3 курс логопе.практика

Глущенко І.І

Навчально- методичні рекомендації
до лабораторних занять
з курсу «Логопедія»

Для студентів 3 курсу спеціальності 7.010106 Корекційна освіта (за нозологіями)
денної заочної та екстернатної форми навчання


Херсон – 2013
Пояснювальна записка

Мета курсу логопедії, ознайомлення з нормою мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, з типовими формами порушення звуковимови, лексичної, граматичної сторони мовлення, їх причинами та методами корекції. Ознайомитися з особливостями складних мовленнєвих розладів, порушень темпо - ритмічної та писемної сторони мовлення.
Завдання курсу:
- теоретичні: Студенти повинні знати критерії нормального мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та різних вікових груп. Аналізувати методичні та практичні рекомендації з даних тем. Студенти повинні знати критерії педагогічного, психологічного, лінгвістичного і клінічного характеру при визначені порушень мовлення у дітей різного віку. Аналізувати методичні та практичні рекомендації по корекції звуковимови, лексичної, граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку. Студенти повинні знати критерії педагогічного, психологічного, лінгвістичного і клінічного характеру порушень писемного мовлення. Аналізувати методичні та практичні рекомендації по корекції темпу і ритму мовлення у дітей дошкільного віку.
- практичні: Студенти повинні оволодіти прийомами виявлення недоліків звукопромовляння у дітей. У процесі навчання логопедичної діагностиці студенти вчаться аналізувати симптоматику порушень мовлення з використанням основних етапів послідовної корекційно- педагогічної роботи. Оволодіти практичним навичками по корекції дихання, артикуляційної та мілкої моторики. Підготовка до практичної діяльності забезпечується як змістом, так і системою практичних занять.
Студенти повинні оволодіти прийомами виявлення недоліків звукопромовляння у дітей. У процесі навчання логопедичної діагностиці студенти вчаться аналізувати симптоматику порушень мовлення з використанням основних етапів послідовної корекційно- педагогічної роботи
Підготовка до практичної діяльності забезпечується як змістом, так і системою практичних занять. студенти повинні оволодіти прийомами виявлення недоліків темпу і ритму мовлення у дітей. У процесі навчання логопедичної діагностиці студенти вчаться аналізувати спостерігаєму симптоматику з використанням основних етапів послідовної корекційно - педагогічної роботи .
Перелік знань та вмінь студентів:
-Оволодіння основними задача та принципами логопедії.
-Навчитися планувати і проведити логопедичну роботу по усуненню вад звуковимови у дітей дошкільного віку.
-Ознайомитися з класифікацією голосних та приголосних звуків української мови.
-Оволодіти основними навичками виявлення у дітей недоліків звуковимови.
-Навчання плануванню і проведенню корекційної роботи по формуванню правильної звуковимови.
-Вивчення основних методів діагностики та прийоми логопедичної корекції при порушені темпо - ритмічної сторони мовлення судомного і несудомного характеру.
-Ознайомлення з основними порушеннями писемного мовлення, їх причинами та характеристиками.
Зміст дисципліни
Зміст логопедичної роботи. Зміст основних етапів логопедичної роботи з дітьми при порушені звуковимови. Завдання і цілі підготовчого етапу: підготовка артикуляційного апарату до відтворення окремих елементів артикуляції; робота над артикуляційною моторикою; формування правильної артикуляції звука; робота над мовленнєвим диханням; розвиток фонематичного сприйняття.
Основні методи постановки звуку (за наслідуванням, механічний, змішаний). Етап автоматизації звука, використання слухового та кінестетичного контролю.
Поняття про артикуляційну гімнастику. Роль артикуляційної моторики у розвитку правильної звуковимови у дітей дошкільного віку.
Розкрити зміст корекційної роботи над формуванням дрібної моторики пальців рук у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку: пасивна гімнастика для пальців; активна гімнастика для розвивання дрібної моторики (без мовленнєвого і з мовленнєвим супроводом).
Зміст понять «фізіологічний слух», «слухове сприйняття», «фонематичний слух», «фонетико-фонематичні порушення мовлення». Причини аномального розвитку фонематичного слуху і дітей раннього віку. Роль слухового і мовно-рухового аналізатора при формуванні фонематичного слуху у дітей дошкільного віку.
Дислалія. Поняття про недоліки і порушення звуковимови у дітей та причини їх виникнення. Короткі історичні відомості дослідження розладів усного мовлення. Основні форми дислалії. Клінічна характеристика за причинами виникнення: функціональні і органічні дислалії, .Лінгвістична характеристика недоліків звуковимови: за основними формами проявів і групи порушених звуків. Рівні порушеної вимови (відсутність, заміна, змішування, спотворення).
Способи і прийоми виявлення недоліків вимови у дітей дошкільного віку. Недоліки звуковимови окремих голосних і приголосних звуків: стигматизм, ротацизм, ламбдацизм, каппацизм, йотоцизм, дефекти дзвінкості і твердості приголосних. Методика логопедичного впливу при дислалії. Основні етапи корекційно- педагогічної роботи по усуненню недоліків звуковимови.
Ринолалія. Поняття про ринолалію, Ії види і форми та причини виникнення. Структура дефекту при ринолалії Вплив вроджених розщілин губи і піднебіння на фізичний, психічний і мовленнєвий розвиток дитини. Принципи, система і прийоми корекції цього дефекту.
Дизартрія. Поняття про дизартрію як одного із симптомів дитячого церебрального паралічу. Види дизартрії та її причини. Психолого - педагогічна характеристика дітей з дизартрією. Структура дефекту при дизартрії. Принципи , прийоми обстеження і корекція мовлення у дітей – дизартриків.
Короткі історичні відомості про вивчення порушень темпу і ритму мовлення у дітей. Брадилалія, тахілалія, фізіологічні затинання, ітерації, їх причини та прояви.
Заїкування. Історія розвитку вчення про розлади мовлення. Причини виникнення заікування. Характеристика мовлення дітей з заікуваннями. Характеристика мовленнєвих судом при заікуванні: місце, тип, частота. Стан нервової системи, загальної і мовленнєвої моторики, психологічні особливості таких дітей. Обстеження дітей з заікуванням. Поширеність заікування серед дітей. Комплексний підхід до усунення заікування. Основні принципи лікувально виховної роботи з дошкільниками: режим, лікувальні заходи, логопедичні заняття, логоритмічні ігри і вправи. Дидактичні основи логопедичних занять дошкільників з заікуванням.
Дизграфія. Історичні відомості про вивчення порушень читання і письма. Механізм формування писемного мовлення Особливості розвитку писемного мовлення. Психофізіологічна структура процесу письма. Симптоматика, механізми і класифікація дизграфії. Симптоматика, механізми і класифікація дизграфії Методика логопедичної роботи по усуненню порушень писемного мовлення. Підготовка дітей до оволодіння грамотою її поняття і зміст.
Дислексія. Етіологія дислексії. .Класифікація дислексії. Психологічний аспект механізмів читання Умови оволодіння писемним мовленням при різних порушеннях усного мовлення. Обстеження дітей з порушеннями читання і письма. Визначення етапів корекційної роботи.
Підготовка до практичної діяльності забезпечується як змістом, так і системою практичних занять.

Лабораторне заняття № 1
Тема: Дислалія
Мета: Визначити та проаналізувати види, форми і причини порушення звуковимови у дітей дошкільного віку.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Визначити та проаналізувати причини виникнення різних форм дислалії. Заповнити таблицю 1
Таблиця 1
Причини виникнення дислалії

Механічна дислалія
Функціональна дислалія

2. Записати основні види дислалії у дітей дошкільного віку та їх визначення.
3. Записати у вигляді таблиці основні форми функціональної дислалії та дати їх характеристику.
4. Записати у вигляді таблиці основні форми механічної дислалії та дати їх характеристику.
5. Записати види зубощелепних аномалій, які впливають на виникнення порушень звуковимови.
Теоретичне обговорення питань

1. Коротко окресліть основні історичні етапи розвитку поняття дислалія.
2. Визначити характер порушення звуковимови у дітей дошкільного віку.
3. Назвіть три рівні порушення вимови за Правдіною О. В.
4. Які порушення звуковимови (заміна звуків або спотворена вимова) характерні для моторної, сенсорної, сенсомоторної функціональної дислалії і для механічної дислалії.
5. Розкрити поняття «поліморфна та мономорфна дислалія»
6. Які дефекти артикуляційного апарату можуть бути причиною механічної дислалії.
7. Яких варіантів порушень звуковимови не може бути при нормальному онтогенезі і чому.
8. Характеристика функціональної дислалії.
9. Хаоактеристика механічної дислалії.
10 Види зубощелепних аномалії.

Література
1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
3. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
5. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Теми для самостійного опрацювання

1. Використовуючи відповідну літературу проаналізувати частоту порушення звукопромовляння у дошкільників.

Лабораторне заняття № 2
Тема: Етапи логопедичної роботи під час корекції звуковимови.
Мета: Проаналізувати основні етапи логопедичної корекції. Визначити напрямки логопедичної роботи на кожному етапі корекції.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Записати і оформити у вигляді таблиці етапи логопедичної роботи при порушеній звуковимові.
2. Визначити і записати основні моменти підготовчого етапу логопедичної корекції.
3. Визначити і записати основні напрямки етапу автоматизації. Підібрати мовленнєвий і наочний матеріал (на прикладі будь якого звуку).
4. Визначити і записати основні напрямки етапу диференціації. Підібрати мовленнєвий і наочний матеріал (на прикладі будь якого звуку).

Теоретичне обговорення питань

1. Розкрити зміст підготовчого етапу логопедичної корекції
2. Проаналізувати етап постановки звуку.
3. Сутність етапу автоматизації.
4. Значення етапу диференціації.
5. Назвати основні засоби логопедичного впливу.
6. Від чого залежить ефективність логопедичної роботи.
7. Чому у дітей з дефектами звукопромовляння необхідно досліджувати стан словникового запасу і граматичної будови мовлення, а також писемне мовлення.
8. Яким чином досліджується слухова диференціація акустично близьких звуків.
9. На які моменти раннього анамнезу особливо необхідно звернути увагу для диференціальної діагностики дислалії.
10. На які збережені аналізатори можна спиратися при корекції сенсорної функціональної дислалії.
11. Як ви розумієте послідовність і паралельність в роботі над звуками?

Література
1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
3. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
5. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

Теми для самостійного опрацювання
1. Сучасні погляди на проблему фонетичних порушень у дітей дошкільного віку.
Лабораторне заняття № 3

Тема: Підготовчий етап логопедичної роботи при дислалії
Мета: Визначити та проаналізувати оснівні напрямки підготовчого етапу корекції порушень звуковимови. Визначити діагностичний і корекційний напрямки підготовчого етапу роботи.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Зазначити види корекційної та діагностичної роботи на підготовчому етапі виправлення вад звуковимови.
2. Записати перелік питань, або анкетування батьків, під час сбору анамнестичних даних дитини логопата.
3. Підібрати ігри з мовленнєвим та наочним матеріалом для діагностики та корекції артикуляційної моторики. Оформити у логопедичний альбом.
4. Підібрати ігри та дидактичний матеріал для діагностики та розвитку дрібної моторики пальців рук, враховуючи вік дітей. Оформити у логопедичний альбом
5. Підібрати вправи та наочний матеріал для діагностики та розвитку мовленнєвого дихання. Оформити у логопедичний альбом
6. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал для діагностики та розвитку фонематичного слуху, враховуючи вік дітей. Оформити у логопедичний альбом.

Теоретичне обговорення питань

1. Мета підготовчого етапу логопедичної роботи з дислалії.
2. Вимоги до проведення діагностичних і корекційних артикуляційних вправ.
3. Види діагностичних артикуляційних вправ.
4. Чому при побудові логопедичної роботи необхідно спиратись на характер дефекту.
5. Розкрийте значення розвитку слухового сприйняття і фонематичного слуху на підготовчому етапі роботи з корекції вад звуковимови.
6. Продемонструвати діагностичні вправи на розвиток дихання. Мілкої моторики.
7. Запропонувати корекційні вправи для розвитку дрібної мотрики пальців рук дітям 3-5 років.
8. Визначити значення фонематичного слуху для формування звуковимови.
9. Основні вимоги для сбору анамнестичних данних дитини логопата.

Література
1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
3. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
5. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Теми для самостійного опрацювання

1. Скласти план підготовчого етапу обстеження фонематичної дислалії.

Лабораторне заняття № 4

Тема: Етап формування правильної звуковимови при дислалії.
Мета: Ознайомитись та проаналізувати різні способи постановки звуків. Ознаймитися з логопедичними зондами.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Проаналізувати різні способи постановки звуку.
2. Замалювати схематично логопедичні зонди.
3. Встановити для постановки яких звуків використовуються той чи інший зонд
4. Практично відпрацювати роботу з кожним зондом.
5.Визначити умови зберігання та обробки логопедичного інструментарію.
Теоретичне обговорення питань

1. Прийоми постановки звуків.
2. Продемонструвати роботу з постановчими зондами.
3. На які аналізатори спираються при корекції звуків за наслідуванням.
4. Описати перший спосіб постановки звуків (за наслідуванням). Для постановки яких звуків цього способу буде достатньо.
5. Назвіть негативні та позитивні особливості механічного способу постановки звуків.
6. Яких вимог слід дотримуватись при постановці звуків.
Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
4. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
9. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
10. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
11. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

Лабораторне заняття № 5

Тема: Етап автоматизації звуків при різних формах дислалії.
Мета: Ознайомитись із процесом автоматизації поставленого звуку. Навчитись підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для етапу автоматизації.
Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Визначити і записати послідовність етапу автоматизації звуку.
2. Привести приклад мовленнєвого матеріалу на кожному етапі автоматизації набудих вмінь та навичок (на прикладі будь якої групи звуків).
2. Підібрати та обґрунтувати вибір наочного матеріалу.
3. Підібрати ігри, які використовуються в логопедичній роботі на етапі автоматизації звуків.
Теоретичне обговорення питань.
1. Мета етапу автоматизації набудих вмінь та навичок.
3. На основі якого дидактичного правила будується етап автоматизації.
4. Вимоги до мовленнєвого матеріалу на етапі автоматизації.
5. Ігровий метод. Дидактичні ігри на етапі автоматизації.
6. Особливість надання мовленнєвого матеріалу при мономорфній та поліморфній дислалії.
7. Для чого використовується логопедичне дзеркало на етапі автоматизації.
8 Особливість роботи з батьками дітей дислаліків на етапі автоматизації.

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
4. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
9. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
10. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
11. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
11. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
12. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Теми для самостійного опрацювання
1. Робота з батьками на етапі автоматизації звуків.

Лабораторне заняття № 6

Тема: Етап диференціації звуків при різних формах дислалії
Мета: Ознайомитись з етапом диференціації.

Завдання для самостійної роботи на занятті
1. Визначити і записати послідовність етапу диференціації раніш порушеного звуку.
2. Привести приклад мовленнєвого матеріалу на кожному етапі диференціації раніш порушеного звуку (на прикладі будь якої групи звуків).
3. Підібрати та обґрунтувати вибір наочного матеріалу.
4. Підібрати ігри, які використовуються в логопедичній роботі на етапі диференціації.
Теоретичне обговорення питань

1. Мета етапу диференціації звуків.
2. Завдання етапу диференціації звуків.
3. Вимоги до мовленнєвого матеріалу на етапі диференціації звуків.
4. Особливість логопедичної робота з дітьми дошкільного та шкільного віку на етапі диференціації.
5. Підібрати вправи для вироблення точних диференціацій змішуваних звуків на протиставлення близьких звуків.
6. Існує два етапи диференціації змішуваних звуків: 1) етап попередньої роботи над змішуваними звуками і 2) слухова і вимовна диференціація змішуваних звуків. Опишіть цих два етапи.

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
4. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
9. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
10. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
11. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
11. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
12. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Теми для самостійного опрацювання

Підетапи етапу диференціації звуків.

Лабораторне заняття № 6

Тема: Сигматизм свистячих звуків та його види.
Мета: Вивчити положення органів артикуляції при різних видах сигматизма. З’ясувати причини виникнення дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Замалювати артикуляційні профілі звуків [C], [З], [Ц], [ДЗ]. Визначити схожість та відмінність у положенні органів артикуляції.

Заповнити таблицю 2
Таблиця 2
Види порушень вимови свистячих звуків
Порушення вимови звуків
Характеристика

Неточність у рухах, положеннях органів артикуляції


Сигматизм


Парасигматизм


Міжзубна вимова


Призубна вимова


Губно-зубна вимова


Бічна вимова


Носовий сигматизм4. Заповнити таблицю 3.
Таблиця 3
Види свистячого парасигматизму при фонематичних порушеннях (за М. Фомічовою)
Органи артикуляції, порушення
Порушення вимови звука [C] (свистячий парасигматизм)
Заміна (змішування)


губно-зубний
призубний
шиплячий

губи
зуби

язик
кінчик

спинка

бокові краї
М’яке піднебіння
Голосові зв’язки
Повітряний струмінь
Порушення звучання
Виявлення порушень

Теоретичне обговорення питань.

1. Логопедична характеристика звуків [C], [C’], [З], [З’], [Ц], [Ц’], [ДЗ], [ДЗ’].
2. Визначити поняття «сигматизм» та «парасигматизм». Дати характеристику дефекту.
3. Назвати причини виникнення сигматизмів.
4. Перерахуйте характерні заміни свистячих звуків в мовленні.
5. Назвати види сигматизму. Дати характеристику кожному виду.
6. Причини виникнення «міжзубного сигматизму».
7. Дати характеристику губно-зубному і носовому сигматизму.
8. Визначити різницю в промовлянні свистячих звуків в нормі і при боковому сигматизмі.
Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005
3. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
5. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
6. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Теми для самостійного опрацювання
Історія розвитку поняття сигматизм.

Лабораторне заняття № 7

Тема: Логопедична робота з виправлення сигматизму свистячих звуків.
Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації свистячих звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий матеріал та наочний матеріал для кожного етапу корекції.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно проводити з дитиною під час корекції промовляння свистячих звуків.
2. Визначити прийоми постановки свистячих звуків по підражанню (з опорою на аналізатори). З’ясувати при яких видах сигматизму застосовують механічний спосіб.
3. Замалювати логопедичний інструментарій для постановки різних видів стигматизму свистячих звуків.
4. Підібрати предметні малюнки на всі свистячі звуки в наступних положеннях:
- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.
6. Навчатися користуватися зондами для постановки свистячих звуків.

Теоретичне обговорення питань

1. Логопедична характеристика звуків [С], [З], [Ц], [ДЗ] та іх мяких форм.
2. Положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні свистячих «бічне».
3. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні, свистячих «міжзубне».
4. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні свистячих «призубне».
5. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення міжзубного сигматизму.
6. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправленн бокового сигматизму.
7. Яка послідовність етапів автоматизації свистячих.
5. Які ігри можуть використовуватись на заняттях по автоматизації свистячих звуків.
6 Основні вимоги до наочного та мовленнєвого матеріалу при корекції свистячих звуків.
7. Особливість логопедичної корекції при поліморфному порушенні свистячих звуків.
Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005
3. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
5. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
6. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Теми для самостійного опрацювання

1. Підібрати тексти, які рекомендовано використовувати під час проведення раніш порушених шиплячих звуків у зв’язне мовлення.
2. Скласти план підготовчого етапу обстеження фонематичної дислалії.


Лабораторне заняття № 8

Тема: Сигматизм шиплячих та його види.
Мета: Вивчити положення органів артикуляції при різних видах сигматизма шиплячих. З’ясувати причини виникнення дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Дати логопедичну характеристику шиплячим звукам. Замалювати артикуляційні профілі звуків [Ш], [Ж], [Ч], [ДЖ]. Поясніть їх відмінності.
2. Схематично замалювати різні види порушення шиплячих звуків.
3. Заповнити таблицю 4.
Таблиця 4
Види порушень вимови шиплячих звуків
Порушення вимови звуків
Характеристика

Неточність у рухах, положеннях органів артикуляції


Сигматизм шиплячих


Парасигматизм шиплячих


Міжзубна вимова


Призубна вимова


Губно-зубна вимова


Бічна вимова


Носовий сигматизм


Щічна вимова


Нижня вимова


Задньоязикова вимова4. Заповнити таблицю 5.
Таблиця 5
Види шиплячого парасигматизму при фонематичних порушеннях (за М. Фомічовою)
Органи артикуляції, порушення
Порушення вимови звука [Ш] (шиплячий парасигматизм)
Заміна (змішування)


губно-зубний
призубний
шиплячий
свистячий

губи

зуби


язик
кінчик


спинка


бокові краї

М’яке піднебіння

Голосові зв’язки

Повітряний струмінь

Порушення звучання

Виявлення порушень


Теоретичне обговорення питань

1. Описати статику (артикуляційний уклад) органів артикуляції при утворенні шиплячих звуків. Вкажіть подібність та відмінність звуків Ш і Ж.
2. Описати статику (артикуляційний уклад) звуків Ч і Щ. Вкажіть їх подібність та відмінність.
3. Визначити поняття «сигматизм шиплячих» та «парасигматизм шиплячих». Дати характеристику дефекту.
4. Пояснити причини виникнення стигматизмів шиплячих.
5. Перерахувати характерні заміни шиплячих звуків в мовленні.
6. Назвати види сигматизму шиплячих. Дати характеристику кожному виду.
7. Назвіть групи порушень мовлення у психолого-педагогічній класифікації (за Р. Лєвіною).
8. Які фонетико-фонематичні дефекти вимови шиплячих звуків вам відомі? Поясніть різницю між фонетичними і фонематичними дефектами звуковимови на прикладі шиплячих звуків.
9. Чи будуть порушені шиплячи звуки при вкороченій під’язиковій зв’язці.
Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005
3. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
5. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
6. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопр
·оизношения у детей / КАРО, 2006.
7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Лабораторне заняття № 9

Тема: Логопедична робота з виправлення сигматизму шиплячих.
Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації шиплячих звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для кожного етапу корекції.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно проводити з дитиною під час корекції промовляння шиплячих звуків.
2. Визначити прийоми постановки шиплячих звуків по підражанню (з опорою на аналізатори). З’ясувати при яких видах сигматизму шиплячих звуків застосовують механічний спосіб.
3. Замалювати логопедичний інструментарій для постановки різних видів стигматизму шиплячих звуків.
4. Підібрати предметні малюнки на всі шиплячі звуки в наступних положеннях:
- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.
6. Навчатися користуватися зондами для постановки шиплячих звуків.

Теоретичне обговорення питань

1. Згадати принципи обстеження дітей з порушеннями звуковимови. Назвати їх.
2. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні шиплячих «щічне».
3. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні, шиплячих «нижнє».
4. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні шиплячих «задньоязикове».
5. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення Ш, Ж.
6. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення Ч, ДЖ.
7. Згадати, які існують прийоми викликання (постановки) звука Ш. Розкажіть про особливості кожного прийому.
8. Чи потрібно обстежувати будову і рухомість артикуляційного апарату у випадках сигматизма шиплячих. Якщо необхідно, то пояснити, в яких випадках і чому.
9. При яких видах сигматизма шиплячих необхідне обстеження фонематичного слуху. Навести приклади.
10. Які вправи запропонувати дитині у випадку фонематичного слуху. Висновки обґрунтуйте.

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005
3. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
5. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
6. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
Теми для самостійного опрацювання

1. Підібрати тексти, які рекомендовано використовувати під час проведення раніш порушених шиплячих звуків у зв’язне мовлення.


Лабораторне заняття № 10

Тема: Дефекти задньоязикових звуків та його види.
Мета: Вивчити положення органів артикуляції при порушеннях задньоязикових звуків. З’ясувати причини виникнення дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Замалювати в зошит логопедичні профілі артикуляції задньоязикових звуків (палаталізованих також). Дати поряд з малюнками характеристику цих звуків.
2. Визначити схожість і різницю в положенні органів артикуляції при промовлянні звуків К – Г – Х – Й. Записати в зошит.
3. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при «хитизмі», «каппацизмі», «гаммацизмі», «йотизмі».
4. Заповнити таблицю 6.
Таблиця 6
Види порушень вимови задньоязикових звуків

Порушення вимови звуків
Характеристика

Каппацизм


Паракаппацизм


Хітизм


Парахітизм


Гаммацизм


Парагаммацизм


Йотизм


Заміна


Глухе промовлянняТеоретичне обговорення питань

1. Які фонетичні і фонетико-фонематичні дефекти звуків К, Г, Х існують. Пояснити різницю між цими дефектами.
2. Дати опис статики звуків Х, Х’, Й.
3. Описати динаміку утворення звуків К, К’, Г, Г’. Яка різниця в утворенні цих звуків.
4. Яка динаміка утворення звуків Х, Х’, Й. Чим вони відрізняються від звуків К і Г, чим схожі.
5. До яких дефектів вимови голосних звуків призводять порушення звука Й.
6. Назвати причини виникнення порушень вимови задньоязикових звуків.
7. Перерахувати характерні заміни задньоязикових звуків в мовленні.
8. Назвати види порушень вимови задньоязикових звуків. Дати характеристику кожному виду.
9. Як називаються дефекти вимови звуків К, Г, Х, Й.
10. Дайте визначення понять «каппацизм», «паракаппацизм», «гаммацизм», «хітизм», «ротацизм», «парайотацизм».

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
3. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
4. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

Лабораторне заняття № 11

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови задньоязикових звуків.
Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації задньоязикових звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для кожного етапу корекції.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно проводити з дитиною під час корекції задньоязикових звуків.
2. Визначити прийоми постановки шиплячих звуків по підражанню (з опорою на аналізатори). З’ясувати при яких видах порушення задньоязикових застосовують механічний спосіб.
3. Замалювати логопедичний інструментарій для постановки різних видів прушення задньоязикових звуків.
4. Підібрати предметні малюнки для всіх задньоязикових звуки в наступних положеннях:
- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.
5. Визначити за допомогою яких звуків відбувається корекція задньоязикових звуків (записати у вигляді таблиці).
6. Навчатися користуватися зондами для постановки задньоязикових звуків.

Теоретичне обговорення питань

1. Назвати принципи обстеження звуковимови. Як вони реалізуються при обстеженні задньоязикових звуків.
2. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні задньоязикових звуків «капацизмі».
3. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні задньоязикових звуків «хитизмі».
4. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні задньоязикових звуків «гаммацизмі».
5. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при спотвореному промовлянні задньоязикових звуків «йотизмі».
6. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення Г, К.
7. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення Х, Й.
8. Визначити послідовність етапів автоматизації задньоязикових звуків.
9. В яких випадках при порушеннях вимови задньоязикових звуків необхідно обстежити фонематичний слух. Які вправи можна використовувати для його обстеження у дитини.
10. Назвати форми і етапи обстеження мовлення дітей з дефектами вимови задньоязикових звуків. Навести приклади.
11. Перерахувати вправи для виявлення порушень будови і рухомості артикуляційного апарату і дихання при каппацизмі.

Література

1. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
2. Коноваленко В.В. Дидактический материал по коррекции произношения звуков К, К, Г, Г, Х, Х / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ-ПРЕСС, 1999. – 60 с.
3. Коноваленко В.В. Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ и Д, 2000.
4. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
5. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А.Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.
6. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
7. Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. В. Туманова, - Гном – Пресс, 1999, - 96с.

Теми для самостійного опрацювання

Самостійно підібрати дидактичний матеріал для обстеження вимови звуків К, К’, Г, Г’, Х, Х’, Й і оформити його у вигляді спеціального альбому.

Лабораторне заняття № 12

Тема: Дефекти вимови сонорних звуків Л, Л’, Р, Р’ та їх види.
Мета: Вивчити положення органів артикуляції при порушеннях сонорних звуків. З’ясувати причини виникнення дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Дати логопедичну характеристику сонорних звуків Л, Л’, Р, Р’. Чим відрізняються сонорні звуки від голосних і дзвінких приголосних звуків, від глухих приголосних звуків
2. Намалювати в зошиті логопедичні профілі артикуляції звука Л і його м’якої форми, пояснити відмінність профілів. Дати порівняльну характеристику статики і динаміки утворення звуків Л, Л’.
3. Охарактеризувати відмінності в утворенні звуку Р в нормі і при горловій вимові (велярний та увелярний ротацизм); намалювати відповідні логопедичні профілі; пояснити можливі причини горлової вимови звука Р.
4. Скласти таблицю «Види порушень вимови сонорних звуків Л, Р. Надати назви порушень і їх характеристики.

Теоретичне обговорення питань

1. Яка динаміка (механізм) утворення звуків Р, Р’. Доказати, що за способом утворення звук Р дрижачий.
2. В якому віці при нормальному мовленнєвому розвитку проявляються у дітей звуки Р і Л? Чому вони формуються пізніше за інші.
3. При яких дефектах вимови звуку Р необхідна логопедична допомога дитині, яка не досягла п’ятирічного віку і чому.
4. Порівняйте статику і динаміку утворення звуків Р, Д, З, Ж. Чим вони схожі і чим відрізняються.
5. Які фонетичні і фонетико-фонематичні дефекти звуку Л ви знаєте. Пояснити різницю між ними.
6. Назвати і дати характеристику видам неправильної вимови звука Л.
7. Назвати фонетичні і фонетико-фонематичні дефекти звуку Р. Розкрити різницю між ними.
8. Охарактеризувати види неправильної вимови звука Р.
9. Назвати можливі причини порушення вимови звуків Л і Р.

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
3. Ляпидевский С.С. Расстройства речи у детей и подростков / С.С. Ляпидевский, - М., 1969.
4. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
6. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
7. Щербакова Е.К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006, - 80 с.


Лабораторне заняття № 13

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови сонорних звуків Л, Л’, Р, Р’.
Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації сонорних звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий матеріал на кожний етап.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно проводити з дитиною під час корекції сонорних звуків.
2. Визначити прийоми постановки шиплячих звуків по підражанню (з опорою на аналізатори). З’ясувати при яких видах порушення сонорних звуків застосовують механічний спосіб.
3. Замалювати логопедичний інструментарій для постановки різних видів порушення сонорних звуків.
4. Підібрати предметні малюнки на всі сонорні звуки в наступних положеннях:
- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.
5. Визначити за допомогою яких звуків відбувається корекція сонорних звуків (записати у вигляді таблиці).

Теоретичне обговорення питань

1. Назвати етапи обстеження мовлення дітей з дефектами звуковимови, а саме з дефектами вимови звуків Л і Р.
2. Чи необхідно при наявності дефектів вимови звуків Л і Р обстежувати стан артикуляційної моторики, дихання і голос.
3. В яких випадках порушення вимови звуків Л і Р необхідна перевірка стану фонематичного слуха.
4. Назвати задачі підготовчого етапу роботи з дітьми, які мають різні види ротацизма. Охарактеризувати особливості роботи.
5. Описати прийоми, які можна використовувати при постановці звуків л, л’. Попередньо згадавши різницю в артикуляційних укладах цих звуків.
6. Розказати в якій послідовності ви будете закріплювати правильні звуки л, л’ в мовленні дитини.
7. Описати вправи для відпрацювання вібрації кінчика язика при формуванні звука Р.
8. Описати прийоми, якими можна викликати правильну вимову звука Р, і послідовність їх використання.
9. Як поставити звук Р з механічною допомогою. Якими зондами або пристосуваннями можна при цьому користуватись.
10. Чи буде відрізнятися процес автоматизації звука Р від процесу закріплення інших звуків.
11.Назвати види вправ для виявлення порушень будови рухомих частин артикуляційного апарату при різних видах ламбдацизма і ротацизма.
12. Дати характеристику прийомам постановки звука Л при двогубному, носовому, боковому ламбдацизмі, при палаламбдацизмі і при відсутності звука Л в мовленні дитини.

Література

1. Гадасина Л.Я. Эффективное поурочное планирование коррекции произношения звуков Р и Л / Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская, - Каро, 2009, - 211 с.
2. Кастюкевич М. В. Ярмарка звуков. Дидактический материал для коррекции произношения звуков [л], [л'], [р], [р'] / М. В. Кастюкевич, - Белый Ветер, 2011, - 71 с.
3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы по автоматизации свистящих, шипящих, сонорных звуков у детей. / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ, 2007.
4. Лазоренко О.И. Альбомы для автоматизации произношения звуков С,З,Ш,Щ,Ч,Р,Л / О.И. Лазоренко, - Аркти, Айрис-Пресс, 2001-2006
5. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А.Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.
6. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
7. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [Р], [Рь] / Т.С. Перегудова, Г.А. Османова – Каро, 2008. – 149 с.
8. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
9. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
10. Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки С, Сь,З,Зь,Ц. Звуки Ш,Ж,Щ, Звуки Л,Ль,Р,Рь / Е.Н. Спивак , - Гном и Д, - 2007.
11. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук P и Л. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т.А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011, - 48 с.
12. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
13. Щербакова Е.К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006, - 80 с.

Теми для самостійного опрацювання

1. Підібрати дидактичний матеріал (предметні і сюжетні картинки, вірші, казки, приказки, загадки, скоромовки, ігри та іграшки) для обстеження звуків л, л’, р, р’ у дітей.
2. Згадати послідовність етапів логопедичної роботи при корекції звуковимови. Охарактеризуйте кожний етап на прикладі виправлення спотворених звуків л і р.

Лабораторне заняття № 14

Тема: Дефекти вимови твердих і м’яких приголосних звуків.
Мета: Вивчити положення органів артикуляції твердих і м’яких звуків. З’ясувати причини виникнення дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Скласти таблицю твердих і м’яких звуків української мови.
2. Пояснити на прикладах, чим відрізняються характеристики твердих звуків від характеристики їх м’яких пар.
3. Намалювати профілі артикуляції звуків, які не мають м’якої пари, і звуків, які не мають твердої пари.

Теоретичне обговорення питань

1. Пояснити на прикладах, чим відрізняються характеристики твердих звуків від характеристик їх м’яких пар.
2. Назвати пари м’яких і твердих приголосних звуків. Які звуки не мають парних звуків. Які приголосні завжди м’які.
3. Розказати, які дефекти твердості і м’якості приголосних звуків ви знаєте. Приклади.
4. Які дефекти твердості і м’якості приголосних звуків відносяться до дефектів фонематичних, а які до фонетичних. Пояснити чому.
5. Чи будуть відображатись дефекти твердості і м’якості приголосних звуків на стані писемного мовлення дитини в період навчання в школі. Якщо так, то чому.
6. Згадати принципи обстеження дітей з порушеннями звуковимови. Які з них є важливими для виявлення недоліків твердості та м’якості.
7. Дати відповідь на запитання: чи необхідно при дефектах твердоті та м’якості приголосних звуків обстежувати будову і функції артикуляційного апарату.
8. Дати відповідь на запитання: чи необхідно при дефектах твердоті та м’якості приголосних звуків обстежувати стан фізичного і фонематичного слуху.

Література

1. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
2. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.
3. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.
4. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
5. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
6. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

Лабораторне заняття № 15

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови м’яких і твердих звуків
Мета: Вивчити етапи логопедичної роботи при порушеннях вимови м’яких і твердих звуків.

Завдання для самостійної роботи на занятті

1. Скласти конспект заняття з обстеження мовлення дитини з недоліками твердості та пом’якшення приголосних звуків.
2. Підібрати дидактичний матеріал для фронтального та індивідуального обстеження дітей з недоліками твердості і м’якості приголосних звуків. Оформіть у вигляді посібника.
3. Придумати або підібрати з посібників ігри на диференціацію твердих і м’яких приголосних звуків. Дати докладний опис запропонованих вами ігор.

Теоретичне обговорення питань

1. Назвати задачі підготовчого етапу при корекції недоліків пом’якшення приголосних звуків.
2. Назвати причини недоліків твердості і м’якості приголосних звуків.
3. Чи необхідно при дефектах твердості і м’якості приголосних звуків працювати з дитиною над розвитком слухової диференціації.
4. Пояснити, які прийоми корекції недоліків твердості і м’якості приголосних побудовані за наслідуванням (з опорою на зоровий, слуховий, кін естетичний аналізатори).
5. Які прийоми корекції недоліків твердості і м’якості приголосних побудовані на використанні механічної допомоги.
6. Чому виправлення недоліків твердості і м’якості приголосних рекомендують починати зі звука т, д, н.

Література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 680 с.
3. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.
4. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.
5. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.
6. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
7. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.


Контрольні питання з курсу логопедія

1. Дислалія: причини, класифікація.
2. Основні напрямки корекційної роботи
3. Методика індивідуального обстеження звукової сторони мовлення.
4. Методика обстеження фонематичного слуху.
5. Методика обстеження дрібної моторики.
6. Методика обстеження артикуляційної моторики.
7. Особливості корекційного впливу при порушені дрібної моторики пальців рук.
8. Особливості корекційного впливу при порушені фонематичного сприйняття у дітей з порушеннями звуковимови.
9. Значення корекційного розвитку загальної та мовленнєвої моторики у дітей логопатів.
10.Консультування батьків та профілактика мовленнєвих порушень в сім’ї та дитячому закладі.
11.Дати визначення основним етапам логопедичної роботи.
12.Особливості логопедичної роботи на підготовчому етапі корекції.
13.Особливості логопедичної роботи на етапі постановки звуку.
14.Особливості логопедичної роботи на етапі автоматизації звуку.
15.Особливості логопедичної роботи на етапі диференціації звуків.
16.Губно-зубні: ф, в. Положення органів артикуляції. Постановка звуків. Недоліки вимови..
17.Губно-губні: ф, в. Положення органів артикуляції. Постановка звуків. Недоліки вимови..
18.Дефекти озвучення та їх виправлення
19.Недоліки вимови шиплячих і свистячих звуків.
20.Недоліки вимови задньоязикових звуків [к, к’, г, г’, х, х’, й].
21.Методика логопедичної роботи при шиплячому сигматизмі.
22.Методика логопедичної роботи при свистячому сигматизмі.
23.Міжзубний сигматизм. Методика роботи.
24.Губно – зубний сигматизм. Методика роботи.
25.Боковий сигматизм. Методика роботи.
26.Носовий сигматизм. Методика роботи.
27.Призубний сигматизм. Методика роботи.
28.Методика логопедичної роботи при ротацизмі.
29.Методика логопедичної роботи при параротацизмі.
30.Методика логопедичної роботи при ламбдацизмі.
31.Методика логопедичної роботи при параламбдацизмі
32.Методика логопедичної роботи при каппацизмі.
33.Методика логопедичної роботи при йотацизмі.
34.Методика логопедичної роботи при хітизмі.
35.Методика логопедичної роботи при порушеннях твердості та м’якості приголосних звуків.
36.Методика логопедичної роботи при порушеннях дзвінкості та глухості приголосних.
37.Вправи з розвитку мовленнєвого дихання та артикуляційної моторики.
38.Вправи з розвитку слухового сприйняття та уваги.
Додаткова література

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.
2. Визель Т. Г. Нарушение чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Т. Г. Визель, - АСТ/АСТРЕЛЬ/ТРАНЗИТКНИГА, - 2005.
3. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя / Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт - «ВЛАДОС», 1996
4. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.
5. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005
Гадасина Л. Я., Николаева Т. В., Ивановская О. Г. Эффективное поурочное планирование дифференциации звуков [ч], [щ] и букв «ч» и «щ» / Л. Я. Гадасина, Т. В. Николаева, О. Г. Ивановская,- 2009.
6. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
7. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.
8. Ляпидевский С.С. Расстройства речи у детей и подростков / С.С. Ляпидевский, - М., 1969.
9. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
10. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
11. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
12. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 1 - 4 классы / Л.Ф. Спирова, - Просвещение, 1980
13. Черкасова Е.Л. Нарушение речи при минимальных расстройствах слуховой функции / Е.Л. Черкасова, - Аркти, 2003
14. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
15. Щербакова Е.К. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е.К. Щербакова – Академия развития, 2001, - 80 с.
Щербакова Е. К. Шипящие звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006
1. Гадасина Л.Я. Эффективное поурочное планирование коррекции произношения звуков Р и Л / Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская, - Каро, 2009, - 211 с.
2. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.
3. Громова О.Е. Говорю правильно Л-Ль / О.Е. Громова, - Сфера, 2009
5. Кастюкевич М. В. Ярмарка звуков. Дидактический материал для коррекции произношения звуков [л], [л'], [р], [р'] / М. В. Кастюкевич, - Белый Ветер, 2011, - 71 с.
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы по автоматизации свистящих, шипящих, сонорных звуков у детей. / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ, 2007.
7. Лазоренко О.И. Альбомы для автоматизации произношения звуков С,З,Ш,Щ,Ч,Р,Л / О.И. Лазоренко, - Аркти, Айрис-Пресс, 2001-2006
8. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.
9. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А.Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.
10. Малярчук А.Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.
11. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [Р], [Рь] / Т.С. Перегудова, Г.А. Османова – Каро, 2008. – 149 с.
12. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.
13. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.
14. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.
15. Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки С, Сь,З,Зь,Ц. Звуки Ш,Ж,Щ, Звуки Л,Ль,Р,Рь / Е.Н. Спивак , - Гном и Д, - 2007.
16. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук P и Л. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т.А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011, - 48 с.
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С и Ш. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т.А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011 – 48 с.
17. Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. В. Туманова, - Гном – Пресс, 1999, - 96с.
18. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.
19. Щербакова Е.К. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е.К. Щербакова – Академия развития, 2001, - 80 с.
20. Щербакова Е.К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006, - 80 с.
13PAGE 15


13PAGE 143115
 (,@BD
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·W Заголовок 1 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 23540829
    Размер файла: 340 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий