55,3

16
4,2
4,2
1160
18,1
129,5

17
4,3
3,5
1150
17,4
39,0

18
4,0
4,4
1120
18,1
45,7

19
4,5
5,1
1160
15,4
55,6

20
5,1
4,2
1180
16,4
127,4

21
4,8
3,5
1190
15,1
38,6

22
4,7
3,8
1200
15,3
45,5

23
4,3
3,5
1160
15,1
57,4

24
4,9
3,6
1140
16,6
118,3

25
5,5
3,7
1160
16,7
128,1

26
4,6
3,9
1190
15,9
37,4

27
4,8
3,8
1190
15,8
45,1

28
5,6
3,5
1170
15,5
55,9

29
4,5
3,5
1150
17,1
118,3

30
4,1
3,6
1120
18,2
128,5

31
5,5
4,1
1140
18,4
36,5

32
4,2
4,4
1170
15,9
47,4

33
4,3
3,5
1180
19,8
55,8

34
4,2
3,5
1120
17,2
64,9

35
5,6
3,6
1190
18,4
76,2

36
6,5
4,5
1200
16,2
88,1

37
4,1
3,6
1170
15,4
98,3

38
4,9
4,3
1160
18,1
65,9

39
4,2
3,7
1190
16,3
86,5

40
3,5
3,8
1160
15,9
97,3

Вихідні дані для обчислення площі і об’єму цеху, а також вартості основних фондів
Додаток Д
Вихідні дані для розрахунку витрат на основні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби і енергоносії
Варіант
Вартість в розрахунку на один блок, грн.
Середня потужність
струмоприймачів на одному робочому місці,
кВт.


Основних матеріалів
Купованих напівфабрикатів


1
45
160
1,5

2
50
170
2,1

3
53
175
1,7

4
58
165
1,2

5
43
172
1,3

6
21
174
1,8

7
60
170
1,6

8
54
163
1,6

9
35
165
1,7

10
28
174
2,7

11
54
280
1,6

12
54
281
1,5

13
57
284
1,4

14
60
282
1,5

15
30
275
1,3

16
45
273
1,7

17
48
280
1,8

18
44
276
1,5

19
54
275
1,3

20
51
273
1,2

21
47
172
1,2

22
58
171
1,7

23
59
177
1,5

24
54
174
1,1

25
53
172
1,3

26
49
173
1,1

27
47
181
1,4

28
50
180
1,6

29
52
173
1,5

30
42
175
1,1

31
57
74
1,4

32
54
76
2,8

33
45
74
1,7

34
53
80
2,5

35
52
81
2,2

36
21
68
4,5

37
54
72
3,5

38
29
80
1,8

39
35
75
2,4

40
42
65
1,9Додаток Е
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема: „Організація оплати праці на підприємстві та шляхи її удосконалення”

Вступ
Мотивація трудової діяльності за сучасних умов економічного розвитку.
Суть, функції і принципи організації заробітної плати.
Аналіз ефективності діючих на підприємстві форм і систем заробітної плати.
Шляхи удосконалення організації оплати праці на підприємстві.
Висновки
Додаток Ж
Таблиця Ж.1
Приклад оформлення бібліографічного опису джерел*
Характерис-тика джерела
Приклади оформлення

Книги:
Один автор
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст. ; № 14).
2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1). 3. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265

Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

Продовження табл. Ж.1
П’ять і більше авторів
1. Психология менеджмента / (Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.); под. ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер., і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ
1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в України).
Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – (Серия «Нормативная база предприятия»).
Т. 1. – 2005. – 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002.
Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.

Продовження табл. Ж.1
Матеріали конференцій, з’їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ). 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.:КНЕУ:Акад.ДПС України, 2001. – 452с. 

Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці
1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники
1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с. 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Продовження табл. Ж.1
Атласи
1. Українa : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню. науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С.С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України [та ін.]. – / (наук. редкол. : С. С. Куруленко та ін.). – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
3. Куeрда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України). 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01)] – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України). 

Каталоги
1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / (сост. Ковалева И. В., Павлюка В. А. ; ред. Иванов В. Л.). – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с. 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. 4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Продовження табл. Ж.1
Бібліографічні покажчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутp. справ, 2006. – 11 с. – (Серія : Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08. «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кеймайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л.Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальський // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1 – С. 39-61. 4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14. 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29.
6. Валова І. Нові принципи угода Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20. 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологий взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсивных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування : тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра : проблеми модернізації міст України : (кінець XIX – початок XX ст.) / Д.М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.

Електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. Вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги : Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


 *Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5 (115). – С. 26-30.

ДЛЯ НОТАТОК ДЛЯ НОТАТОК
Навчальне видання

Тернопільський національний економічний університет
м. Тернопіль 46004, вул. Львівська, 11
Обсяг 1 д.а. Розмножено на різографі13PAGE 15


13PAGE 144415Систематичні методи контролю якості

Дослідження

Прогноз і
встановлення
технічних
норм контролю

Аналіз якості
продукції

Аналіз дефектів
продукції у
виробництві та
експлуатації

Оцінка точності
й стабільності
технологічних
процесів

Приймальний
контроль

Контроль

Автоматизоване
управління
технологічними процесами

Статистичне
регулювання
технологічних процесів

Управління
технологічними
процесамиRoot Entry#,##0\ "грн.";[Red]\-#,##0\ "грн."ОK
#
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Arial Cyr™ ™ Легка промисловість#,##0.00\ "грн.";[Red]\-#,##0.00\ "грн."Оѓ*?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0\ _г_р_н_._-;\-* #,##0\ _г_р_н_._-;_-* "-"\ _г_р_н_._-;[email protected]_-О“,G
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_-* #,##0.00\ _г_р_н_._-;\-* #,##0.00\ _г_р_н_._-;_-* "-"??\ _г_р_н_._-;[email protected]_-1" 
·
·Arial Cyr1" 
·
·Arial Cyr1"Г
·
·Arial Cyr1"
·
·
·Arial Cyr1"
·
·
·Arial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"р
·
·Arial Cyr1"И
·
·Arial Cyr=
·
·
·
·Легка промисловість

Приложенные файлы

  • doc 23615970
    Размер файла: 734 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий